نقش اعداد در زندگی انسان و کل هستی ( اعداد مفرد )
 

راز اعداد و حروف :

بهر حرفی همان گونه که می دانید دارای یک عدد می باشد و هر عدد نیز دارای
ارتعاشات مخصوص به خود بوده که از سطح بیرونی اش ساطع می گردد . تمامی کلمات نیز ،
اعدادی را که دارای امواجی بسیار قوی هستند از خود صادر کرده و به محیط اطراف می
فرستند . حال می توانید رابطه ی حروف با اعداد را بررسی کنید.

تمامی حروف و کلمات در هر زبان دارای نوعی ارتعاشات خاص می باشند . به طور کلی
در زبان لاتین ، هر یک از حروف دارای ارتعاشاتی بالاتر و سبک تر هستند که این نوع
ارتعاشات می توانند نیروی عظیمی را به وجود آورند . البته انرژیها و نیروهای اطراف
نیز ، بر روی آن حروف موثرند .

جهت بدست آوردن کد حرفی خویش ، باید ابتدا نام و نام خانوادگی خویش را به حروف
لاتین تبدیل کنید و سپس با توجه به جدول داده شده ، کد خویش را محاسبه نمایید.

هر کلمه در هر زبانی دارای ارتعاشاتی خاص است . بنابر این ، هنگام تبدیل باید به
این مسئله توجه شود . برای مثال کلمه ی « بله » به لاتین

yes

ترجمه می شود . در صورتی که در این روش باید همان کلمه ی

« بله »، به صورت

  baleh

نوشته شود . چرا که دارای ارتعاشات خاص خویش است . بنابراین ، نام و نام
خانوادگی افراد نیز باید به همان شکلی که در زبان اصلی خودشان تلفظ می شود ، به
حروف لاتین نوشته شود.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

K

L

M

N

F

G

H

I

J

Q

Z

R

W

O

U

 

P

V

   

S

X

     

T

       

Y

هر فردی باید نام و نام خانوادگی خویش را با توجه به جدولهای فوق حساب نموده و
عدد هر حرف را بدست آورده و سپس آنها را با یکدیگر جمع بسته و کد حرفی و عدد حرفی
خویش را بدست آورد . به مثال زیر توجه کنید :

 

ALI                   JALAL ZADEH  علی جلال زاده                         
1 + 7 + 4                  5 + 1 + 7 + 1 + 7 + 7 + 1 + 4 + 5 +
3

12 +                41 =   53     کد حرفی

3 + 5 = 8           عدد حرفی       

هنگامی که این عدد فردی بدست می آید ، عدد دو رقمی و یا سه رقمی اول را کد حرفی
و عدد یک رقمی آخر را عدد حرفی می نامیم که هر یک دارای یک شخصیت متفاوت است که می
تواند امواجی خاص را از خود ساطع کند .

هر فردی می تواند بر حسب عدد خود ، نام و یا نام خانوادگی خویش را تغییر دهد .
با این تغییر ممکن است سرنوشت او نیز تغییر نماید . برای مثال ، هنگامی که نام فردی
« حسن » می باشد ، دارای ارتعاشاتی است که مخصوص آن شخصیت است و بنا بر نامیدن او
توسط دیگران به وجود می آید . امواج آنان در فضا پخش می شود و حرکتهای کیهانی و
حرکتهای انرژی زا ، این نوع اصوات را حالت داده و سرنوشت فرد رقم می خورد. حال اگر
نام را تغییر دهید، باری دیگر سرنوشت او بر حسب آن اعداد نام جدید تغییر پیدا می
نماید.

معمولا کد حرفی را عدد مرکب و عدد حرفی را عدد مفرد می گوئیم . اعداد مفرد بین
عدد 1 الی 9 می باشند و اعداد مرکب ، از عدد 10 الی 99 و گاه نیز به صورت سه رقمی
هستند .

چنانچه نام کوچک و یا فامیل فردی تغییر نماید ، اعداد مرکب و یا مفرد او و
همچنین ارتعاشات و خصوصیات او نیز تغییر می یابد . مثال :

ALI                  JALALY                        علی جلالی

1 + 7 + 4           5 + 1 + 7 + 1 + 7 + 9

12  +                28     = 40  عدد مرکب یا کد حرفی جدید             3 + 1
= 4    عدد مفرد یا حرفی جدید                               

/ 0 نظر / 27 بازدید