جدولهای ارتعاشی :

امواج وارتعاشات بدن وهاله و امواجی که از سوی ماه ایجاد میگردد ، دارای اعداد
خاصی بوده که به علت آن که امواج ساطع شده از ماه در هر لحظه و هر روز میتواند
افرادی را مورد تهاجم قرار دهد ، توصیه میگردد که از پلاکهای مخصوصی که دارای اعداد
سحر آمیز می باشند و از خود ارتعاشاتی را تولید می کنند ، استفاده کنند. آنان باید
این نوع جدولهای ارتعاشی را همیشه همراه داشته باشند .

البته ، افراد گروه های ستاره ای کیهانی 19 ، 21 ، 25 ، 27 بیشتر در معرض تهاجم
امواج مخرب ماه هستند . این امواج حتی بر روی جنین نیز اثر می گذارد . بنابراین ،
به خانمهای باردار توصیه می گردد که شدیدا از نگاه کردن به ماه ،مخصوصا در شبهای
مهتابی ، پرهیز نموده و همچنین جهت جلوگیری از امواج مخرب ماه ، همیشه از پلاکهای
مخصوص خویش استفاده کنند .

اعداد جدولهای ارتعاشی بسیار مهم بوده و دارای ارتعاشات عظیم و مفید می باشند و
درامورمختلف به کار می روند.

روش محاسبه اعداد جدولهای ارتعاشی :

ابتدا ، اعداد کیهانی ، انرژی ، مادی ، ارتعاشی و ستاره ای کیهانی را با یکدیگر
جمع نموده و سپس عدد بدست آمده را چنانچه زوج باشد ، تقسیم بر عدد 2 نموده و سپس
حاصل آن را در عدد 9 ضرب میکنیم و یک عدد سه رقمی بدست می آید

همچنین ،چنانچه عدد مجموع ، یک عدد فرد باشد ، آن عدد را بر عدد 3 تقسیم نموده و
تا یک رقم نیز ، اعشار رفته و سپس آن اعشار را برداشته تا به یک عدد سه رقمی دست
یابیم . این عدد سه رقمی ، همان عدد ارتعاشی جدولی فرد می باشد. مثال :

عدد ستاره ای کیهانی ، عدد ارتعاشی ،عدد مادی ، عدد انرژی ، عدد کیهانی

43=27+11+2+2+1

حاصل عدد فرد    143 = 3 / 14 = 3 : 43

حاصل عدد زوج   189 = 9 ضربدر 21 = 2 : 42

  هر فردی دارای چنین عدد ارتعاشی می باشد و به روش ذیل میتوان یک جدول ارتعاشی
( پلاک ) جهت خویش تهیه نمود .

جدول ارتعاشی را می توان به دو روش انجام داد : در روش اول ، جدولی به شکل ذیل
تهیه کرده و عدد یکان بدست آمده را در چهار گوشه و عدد دهگان را بین آنها در چهار
طرف و عدد صدگان را چهار بار به شکل ذیل در این جدول در میان آن قرار دهید. در روش
دوم، به شکل زیر قرار دهید . البته ارتعاشات روش اول بیشتر است

این جدولها را می توانید بر روی فلز ، چوب و حتی کاغذ رسم و همیشه همراه خود
داشته باشید . زیرا ارتعاشات آن برای شما مفید است .

 

1

4

3

1

4

3

1

4

3

 

3

4

3

4

1

1

1

1

 

4

3

4

3

 

/ 0 نظر / 33 بازدید