نقش عدد 9 در هستی

مبحث اعداد بسیار و
دشوار می باشد . اما نکته ی مهم این است که

چنانچه ماهها و روزها و عدد یک
سال را با هم جمع کنیم ،

عدد 9 به دست می آید

که این عدد ، در زندگی
بسیار مهم و مؤثر خواهد بود .

365 + 12 + 1 = 378  3+7+8= 18 
1+8=9
سیصد و شصت و پنج روز + دوازده ماه + یک سال = سیصد و هفتاد و
هشتعدد 9 ، عددی است گویا و آگاه که موجب حرکتها و ایجاد اعداد
دیگری می گردد

که توانایی رشد دارند و حتی حرکت می کنند .

صوت و حتی
فکر و اندیشه نیز ، انرژیهای و یا بهتر بگوییم ، اعدادی را

از خود بر جای
میگذارند . که ، افکار شما ، حتی سرنوشت زمان حال و آینده شما

را می سازد .
بنابراین ، افرادی که از تفکر مثبت و سازنده ، امتناع می ورزند ،

ممکن است
با افکار خویش ، زندگی خود و یا انسانهای دیگر را نیز تباه ساخته و

مسیر رقم
خورده اعداد را تغییر دهند.

اگر توجه داشته باشید ، در زندگی بشر روزهایی
وجود دارد که آنها در باره ی

خویش سخن می گویند و حتی ممکن است اصواتی را
ایجاد کنند

که در هنگام عصبانیت و یا خشم گفته میشود .

این اصوات با
انرژیهای موجود در فضا ادغام می گردند

و همراه آنها که یکی از حرکتهای طبیعی
هستند ،

اعدادی را بوجود می آورند که برای آن افراد ، مضر  می باشد و شاید
هم در برخی مواقع ، مفید واقع گردد

/ 0 نظر / 3 بازدید