عدد ارتعاشی 18 :

 

این گروه دارای چنان ارتعاشات بسیار سطح بالا و هماهنگ می باشند که می
تواننند ارتعاشات گروه 16 را برهم زنند . اما در مقابل با تمامی گروههای ارتعاشی
دیگر هماهنگ است .

 

معمولا افراد این گروه ، دارای زیبایی و آراستگی ظاهر بوده و اغلب کمتر
به بیماری دچار می گردند . مدارات مغناطیس اطراف بدن آنها 9 مدار است که از همه ی
این گروههای ارتعاشی بیشتر و دارای سطحی بالاتر است

 

و می تواند سطوح مختلف کیهان و یا دانش الهی را کسب کرده و دارای
ارتباطاتی باشند . البته این ارتباطات معمولا دارای هماهنگی خاصی و اغلب این افراد
از میان استادان حق ، نمایندگان آنها و یا نواب نمایندگان آنها می باشند.

 

اما افراد معمولی نیز، ممکن است جزو این گروه باشند.

 

اغلب این افراد از مصرف گوشت پرهیز کرده و بیشتر از سبزیجات و میوه ها استفاده می کنند . همچنین ، به این افراد توصیه می گردد که از مصرف انواع گوشت پرهیز نمایند. البته سبزیجات خام و میوه های خام نیز برای آنان مفید است .

 

اغلب این افراد از رنگهای سفید ، آبی و انواع رنگهای آبی متمایل به سفید
و گاهی سبز متمایل به آبی و یا رنگ بنفش استفاده می کنند. چرا که برای آنها بسیار
مفید بوده و با ارتعاشات آنها هماهنگ است .

/ 0 نظر / 21 بازدید