کشف سیستم ریاضی

یک بیوشیمیست آمریکایی ، مصرالاصل ویک محقق مسلمان ، به نام دکتر رشاد خلیفه در اوایل دهه ۱۹۷۰ شروع به ترجمه قرآن به زبان انگلیسی کرد . او مصمم بود که توضیح برای پارافهای اسرار آمیز قرآنی پیدا کند . در پی چنین هدفی او سورهای پاراف دار قرآنی را به کامپیوتر وارد کرد . هرف او آن بود که یک رابطه ریاضی پیدا کند که اهمیت این پارافها روشن شود . اما برای این کار او هیچ ایده ای از اینکه از کجا و چطور باید کار را آغاز کند نداشت . پس از چندین سال تحقیق در سال ۱۹۷۳ دکتر خلیفه اولین کتاب خود را به نام معجزات قرآنی اهمیت حروف اسرار آمیز به چاپ رساند . اگر چه کشقیات او نشان دهند رابطه ای بین پارافها از نظر تعداد تکرار آنها بود او مخرج مشترکی برای این تکرار ها نشان نداد . در ‍‍ژانویه سال ۱۹۷۴ او عدد ۱۹ را بعنوان این مخرج مشترک برای ‍پاراف ها و در سرتا سر قرآن شناسایی کر .

تحقیقات عمیقتر پرده از یک سیستم پیچیده ریاضی برداشت که در سر تا سر قرآن و تمام جزﺋیات آن حکمفرما می باشد . (ر. خلیفه ۱۹۸۱ و ۱۹۸۹) . این سیستم قابل توجه رایضی بعدها بصورت جزوه هایی منتشر شد که مقدمه چا‍‍‍‍‍‍ کتابی در این زمینه شد.

‍طراحی بیسیار شگفت انگیز

تمامی متن قرآن از یک نظم شگفت انگیز ریاضی تبعیت می کند . مبنای این سیستم ریاضی عدد ۱۹ است . تقریبا اکثر اجزاء قرآن ۱۹ را بعنوان مخرج مشترک در بر دارند . سیستم رایضی قرآن دارای درجات ‍پیچیدگی گونا گونی می باشد . این سیستم دارای اعدادی است که به سادگی بدست می آیند . همچنین اعدادی که برای اثبات تقسیم پذیریری آنها به عدد ۱۹ برنامه های کامپیوتری نیاز است . بنابراین ، نه تنها افراد دارای معلومات پیشرفته رایضی بلکه کسانی نیز که فقط چهار عمل اصلی را می دانند هم می توانند این سیستم راضی بر پایه ۱۹ قرآنی را مشاهده کنند .

مثال

یکی از شﺋون واضح و ساده این معجزه راضی قرآن تعداد تکرار برخی از اجزاء اغات کلیدی در آن است بعنوان مثال :
(یک) - تعداد سوره های قرآن ۱۱۴ می باشد یا ۶×۱۹
(دو) - تعداد کل آیات جملات قرآن ۶۳۴۶ ، ۳۳۴×۱۹
(سه) - لغت خدا (الله) در قرآن ۲۶۹۸ مرتبه تکرار شده است ۱۴۲×۱۹
(چهار) - جمع شماره آیاتی که کلمه خدا در آنها ذکر شده است ۱۱۸۱۲۳یا ۶۲۱۷×۱۹ می باشد.

یکی دیگر از شﺋون این طرح ریاضی تعداد تکرار حروف تشکیل دهنده پارافهای رایضی در سوره هاٳی است که این پارافها در ابتدای آنها آورده شده اند . وقتیکه تمام این حروف در سوره های مربوطه را بعنوان بصورت مضرتی از ۱۹ تکرار می شوند. برای مثال حرف (ق) در دو سوره بشکل ‍پاراف ساده است. تعداد تکرار حرف (ق) در هر سوره ۵۷ یا ۳×۱۹ می باشد.

بجای مشاهده بعضی از طرحای دیگر بعلت بزرگی اعداد ا ب ح به کار بیشتری است . اگر چه نظر به جمع و تقسیم احسباح است. برای مثال، مجموع تعداد آیه ها درهر سوره از ۱۱۴ سوره قرآن بعلاوه مجموع شماره آیات در تمام سوره های قرآن ...... یا ۶۷۴/۳۳۶ است . اعداد زیادی باید به هم جمع شوند تا این نتیجه بدست آید.

