کارت های تاروت (تارو و یا ثورا) مجموعه ای کارت هستند برای پیشگویی یا الهام بخشی که در نسخه های گوناگون تعداد و مفهوم این کارت ها تفاوت می کنند، ولی در مشهورترین نسخه (رایدر وایتز) کارت های تاروت شامل ٧٨ کارت هستند که ۵۶ عدد مجموعه تاروت صغیر و ٢٢ کارت تاروت کبیر نامیده می شوند. بسیاری از کسانی که بر روی تاریخچه تاروت کار کرده اند مدعی هستند که ریشه کارت های تاروت به قرن ١۵ میلادی و به کشور ایتالیا بر می گردد. ریشه ی اصلی کارت های تاروت به کشور مصر باز می گردد. در طی تسخیر این کشور و سوختن کتاب خانه های آن، تاروت، یا ثورا، تنها کتابیست که از آسیب در امان مانده. این کتاب در طی زمان به دست کولی های اروپا افتاد و در طی قرون رفته رفته اشکال آن تغییر کرده و به شکل اروپای قرون وسطی تغییر یافت. قانون اصلی تاروت پیرو منطق اعداد چهارتایی و بر مبنای کلمه ی مقدس «یهوه» است و کلیه ی رموز کبیر و صغیر این کارت بر این مبنا شکل گرفته. تاروت از دو دسته رموز صغیر -۵۶ کارت- و رموز کبیر- ٢٢ کارت- تشکیل شده است. عدد ١ به معنای خداوند و تقدیر الهی، عدد ٢ به معنای انسان و روح زمینی و یا طبیعت و عدد ٣ واسط و رابط این دو و ۴ رابط بین این حلقه و حلقه ی بعدی است. در عین حال ١ به معنای مرد و ٢ به معنای زن و ٣ به معنای فرزند است. ١ به معنای پدر، ٢ به معنای پسر و ٣ به معنای روح القدس است. عدد ۴ در عین اینکه عدد پایانی حلقه ی اول است، عدد آغازین حلقه ی دوم نیز هست. عدد ١ به معنای شروع یک روند، ٢ به معنای اوج آن روند، ٣ به معنای پایان و ۴ به معنای سقوط است. بر طبق این اصل، اعداد ١ تا ١٠ در سه دسته چیده می شوند: ١ و ٢ و ٣ و ۴ // ۴ و ۵ و ۶ و ٧ // ٧ و ٨ و ٩ و ١٠. که گروه اول به معنای شروع، گروه دوم به معنای اوج و گروه سوم پایان روندی است که در مورد آن تفال کرده ایم. در عین حال در درون هر کدام از این سه دسته اعداد بر طبق اصل چهارتایی معنا می شوند. ١ به معنای شروع. ٢ به معنای اوج و... . براین اساس می توان گفت که عدد ٢ به معنای اوج است در رده ی شروع، یعنی کاری که قصد شده در حال عملی شدن است یا مورد سوال شده حتمی است. ۶ به معنای پایان است در مرحله ی اوج، یعنی روند مورد سوال در حال افول است و به همین ترتیب تمامی اعداد کارت ها معنا می شوند.

http://www.parsigold.org/up/images/86q2g6ga7386v043kycf.jpg

http://www.parsigold.org/up/images/x52ypqfbe5gjontpmu3.jpg

http://www.parsigold.org/up/images/wtd06dqgiyqfdourx942.jpg

http://www.parsigold.org/up/images/p2fvl36hgojsq127jcoc.jpg


به دار آویخته / سلطان بانو / دیو / درویش»
@ گره ای در کار یک زن (متاهل) دیده می شود. (زنی که بچه دار نمی شود)

@ شما خشم حسادت دیگران را به خاطر انزوا طلبی درآوردید. برای رسیدن به هدف باید خودخواهی را به کنار گذاشت نباید خشونت در تفکر و تنهایی تان غلبه کند سعی کنید خوش بین باشید
http://www.taroot.ir/img/card20.jpg http://www.taroot.ir/img/card1.jpg http://www.taroot.ir/img/card3.jpg http://www.taroot.ir/img/card12.jpg
«اعتدال / سلطان بانو / کیمیاگر / کائنات»
@ امدادهای غیبی به یک زن بارور (مادر) کمک خواهد کرد. دعای یک زن پاک با گوهری پاک به شما در زندگیتان کمک خواهد نمود (بارور شدن یک زن)

@ پاداش استعدادها و خلاقیت های شما بیمه شده است، آزادانه تصمیم بگیرید، موفقیت برای افراد خلاق است
http://www.taroot.ir/img/card0.jpg http://www.taroot.ir/img/card19.jpg http://www.taroot.ir/img/card17.jpg http://www.taroot.ir/img/card12.jpg
«اعتدال / ستاره / خورشید / پاپ بانو»
@ گوهر پاک وجود شما مسبب آن خواهد شد که سرنوشت به نفع شما رقم بخورد. وعده ها و امیدهای به شما داده می شود که نسبت به آن خوش بین باشید

