جدول اعداد حروف

جدول اعداد حروف (دایره آلفا - α ) به قرار زیر است :

9   8   7   6   5   4   3   2   1
I   H   G   F   E   D   C   B   A
R   Q   P   O   N   M   L   K   J
-   Z   Y   X   W   V   U   T   S

در این جدول به هر حرفی عددی اختصاص داده شده است. برای مثال عدد حروف C,L,U عدد سه(3) می باشد.
مثال : فرضا می خواهیم عدد یک اسم و فامیل را محاسبه کنیم : محمد لوری زاده
اعداد حروف صدادار را در بالای اسم (A,E,I,O,U) و اعداد حروف بی صدا ( تمامی حروف به غیر از حروف صدادار- حرف Y حالتی دو گانه دارد) در پایین اسم نوشته می شود، به ترتیب زیر :
5 = 2+3 = 32 = 5 1 9 3 6 1 1 6
M O H A M M A D L O U R I Z A D E
4 3 9 8 4 8 = 56= 5+6 = 11 = 1+1 = 2 4 4 8 4
پس از این مرحله باید تمامی اعداد را به نحو زیر با هم جمع کنیم تا به یک عدد برسیم :
5= 2+3 = 32 = 5+1+9+3+6+1+1+6
عدد 5 مجموع اعداد بالای اسم و فامیل است که از مجموع اعداد حروف بی صدای اسم و فامیل حاصل می شود که به آن عدد احساسی گفته می شود(S.N – به بخش عدد احساسی مراجعه شود)
پس از این مرحله باید اعداد پایین اسم و فامیل را که از مجموع اعداد بی صدا (P.N) حاصل می شود را به نحو ذیل با هم جمع کنیم :
2 = 1+1 = 11 = 6+5 = 56 = 8+4+8+9+3+4+4+4+8+4
سپس دو عدد حاصل را (s.n و p.n ) را با هم جمع می کنیم که از حاصل این دو عدد (G.N ) حاصل می شود :
7 = 2+5 = G.N


اولین عدد S.N یا Spritual Nunber یعنی عدد احساسی، روحی، عاطفی و معنوی.این عدد بیانگر احساسات ،عواطف و خصوصیات روانی ماست. این عدد در دوستی ها ،در ازدواج،در نامزدی و...موثر است. این عدد روی اعداد دیگرر اثر می گذارد و اثر می پذیرد.

محاسبه: از مجموع اعداد حروف صدادار (‌ a, e, i, o, u ) اسم و فامیل به دست می آید. حرف Y وضعیتی دوگانه دارد. اگر حرف قبل از آن بی صدا باشد این حرف صدادار تلقی می شود و بلعکس.
کران اعداد بی نهایت است پس اعداد را باید از 1 تا 9 خلاصه کنیم. یعنی اعداد را آنقدر با هم جمع کنیم تا به یک عدد خلاصه شوند.

دومین عدد P.N یاPersonal Number یعنی عدد شخصیتی که بیانگر شخصیت، هویت و ساختارهای رفتاری ما در بیرون است. این عدد از هیچ یک از اعداد دیگر تاثیر نمی گیرد.

محاسبه: از مجموع اعداد بی صدای اسم و فامیل به دست می آید.

سومین عدد G.N یا General Number یعنی عدد عمومی و ترکیب وبرآیندی است از ساختار زندگی، رفتارو عملکرد ما؛ و به معنای کلی پتانسیل هایی است که در زندگی ما می توانندبه وقوع بپیوندند.

محاسبه: از جمعSN با PN به دست می آید.
 
 
 

 

 

 

 

 

