عناصر پنجگانه :
عبارتند از اتر ، آتش ،‌آب ،‌ باد و خاک .
در اینجا به معانی فیزیکی آنها اشاره ای نداریم . این عناصر صرفا به ادراک دلالت دارند . در علوم روحی هیچ چیز وجود ندارد مگر به جای ناظر آن. اگر چیزی وجود دارد ، به آن دلیل است  که کسی آن را درک کند و هیچ چیز بطور مستقل وجود ندارد.
اتر : بیانگر فضا است و در ماههای تولد جای ندارد. بیانگر فضا و فاصله بین دو حوزه است.

عناصر اصلی :

ماه تولد به میگوید که ما صاحب چه عنصری هستیم. عناصر ماه تولد عبارتند از :
1. فروردین : آتش
2. اردیبهشت : خاک
3. خرداد : باد
4. تیر : آب
5. مرداد : آتش
6. شهریور : خاک
7. مهر : باد
8. آبان : آب
9. آذر : آتش
10. دی : خاک
11. بهمن : باد
12. اسفند : آب

این عناصر نباید بر اساس سال میلادی نوشته چون نجومی هستند و باید بر اساس ماه شمسی باشند.

آتش      خاک            باد              آب
1-فروردین   2 -اردیبهشت   3- خرداد         4- تیر
5-مرداد      6- شهریور     7- مهر          8- آبان
9- آذر      10 – دی      11- بهمن         12- اسفند

معنای عناصر :
• خاک : بیانگر امور مادی و فیزیکی ، ثبوت ،‌کندی ،‌لجاجت و یک جا بودن .
• آب : حرکت ، سیالیت ، جریان پذیری ،‌ ملایمت ، تاثیر بر حیطه رویاها و عواطف
• باد : متغیر بودن ،‌ ناپایداری ، دمدمی مزاجی و تاثیر زیاد روی عواطف .
• آتش : هیجان ، ‌سرعت ، ‌زیاده خواهی و افراط یا تفریط .
باید هر یک را در کنار عدد تقدیری لحاظ کنیم. برای مثل کسی که دارای عدد تقدیری 1 است در عنصر آتش با کسی که عدد تقدیری 1 باشد در عنصر خاک بسیار با هم فرق دارند. اولی سریع و دومی کند است .

/ 0 نظر / 46 بازدید