در علوم متافیزیک  گمان بر این است که زندگی ما تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و ما به طور پیاپیدرمعرض امواج مختلفی قرارداریم،و عناصری همچون ستارگان ، اعداد ، اصوات، کلمات، و... در این تاثیر گذاری سهیم هستند.

امروزهشاهد مقالات ، مطالب و نظرات مختلفی در خصوص هر کدام از این عناصر هستیم.و قصد ما از این مقاله تنها آشنائی شما با مفاهیم اولیه این عناصر و علوم مرتبط با هرکدام است. و هدف تایید و یا عدم تایید و یا درستی و نادرستی هیچکدام نمی باشد.

 

·         اعداد

·         نجوم و سیارات

·         سنگهای شفا بخش

تمامی این عناصر مربوط به علومی  هستند که هر کدام کاربرد مستقل خود را دارند ولی در بعد پدیده ها با یکدیگر پیوند دارند.

 

·         اعداد

فیثاغورث و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر می دانستند و براین باور بودند که اعداد، حروف و کلمات، ماهیت واقعی جهان را به تصویر می کشند. همه چیز در کائنات در زمان متناوب خود به نوسان در می آید. با پیدا شدن درجه نوسان هر موضوع، کیفیت و انرژی های مرتبط با آن قابل ساختن می باشد. تجزیه و تحلیل موشکافانه عددی نوسانات محاسبه شده،  اطلاعات معنی داری در اخلاق و خصوصیت مردم را میسر می سازد.

 

·        سیارات و ستارگان

شخصیت یک فرد با تجلی سیاره وی و ارتباط با سیارات دیگر شکل می گیرد. انسان به هنگام تولد خود و زمانی که پا به جهان هستی می گذارد ، با اولین نفس خود ارتعاشی ازانرژیکیهانی را جذب خود می نماید. امواج موجود در کیهان بر روی انسان اثر مناسب (پرانا)یا نامناسب (آپانا) دارند. امواج کیهانی ستارگان ، در زمان تولد و تنفس اولیه فرد بر ساختار شخصیتی وی اثر گذارند.بدین گونه نوزاد در هنگام تولد و اولین دم حیات، تحت اثرات امواج ستاره ای یا ترکیب ستاره / سیاره ای، روحیه و شخصیت خاصی می یابد.

 

·        سنگهای شفابخش

هندیها معتقدند که بسیاری از مشکلات و بیماریهای هر کس را با توجه به سیاره‌ای که تحت تاثیر آن متولد شده، از طریق سنگ‌ها و جواهرات قیمتی و نیمه قیمتی می‌توان از بین برد. زیرا سنگها دارای تشعشعات کیهانی هستند که با افراد در رابطه‌ اند.

نظر دیگر در رابطه با تاثیر این سنگها : هنگامی که شخصی سنگی را با خود حمل می‌کند و اعتقاد پیدا می کند که این سنگ می تواند بیماری او را درمان کند، این فکر مثبت باعث می شود که هر لحظه در ذهن او مسئله درمان تجلی پیدا نموده و این امر تحقق یابد.

/ 0 نظر / 27 بازدید