اگر فکر می کنید که جمع زدن این هزاران اعداد مشکل است پس تقسیم کردن آنها چطور ؟ این جنبه طرح سیستم رایضی ، شامل قرار دادن زنجیره ای از اعداد بدنبال هم و تقسیم کردن آنها بر عدد ۱۹ می باشد . به مثال قبل توجه کنیم : اگر ما همان اعدادی که در جمع مربوطه استفاده شدند را در نظر بگیریم و آنها را کنار یکدیگر بنویسیم از سوره اول تا سسوره آخر یک عدد ۱۲۶۹۲ رقمی بدست می آوریم . تعداد ارقام این عدد (۱۲۶۹۲) خود به ۱۹ قابل تقسیم است ۶۶۸×۱۹=۱۲۶۹۲ اما مهمتر آن که این عدد ۱۲۶۹۲ رقمی هم مضرتی از ۱۹ است . اینجاسست که برنامه نویسی کام‍پیوتری ضرورت ‍پیدا می کند زیرا عمل تقسیم مزبور بدون استفاده از ماشین (کامپیوتر ) تقریبا غیر ممکن است.

مقدار عددی

جنبه دیگر سیستم ریاضی قرآن استفاده از مقدار عددی حروف عربی است . مقدار عددی یک حرف (الفباء) ارزش عددی است که به آن حرف داده شده است و هنگامی که قرآن در ۱۴ قرن پیش نازل شد استفاده از اعداد به شیوه امروزی رایج نبود . در عوض یک سیستم جهانی مورد قبول عامه وجود داشت که حروف عربی ، عبری آرامی و یونانی بعنوان عادل اعداد استفاده می شدند . عددی که به هر حرف اختصاص داده شده مقداری عددی آن حرف شناخته می شود.

پدیده مشابه در کتب آسمانی قبلی؟

این سیستم ریاضی مختص قرآن به تنهایی نیست . در کتابی تحت عنوان مطالعاتی در studies in jemish my(Danj, and Ttalmage. Feds . 1982) mysticism نشانه های اراﺋه شده از اینکه خاخام جودای پرهیزکار که در قرآن ۱۲ میلادی زندگی می کرد . متوجه وجود سیستم ریاضی بر پایه عدد ۱۹ در دعای صبحگاهی شده بود . پاراگراف ذیل از صفحه ۸۸ و ۸۹ این کتاب گرفته شده است.

((مردم (یهودی ) در فارنسه منتی شناختند که ( در نماز صبح ) کلمات زیر را اضافه کنند )) (( اشری ترمیمی درخ )) (کسانی که در راه ‍پرهیرکاری قدم بر می دارند رحمت شده اند ) و خاخام پرهیزکار ما نوشت که این کار کاملا کار غلطی بوده و دروغی عظیم است زیرا نام مقدس در آن قسمت نماز صبگاهی ۱۹ بار تکرار شده است و بطریق مشابه لغت Elohim ۱۹ بار در بری کپ و - الله شوت - به هست ترتیب ۱۹ بار اسراییل (پسران ) خوانده است و بسیار مثالهای دیگری. تمام این مجموعه هایی که ۱۹ بطریق شگفت انگیزی بهم مربوط هستند که دارای معانی بسیار عمیق و اسرار آمیزی می باشند.

چرا ۱۹

که رایضی کتب آسمانی بر مبنای عدد ۱۹ انسان را به تعجب وا می دارد که چرا عدد ۱۹ و نه عدد دیگری مورد استفاده الهی قرار گرفته است . بجز آنکه عدد ۱۹ عدد اولی می باشد در عین حال این عدد معادل مقدار عددی کلمه یکتا ( واحد) در زبانهای کتب آسمانی ( آرای و عبری و عربی ) می باشد . بعنوان مثال در عربی کلمه معادل یکتا *واحد* می باشد که بنای جدول شماره ۴ مقدار عددی و ، ا ، ح ، د به ترتیب ۶ ، ۱ ، ۸ و ۴ می باشد که مجموع آنها ۱۹=۴+۸+۱+۶ می باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید