بدست آوردن طبع افراد

برای بدست آوردن طبع یه نفر شما باید اسم مطلوب
رو چهار تا چهار تا طرح کرده و باقیمانده را ببینید اگر 1 بود آتش است اگر 2 بود
بادی است اگر 3 بود آبی است اگر 4 بود خاکی
است

و برای اینکه بدانید بهتر است برای شخص بر روی چه
چیزی دعا یا تعویذ رو نوشت شما باید اسم شخص رو سه تا سه تا طرح کرده باقیمانده
هرچه شد تعویذ
شخص رو باید بر روی آن نوشت اگر 3
شد حیوانی باید باشد مثل پوست آهو. اگر 2 شد نباتی
است و روی کاغذ می توان
نوشت. اگر 1 شد معدنی است و آن را بر لوح مس یا آهن یا سرب می توان
نوشت
.

 

مثلاً من می خوام طبیعت علیرضا رو بدست
بیارم:

برای اینکار من باید اسم علیرضا رو به ابجد حساب
کنم و جمع عدد رو به 4 تقسیم کنم هر عددی باقی ماند طبع علیرضا می باشد  => ع ل
ی ر ض ا  = 70 + 30 + 10 + 200 + 800 + 1 = 1111 جمع کل شد هزارو صد و یازده این
عدد رو به 4 تقسیم میکنیم یا 4 تا 4 تا طرح می کنیم باقیمانده می شود 4 پس طبع
علیرضا خاکی هستش

و 1111 رو 3 تا 3 تا طرح می کنیم
باقیمانده می شود 2 پس برای علیرضا بر روی کاغذ می توان نوشت امیدوارم متوجه شده
باشید این محاسبه طبق دستور بالا حساب شده پس ما تونستیم طبیعت آقای علیرضا رو بدست
بیاریم طبعش خاکی و بر روی کاغذ باید نوشته شود
/ 0 نظر / 42 بازدید