 
چند نکته برای درست نوشتن اسم و فامیل
 
چند نکته برای درست نوشتن اسم و فامیل:
1- باید دقیقا همان اسم و فامیلی را که صدا می شویم بنویسیم. نام نوشتاری هیچ ارزشی از جهت محاسبه ندارد.
2- حروف مشدد را دوبار می نویسیم. مثل:mohammad.
3- اسم یا فامیل هایی که آخر آنها به ی ختم میشود چه در اسم و چه در فامیل فقط با i نوشته می شوند. از نوشتن آنها با y و e باید پرهیز کرد.
4- اسم و فامیل را همانطور که صدا می شوند می نویسیم. مثلا اگر زهرا، زری صدا می شود همان زری را می نویسیم.
5- ش با sh نوشته می شود.
6- خ با kh نوشته می شود.
7- غ یا ق با gh نوشته می شود.
8- ژیا ج با j نوشته می شوند.
9- نوشتن اسم ها یا فامیل ها باoo غلط است و باید با ou نوشته شود مثل: minou
10- گ باg نوشته می شود.
11- ع بر حسب جایگاهش و تلفظش با ai / ae / aa نوشته می شود.
12- اسم هایی مثل لیلا بصورتleyla نوشته می شود.
13- حرف x به هیچ عنوان نوشته نمی شود. این حرف در فارسی مترادفی ندارد.
14- ه آخر اسم یا فامیل با eh نوشته می شود.
15- y بر حسب جایگاهش حالتی دو گانه دارد؛ یعنی اگر بعد از حروف صدادار واقع شود به عنوان حروف بی صدا شناخته می شود و اگر هم بعد از حروف بی صدا قرار بگیرد به عنوان حرف صدادار شناخته می شود.
 
 
  •  
  •  

 
اصول تفسیر
 
1-توانایی ترکیبب : باید تمام اطلاعات را با هم در نظر بگیریم.
2-توانایی حذف: باید بتوانیم نقایص و اختلالات را با اعداد خوب و مناسب جبران کنیم که در این صورت اثر موارد بد خنثی یا در مواردی تبدیل به موارد مثبت شود.
3- علم الاعداد از تمام زندگی شخص صحبت می کند.
4-از نظر علم اعداد نتیجه حوادث مهم است نه خود حوادث.
5-از دادن اطلاعات زیاد به عموم پرهیز کنیم.

بررسی شخصیت آدولف هیتلر :

SN=3: تمایل به هنر و خلاقیت و تخیل قوی.(او نقاش بوده است)شخصی که از حمایت و دوستی های پر نفوذ بر خوردار است.علایق هنری وکمال جو، بی پروایی،افراطی،دخالت در کار دیگران،دوستان و حامیان پر نفوذ.
عدد 3 در احساسات به معنی تنوع طلبی است (هیتلر 19 معشوقه داشته است) مگر اینکه عدد دیگری جلوی آنرا بگیرد.
PN=8 خشن ودشمن بیرحم و سلطه جوو بسیار جسور و استفاده نابجا از قدرت.
GN =2 اجتماعی، عاطفی که عاطفی بودن از بین می رود چرا که PN فرد 8 است و آنرا از بین می برد.
2 عدد گروه و شراکت است. این فرد همیشه با گروه رشد می کند. همان طور که می دانیم او با تشکیل حزب رشد کرد.

تفسیر گروه:

همیشه گروه اول نمایا نگر فعالیت شخص است و گروه دوم جهت آنرا نشان می دهد.
شخصیت: عاطفی- مادی.
مسیر زندگی اش محقق ساختن رویاها و خیالات مادی اش است. عاطفی بودن از بین می رود چرا که PN فرد 8 است. چون عدد عاطفی 5 و مادی 2 است و اختلاف زیاد است موفقیت تا مراحلی پیش رفته و سپس شکست می خورد.
گروه اول به ما می گوید که تمام زندگی آقای هیتلر در جهت محقق ساختن و رویاها و خیالات او صورت می گیرد. و به دلیل گروه دوم (مادی) این رویاها به مادیات و جاه طلبی های او تعلق خواهد داشت. اول موفق میشود ولی بعد شکست می خورد. چون امتیاز گروه اول 5 وگروه دوم 2 است.

حرف اول و دوم اسم و فامیل:
اسم:
A: وقتی این به عنوان اولین حرف صدادار در یک اسم واقع شود, وجود طبیعی سلطه جو را می رساند.
D : اراده قوی.
فامیل :
H : قوی، خشن، استوار و اراده ای قوی.
I : افسار گسیختگی خلل ناپذیر که ناشی از ذهن و روحیه قوی فرد می شود.

تکرار حروف:

L: کسانی که چند L در اسمشان وجود دارد از فعالیت های عشقی متنوعی بهره می برند.
O : اقبال خوب برای مال اندوزی.
F : جاودانگی، روشنایی و امید ولی PN=8 این عوامل را از بین می برد.
T : نشانه قدرت تشخیص و از خود گذشتگی که این مطلب اشتباه است چون عدد عقلانی ضعیف تر است و حرف A اول اسم از خود گذشتگی را از بین می برد.
E : قدرت تکلم خوب و توانایی ایجاد ارتباط.
R : نیروی شگفت طبیعت. نماد دنیای مادی است.

