هنگامی که کودکی مریض می شد و یا اتفاقی برایش می افتاد. می گفتند که او را چشم زده اند و به همین خاطر گاهی برای پیدا کردن فردی که او را چشم زده و همچنین ، برای رفع آن خرافه پرستان اعمالی را انجام می دادند که یک نمونه از آن شکستن تخم مرغ بوده است و شرح آن بدین ترتیب می باشد که تخم مرغی را برداشته و سر تخم مرغ را به اسم مادر و ته ان را به اسم پدر لامت و نشانی که معمولا یک خط و یا یک دایره بود، می گذاشتند و آنگاه اسامی کسانی را که فکر می کردند ممکن است بچه را چشم زده باشد. مانند همسایه دست راستی، همسایه دست چپی، عمه خانم و خاله خانم و غیره را نام برده و به نیت هر کدام از آنها هم یک علامت روی تخم مرغ می گذاشتند. پس از آن یکی از لباس های چرک بچه را برداشته، تخم مرغ را همراه قدری نمک و ذغال در میان آن قرار می دادند. پس از آن سکه ای را از جهت ضخامتش روی تخم مرغ می گذاشتند به طوری که انگشت شست روی سکه باشد و توسط آن فشاری به تخم مرغ وارد می آوردند. این کار را ادامه می دادند تا سرانجام تخم مرغ بشکند و در هنگام شکستن اسم هر کسی که برده شده معلوم می شد که او بچه را چشم زده بود و پس از انجام این اعمال کمی از زرده تخم مرغ را به کف پا سر بچه می مالیدند و آن سکه را هم نگاه داشته. به فقیری می دادند و به این ترتیب فرد خاطی پیدا می شد و بچه نیز از شر چشم زخم راحت می گشت.


/ 0 نظر / 4 بازدید