عدد ارتعاشی 13 :

این گروه اعداد ارتعاشی ، دارای ارتعاشات نامنظم می
باشند و سطح ارتعاشی آنها سبک است .یعنی ، این گروه افراد با هر تکان و یا هر نوع
خطرات ناگهانی و یا اختلالات محیط اطراف ، ارتعاشات این گروه بر هم خورده و دچار
اشکال می گردد . بنابراین ،

توصیه می گردد که این گروه افراد ، از ارتعاشات
گروه های 11 و 12 دوری کنند . زیرا این سطوح ارتعاشی ، می توانند ارتعاشات این گروه
را بهم ریخته و سطح آن را تغییر دهند . همچنین ، اغلب افراد گروه 13 دچار بیماریهای
مختلفی می گردند.

رنگهای روشن و اغلب متمایل به سفید ، برای ارتعاشات این
گروه بسیار مفید بوده و آنها را منظم می گرداند . چرا که ارتعاشات سطوح سبک ، دارای
حساسیت نسبت به رنگهای خصوصا تیره و سرد می باشند . این رنگها می توانند این سطوح
سبک را از بین برده و یا دچار اختلال کنند .

این گروه ارتعاشی بهتر است که
با گروه های 10 ، 15 ، 16 قرار بگیرند . چرا که با این گروه ها، هماهنگ و یکنواخت
خواهند شد و سطوح سبک دارای هماهنگی خاصی می گردند .
به افراد این گروه ارتعاشی
توصیه می گردد که از دو گیاه زنبق و آویشن دوری کنند و همچنین ، از گوشت ماهی و
گوسفند ، بیشتر مصرف نمایند . چرا که برای آنان مفید است

/ 0 نظر / 3 بازدید