# ریاضی_زبانیست_که_خدا_با_آن_جهان_را_به_رشته_تحریر_د