# حروف_ابجد

حروف ابجد

حروف ابجد یکی از راه های کشف و رسیدن به نتیجه در علوم غریبه حروف ابجد می باشد .حروف ابجد به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 272 بازدید
ابجد مکتوبی : ابجد هوز حطی کلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ ا ب ج د ه و ز ح ط ی ک ل م ن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000   در ابجد مکتوبی در ابتدا آوا مطرح است و هر آوایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید