تاریخ تولد و  نامی که به یک شخص در زمان تولد داده می شود  توسط یک عدد مشخص می شود. اینها دو عدد مهم می باشند که بیشترین تأثیر و غلبه را بر روی زندگی و سرنوشت یک فرد دارند. این دو عدد دو سیاره را نمایان می سازند.

تاریخ تولد یک شخص، عدد غالبی است که بر روی وی حکمرانی دارد. این عدد خوش یمن وی محسوب می شود. فرض کنید که تاریخ تولد به صورت 15/6/1948 است. ما باید که این تاریخ تولد را به یک عدد تک رقمی کاهش دهیم، 1+5=6. این فرد در قلمروی سلطنت عدد 6 می باشد. تمامی تاریخهای یک ماه که رقم نهایی آنها با استفاده از این روش به 6 ختم شود، مثلا 15 و 24، تاریخهای خوش یمن برای این شخص می باشند که او در کارهایی بزرگ به مانند انتخاب شغل و تقاضا برای تحصیلات بالا و یا چیزی مهم در زندگی خوش یمنی آنها را در زندگی خواهد داشت و او باید یکی از این تاریخها را برای مقصود خود انتخاب کند. اگر او بخواهد یک نامه مهم بنویسد، او می بایست این تاریخ را در روی نامه بنویسد.

به طور مشابه سالهایی از زندگی که مجموع نهایی ارقام بعد از کاهش دادن به یک رقم به عدد 6 برسد، سالهای مهم برای این شخص می باشند و معمولا حوادث مهم و یا خوش یمن در چنین سالهایی برای چنین فردی رخ می دهند.

تمامی این سالهای مربوط به زندگیش، او ممکن است که تحصیلات خود را تکمیل کند و یا اولین شغل خود را بدست بیاورد و یا اینکه پیشرفت و ترقی کند و یا اینکه ازدواج کند، یک خانه جدید بسازد، صاحب بچه بشود، صاحب مال و دارایی شود و مواردی از این دست. به طور مشابه اعداد بحرانی نیز نقش مهمی در زندگی این فرد بازی می کنند. مجموع تمامی اعداد در یک تاریخ تولد باید به عنوان عدد بحرانی در نظر گرفته شود. این عدد سرنوشت نیز نامیده می شود. فرض کنید که تاریخ تولد به صورت 15-3-1948 باشد. ما باید که تمامی ارقام را با هم جمع کنیم:1+5+3+1+9+4+8 و حاصل برابر 31 می شود. با عمل جمع 3+1 ما به عدد 4 می رسیم. این عدد 4، عدد بحرانی فرد محسوب می شود. این عدد بحرانی در زندگی یک شخص چه بخواهد و چه نخواهد تکرار می شود. این حوادث می توانند هم خوب باشند و هم بد و شخص هیچ کنترلی بر روی اینها و این عدد ندارد. فرض کنید که یک شکست در کسب و کار، یا برنده شدن یک جایزه در زندگی صورت بگیرد. این تاریخ که هر کدام از این حوادث ممکن است در آن اتفاق بیفتد تحت حکمرانی عدد 4 در این مورد می باشد. مجموع ارقام این تاریخ  به 4 می رسد و یا عدد ماهی که اتفاق می افتد 4 خواهد بود.

بنابراین، عدد تولد و عدد بحرانی یک نقش مهم را در زندگی شخص بازی می کنند

/ 0 نظر / 43 بازدید