خصوصیات اعداد مادی :

 

عدد مادی 1 : درون گرا ، کمی خود خواه ، مهربان ، دوست داشتنی و آراسته .

ماههای مخالف : اردیبهشت ، آذر ، بهمن .

ماههای موافق : فروردین ، مرداد ، دی ، اسفند.

 

عدد مادی 2 : ظاهر آرام ، اما در درون جنگجو و کمی خشن ، نامرتب ، اغلب آراسته
ولی همیشه شیک پوش و ثروتمند .

ماههای مخالف : مرداد و بهمن .

ماههای موافق : شهریور و آبان

 

عدد مادی 3 : متین ، باابهت ، بسیار تعارفی ، دارای نظم ، همیشه مرتب و آراسته ،
اما در درون عصبی و ناملایم ، عاشق خانواده .

ماههای مخالف : اردیبهشت ، بهمن ، اسفند .

ماههای موافق : خرداد ، تیر ، دی .

 

عدد 4 :

عاشق روشنانی: به دنبال حقیقت ، کمی مغرور اما دلسوز و با محبت ، شخصیتی جالب و
عجیب ، گاه خنده رو و گاه خشن ، گاه عصبانی و گاه مهربان .

ماههای مخالف : تیر ، شهریور ، آبان

ماههای موافق : خرداد ، مهر

 

عدد 5 : ظاهری جستجو گر و کنجکاو ، اما بی حوصله و کمی فرصت طلب ، به دنبال ثروت
، اما همیشه در حد متوسط ثروت دارد ، در مورد خانمهای این گروه : دارای ظاهری زیبا
و موهای روشن

ماههای مخالف : اردیبهشت ، اسفند

ماههای موافق : فروردین ، تیر ، مرداد ، آبان

 

عدد 6 : عاشق کودکان ، با حوصله اما تا حدی پرخاشگر وعصبی ، زود رنج و نگران ،
دارای ترس از آینده واغلب پشیمان از اعمال گذشته خود .

ماههای مخالف : بهمن ، اسفند

ماههای موافق : فروردین ، اردیبهشت ، خرداد ، مهر ، آبان ، آذر

 

عدد مادی 7 : عاشق کمک کردن به دیگران ، معمولا شکست ناپذیر و بسیار محکم و
استوار ، سمج اما رام شدنی و دارای بدنی کشیده و قدی بلند

ماههای مخالف : فروردین ، اردیبهشت ، خرداد ، بهمن

ماههای موافق : تیر ، آبان ، دی

 

عدد مادی 8 : وابسته به محیط زندگی ، کار ، خانواده و حتی وسایل و دوستان ،
دارای هوشی سرشار اما بی تفاوت ، دارای عاطفه ای بسیار زیاد اما درون گرا و
منزوی

ماههای مخالف : فروردین ، شهریور ، آذر ، اسفند

ماههای موافق : خرداد ، مهر ، دی

 

عدد مادی 9 : دارای شخصیتی محتاط ، آرام و متین ، اغلب دارای آراستگی خیره کننده
و زیبا ، حساس و زود رنج ، اما غیر کینه ای و مهربان و دارای بخشش ، بسیار ساده و
بی ریا ، اما گاه دروغگو

ماههای مخالف : تیر ، مرداد ، شهریور

ماههای موافق : دی ، بهمن ، اسفند

 

این نوع شخصیتهای مادی ، بر طبق مادی شدن آن انرژی ها و حرکتهای انرژی زا ، شکل
گرفته و از این شخصیتها ، افراد مختلفی را می سازند ، اگر عددی در انتها ، قبل از
کسر نمودن از عدد 9 ، حاصل آن اعداد 11 و 22 در آید ، این دو عدد را نباید ساده و
از عدد 9 کسر نمود . بلکه باید عدد 9 رااز آن اعداد کسر کرده ، و سپس آن را به یک
عدد یک رقمی تبدیل نمود ، به دو مثال ذیل توجه نمایید :

4 <-- 13 = 9 _ 22

سپس این عدد بدست آمده را ، به عنوان عدد مادی خویش قرار دهید . همچنین ، توجه
داشته باشید که ابتدا باید اعداد کیهانی ، انرژی و عدد روز تولد از ابتدای سال را بدست آورده و
بعد محاسبات را انجام دهید .

اکنون که یک فرد با مدارات الکتریکی و الکترو مغناطیسی ، همراه با چاکراها و
هزاران نیرو و انرژی به وجود آمد ، باید دارای سطح خاصی از ارتعاشات گردد ، تا
ارتباط او با جهان ابدی و یا کیهان و کائنات ، قطع نگردد.

بنابراین ، قبل از اینکه جسم اثیری ، در جسم و قالب مادی و بدن وارد آید ،
ارتعاشات ، بر حسب میزان سطح آگاهی ها وانرژیهای موجود در آن فرد و آن روح ، شکل
گرفته و چون در جهان مادی است . دارای وزنی مخصوص و جرمی مخصوص می باشد.

هنگامی که گفته می شود : « ارتعاشات سنگین و یا سبک » ، « بالا و یا پایین » و
حتی « سطح ارتعاشات » تغییر می کند ، هر یک معنای خاص خود را دارد .

همچنین ، اعدادی ارتعاشی ، که این اعداد در داخل انرژیها ونیروهای عظیم ، در
کالبد اثیری فرد قرار گرفته و آن عدد ارتعاشی و یا کلیدی ارتعاشی فرد ، دارای
خصوصیاتی می گردد که تا حدی با خصوصیات فرد و عدد مادی او هماهنگ می باشد . سطح
ارتعاشات هر گروه نیز متفاوت است .

 

/ 0 نظر / 32 بازدید