عدد ارتعاشی 13 :

این گروه
اعداد ارتعاشی ، دارای ارتعاشات نامنظم می باشند و سطح ارتعاشی آنها سبک است .یعنی
، این گروه افراد با هر تکان و یا هر نوع خطرات ناگهانی و یا اختلالات محیط اطراف ،
ارتعاشات این گروه بر هم خورده و دچار اشکال می گردد . بنابراین ،


توصیه می گردد که این گروه افراد ، از ارتعاشات گروه های
11 و 12
دوری کنند . زیرا این سطوح ارتعاشی ، می توانند ارتعاشات
این گروه را بهم ریخته و سطح آن را تغییر دهند . همچنین ، اغلب افراد گروه
13 دچار بیماریهای مختلفی می گردند.


رنگهای روشن و اغلب متمایل به سفید ،
برای ارتعاشات این گروه بسیار
مفید بوده و آنها را منظم می گرداند
. چرا که ارتعاشات سطوح سبک ، دارای حساسیت نسبت به رنگهای خصوصا تیره و سرد می
باشند . این رنگها می توانند این سطوح سبک را از بین برده و یا دچار اختلال
کنند
.

این گروه
ارتعاشی بهتر است که با گروه های 10 ، 15 ، 16 قرار
بگیرند . چرا
که با این گروه ها، هماهنگ و یکنواخت خواهند شد و سطوح سبک دارای هماهنگی خاصی می
گردند
.
به افراد این گروه ارتعاشی توصیه می
گردد که از دو گیاه زنبق و آویشن
دوری کنند و همچنین ، از گوشت
ماهی و گوسفند ، بیشتر مصرف نمایند
. چرا که برای آنان مفید است

/ 0 نظر / 21 بازدید