لکه های خورشیدی و تأثیر آن در زندگی انسان ها
 

 در مورد فعالیت های انسان و اثرات مخرب انسان در طبیعت سخنان زیادی گفته شده از جمله : قطع درختان ،افزایش کار خانه ها و وسایل نقلیه و استفاده از سوخت های فسیلی و.... اما لکه های خورشیدی چیست و چه تاثیری درخشکسالی کره ی زمین دارد ؟و چرا برخی معتقدند که چرخه لکه های خورشیدی حتی بر قیمت سهام و فراز و نشیب های اقتصادی کشور ها نیز تاثیر می گزارند؟ حال باید دید که این نظریه ها درست است یا خیر؟
 در مرکز خورشید دما تقریبا به ۱۴ملیون سانتی گرادمی رسدو در جای جای سطح خورشید گاز ها داغ منبسط وسرد می‌شوند و گاز های سرد از گاز های گرم درخشش کمتری دارند بنا بر این بخش هایی از خورشید تیره تربه نظر میرسند علت تیره گی آن درخشش کمتر گاز های سرد نسبت به گاز های گرم تر است که بصورت تیرگی بر سطح خورشید ظاهر می شوند و این بخش تیره را لکه یا کلف می نامند.
 شماره ی آن ها متغیر است و ازسالی به سال دیگرتغییر میکند گاهی بیش از صد لکه و برخی از سال ها تا کمتراز ۱۰ لکه ظاهر می شود هر ۱۱ سال یکبار تعداد لکه ها به حد اکثر می رسدو خورشید بصورت جسمی پر لک در می آید و سپس لکه ها به حداقل می رسد و خورشید حالت تقریبا بدون لک پیدا می کند این کلف ها یا لکه ها به دلیل گردش خورشید دور محورخودش طی روز ها بر سطح خورشید جا به جا می شوند(خورشید هر ۲۵ روز یک بار به دور خود می چرخد)علت گرما زیاد اطراف این لکه ها این است که در مجاورت این کلف ها یا لکه ها انفجار هایی رخ می دهد و انرژی زیادی تولید میکند .
 این انفجار ها شراره نامیده می شوند و با نور بسیار می درخشند وقتی اموج این انفجار ها با زمین بر خورد می کند حتی قطب نما های هوا پیما ها و کشتی ها را تحت تأثیر قرار می دهند.
 سطح خورشید در مجاورت لکه های خورشیدی طوفانی میشودو هر چند وقت یک بار قسمتی از سطح خورشیدکه نزدیک کلف های خورشیدی قرار دارند بسیار داغ شده بصورت زبانه خارج می شوند و ماده گازی داغ به فضا شلیک می کندو فوران خورشیدی را به وجود می آورد.
 بنا بر این در حالی که لکه های خورشیدی با دمای حدود ۴۵۰۰۰ درجه تا حدودی از بقیه سطوح خورشید سرد تر اند شرارهای گرم تر نه تنها سردی لکه ها را جبران می نمایند بلکه گرمای اضافی نیز تولید میکنندو قسمتی از سطح خورشید که نزدیک لکه ها قرار دارد بسیارداغ شده و به صورت زبانه خارج می شوند و ماده گازی داغ به فضاشلیک شده و فوران خورشیدی را به وجود می آورد پس به این دلیل است که هر ۱۱ سال یک بار که تعداد این لکه ها و سپس فوران هابه حد اکثرمی رسد زمین گرم تر می شود و باید انتظار خشکسالی در سطح زمین را داشت و برای مقابله با آن وپیش گیری از صدمات چاره اندیشی کرد
 ************************************************** *****
 اینجا دوتا سیکل 11 ساله با یک25 روزه پیدا کردم
 این 11 سال میشه 1979 انقلاب ایران که مردم جو گیر بودند 1990حمله صدام به کویت 2001 میشه 11 سپتامبر 20120قراره چی شه

/ 0 نظر / 3 بازدید