تکرار اعداد:

عدد 7 نشانه ترحم ودلسوزی و عدالت است. این عدد در اسم و فامیل هیتلر وجود ندارد پس این خصوصیات در او دیده نمی شود.
عدد 9 (قوی)در کارهای اجتماعی قدرتمندند.
عدد 3(قوی)از تخیل قوی و ارتباط قوی.
عدد 6 (قوی)حمایت دائم شدن که با PN خنثی می شود.PN 8 دشمن بسیار بدی است.
عدد1: (جاه طلبی)
عدد2: توانایی کار گروهی.
عدد3 :سلطه جو.
عدد4 : لجبازی وسرسختی و خواست مادی زیاد.
عدد5: دمدمی مزاج
عدد8: سلطه گری.
 
  •  
 
پاسخ : تاثیر اعداد بر سرنوشت انسانها
 
سال شخصی ( Personal Year ) :

به سال جهانی کاری نداریم، سال شخصی به ما می گوید امسال برای ما چه سالیست و در این سال چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی نباید بکنیم.
طریق محاسبه:
ماه تولد+ روز تولد+ سال حاضر جهانی= سال شخصی.
سال شخصی دارای ریتمهای اختیاری و اجباری است. سال شخصی،روز شخصی و ماه شخصی ریتم اختیاری است ولی ریتم 9 ساله اجباری است. زندگی ریتم های 9 روزه،9 هفته،9 ماهه و نه ساله دارد که ریتم های کوچک بر ریتم های بزرگ غالب هستند.
مثال:13/1/1974
13+1+2004+=2 PY))

ماه شخصی(Personal Month) :
این عدد به ما می گوید این ماه برای ما چه ماهی است. در چه چیزی موفق در چه چیزی ناموفق هستیم.
طریقه محاسبه:
عدد سال شخصی+ ماه حاضر جهانی= ماه شخصی

با مطالعه اعداد سال و ماه مورد نظر مطالبی به دست می آید. باید در نظر داشت زمان کوچکتر غالب است بر زمان بزرگتر، یعنی اتفاقات ماه بر سال در کوتاه مدت غالب است ولی اتفاقات سال ماندگاری بیشتر دارد یعنی تاثیر آن در زندگی فرد ماندگارتر است. ولی ماه شخصی دوره اش +9 و-9 روز است.
ماه شخصی 9 تایی است چون کران اعداد در علم اعداد از 1 تا 9 است ولی سال 12 ماه است. پس همواره برای هر کس سه ماه همیشه تکرار می شود که ماههای عطف نامیده می شود.
مثال: که با توجه به تقویم پایین ماههای 5 6 7 برای این شخص ما ههای عطف است زیرا در سال تقویمی وی تکرار شده است.
5-6-7-8-9-
1-2-3-4-5-
6-7-

روز شخصی(Personal Day) :

این عدد به ما می گوید هر روز برای ما چه معنایی دارد. در چه امری موفق ویا ناموفق هستیم.
طریقه محاسبه:
ماه شخصی+ روز حاضر جهانی= روز شخصی.

زمان تصمیم گیری و اقدام به کارها:

•   کار مالی را در روز یکم و هشتم هر ماه انجام دهید.(ماه 1 یا روز8)
•   امور عاطفی را در روز 2 3 6 انجام دهید.(خانمها 2و6 و آقایان 3و6)
•   امور سلامتی در روز 4 و 5 انجام شود.
•   امور سفر و تفریح در روز 3و7و9 انجام شود.
•   تحصیلات و اقدامات متناسب تحصیلی در روز 7و 9 انجام شود.
•   هیچ یک از کارهای طولانی مدت را در عدد 5 آغاز نکنیم.
•   در زمان 4 هر کاری را آغاز کنیم آن کار به سختی پایان می پذیرد. عدد 4 انسان را دچار وام و قرض و قسط می کند.
•   برای پرداخت زود قرض و وام باید از عدد 3 استفاده کنیم..
• در ریتم 8 رشد مالی بسیار خوب است ولی اگر زمین بخوریم و یا ورشکست شویم دیگر جای جبران باقی نمی ماند. خانم ها در ریتم 8 می توانند صاحب همسر پولدار شوند.
•  درخواست ارتقاء و تغییر محل سکونت را در ریتم 1 انجام دهیم
/ 0 نظر / 36 بازدید