روز تولد

با وجودیکه روز تولد برخی از خصیصه های مهم شخصی را توصیف می کند، اما از درجه اهمیت کمی در عوامل هسته مرکزی برخوردار می باشد. روز تولد تاثیر تقویت کننده بر مسیر زندگی (عدد تقدیری) دارد. بعبارتی، می توان گفت که عدد روز تولد بعنوان اصلاح کننده در مسیر زندگی (عدد تقدیری) می باشد. روز تولد اطلاعات بیشتری راجع به فردیت و چگونگی تاثیر شخص بر روی مسائل را تعیین می کند.

خصیصه ها و ویژگی هائی وجود دارد که شخص با خود به این زندگی آورده است که بسیار مهم و حاکم بر زندگی هستند.

روز تولد صرفا ابزار دیگری است جهت خودشناسی. اگرچه که بطور باور نکردنی کمک کننده و درست و دقیق است، اما باید به یاد داشت که سرنوشت و تقدیر و آینده ما همان مسئولیت های ماست. بعبارت دیگر، اعداد نمی توانند تقدیر و سرنوشت ما را تعیین کنند. بلکه فقط می توان با استفاده از اعداد به سرنوشت و تقدیر خود کنترل داشت.

/ 0 نظر / 22 بازدید