@ موفقیت یک زن که اعتماد به نفس بالایی دارد. اگر می خواهید از زندگی سعادتمند بهره بگیرید سعی کنید اسرار خود را به کسی نگویید تا زندگی پرباری نصیبتان شود
http://www.taroot.ir/img/card13.jpg http://www.taroot.ir/img/card4.jpg http://www.taroot.ir/img/card6.jpg http://www.taroot.ir/img/card19.jpg
«خورشید / قدرت نهایی / عشاق / انتقال»
@ موفقیت شما به خاطر پایداری و بردباریتان است شما با قدرتی که دارید سعادتمند هستید و زندگی درخشان و پر باری در انتظارتان است

@ پایان رابطه عاشقانه، پایان یک رابطه کاری یا دوستی در پیش است ( بن بست ها همیشه به ضرر انسانها نیست)
http://www.taroot.ir/img/card19.jpg http://www.taroot.ir/img/card6.jpg http://www.taroot.ir/img/card3.jpg http://www.taroot.ir/img/card18.jpg
«رستاخیز / سلطان بانو / قدرت نهایی / خورشید»
@ اگر با آگاهی تصمیم بگیرید زنی ( همچون مادر ) پشتیبان و حامی شما می شود. او در تغییر و تحول زندگی تان بسیار مؤثر است ( دعای خیر مادر همیشه به دنبال شماست)

@ سعادت و آینده ای پربار و درخشان در انتظار شما است که کلید رسیدن به آن صبر وشکیبایی به همراه استقامت خواهد بود
http://www.taroot.ir/img/card6.jpg http://www.taroot.ir/img/card18.jpg http://www.taroot.ir/img/card20.jpg http://www.taroot.ir/img/card16.jpg
«ماه / کائنات / رستاخیز / قدرت نهایی»
@ خطری موقعیت های شما را تهدید می کند سعی کنید کارهای خود را بیمه کنید. گول ظاهر افراد را نخورید به خدا توکل کنید او مشکل گشاست

@ اگر با آگاهی تصمیم بگیرید، قدرت از آن شماست. برای تغییر و تحول زندگی تان احتیاج به بردباری و پایداری در کار خود دارید. با هوشیاری می توانید انرژی لازم را به دست بیاورید
http://www.parsigold.org/up/images/24nrichz9ub6blvoz.jpg
http://www.parsigold.org/up/images/xljz1rzygr7zpnpib52y.jpg

http://www.parsigold.org/up/images/e1nfzcv0bzhb5hx4fmu.jpg

http://www.parsigold.org/up/images/oyxbrwk407sffum6tdsx.jpg


«ستاره / انتقال / عشاق / برج»

@ وعده ای به شما داده شده که فریب است زیاد خوش بین نباشید به امید واهی دل نبندید و به راحتی سرنوشت خود را به دروغگویان نسپارید. این افراد را رها کنید تا بتوانید مشکلات را پشت سر بسپارید

@ ویرانی یک رابطه عشقی از دست دادن معشوقه، ایجاد پریشانی و اضطراب پس از بروز این اتفاق خواهد بود
http://www.taroot.ir/img/card19.jpg http://www.taroot.ir/img/card13.jpg http://www.taroot.ir/img/card1.jpg http://www.taroot.ir/img/card6.jpg
«قدرت نهایی / کیمیاگر / انتقال / خورشید»
@ با پایداری و استقامت به نتیجه مطلوب خواهید رسید. استعداد و خلاقیت و انرژی لازم برای پیشبرد اهدافتان بسیار کارگشا خواهد بود

@ نبودن موفقیت در کارتان نتیجه عملتان است رها کردن اشتباهات، دوستان ناباب و با پشت سر گذاشتن این ها سعادت و زندگی پربار نصیبتان می شود

http://www.taroot.ir/img/card9.jpg http://www.taroot.ir/img/card5.jpg http://www.taroot.ir/img/card3.jpg http://www.taroot.ir/img/card13.jpg
«انتقال / سلطان بانو / پاپ اعظم / درویش»
@ مرگ یک زن مسن، اگر مؤنث ومتأهل هستید با بارداری مشکلات را پشت سر می گذارید، رهایی از مشکلات به کمک یک زن همچون مادر امکان پذیر است

@ رابطه ای به جدایی (تنهایی) ختم می شود. که اگر این تنهایی برای شما باشد می توانید با تفکر و تامل نتیجه مثبتی از این اتفاق برای خود به ارمغان آورید
http://www.taroot.ir/img/card7.jpg http://www.taroot.ir/img/card2.jpg http://www.taroot.ir/img/card8.jpg http://www.taroot.ir/img/card3.jpg
«سلطان بانو / چرخ اقبال / سلطان / ارابه»
@ یک مادر (یا زنی) باعث خوش بینی و تغییرات مثبت در زندگیتان می شود. فردی مونث در جریان زندگی و تقدیر شما موثر است

@ شما به سفر می روید. این سفر برایتان موجب پیشرفت مالی می گردد. برای تغییرات بزرگ در زندگی خود ابتدا با یک مشاور خوب مشورت و سپس تصمیم به عمل بگیرید
/ 1 نظر / 13 بازدید
فاطمه

سلام میشه در مورد گروههای 3گانه ک گفتین و تفسیر فال بیشتر توضیح بدین؟؟ی ذره گنگ بود...و ی درخواسته دیگه...میشه من بیشتر باهاتون در ارتباط باشم.من علاقه زیادی ب تاروت دارم.لطفا جواب بدین.