شایان ذکر است کلیه ابیات بدون تغییر از نسخه دستی متعلق به سال 1947 عینا منتقل شده و با توجه به بررسی این حقیر قدیمی ترین نسخه ای که پیدا نمودم میباشد.نسخه های بدست آمده قبلی  همگی مخدوش و دست خورده بودند پس از ذکر آنان خودداری نمودم.
پارینه قصه شوئم از تازه هند گوئم          افتاد قرن دویم که افتد از زمانه
صاحب قران ثانی اولاد گورگانی           شاهی کند اما شاهی چو رستمانه
عیش و نشاط اکثر گردد مکان بخاطر      گم میکنند یکسر آن طرز ترکیانه
تا مدت سه صدسال در ملک هند بنگال     کشمیر، شهر هوپال گیرند تا کرانه
گیرند ملک ایران بلخ و بخارا تهران        آخر شوند پنهان، باطن درین جهانه
تا هفت پشت ایشان در ملک هند و ایران        آخر شوند پنهان در گوشه نهانه
بعد از سه صد نه ، بینی تو حکم گورگانی     چون اصحاب کهف گردد در کهف غائبانه
آن آخری زمانه آید درین جهانه        شهباز سدره بینی از دست رایگانه
آن راجگان جنگی مئی خورمست بهنگی     در ملکشان فرنگی آیند تاجرانه
رفته حکومت ازشان آید بغیر مهمان        اغیار سکه رانند از ضرب حاکمانه
بینی تو عیسوی را بر تخت پادشاهی      گیرند مومنان را از حیله و بهانه
صدسال حکم ایشان در ملک هند میدان   من دیدم ای عزیزان این نکته غائبانه
اسلام اهل اسلام گردد غریب و حیران    بلخ و بخارا طهران در هند سند میانه
در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانند     در علم فقه و تفسیر غافل شوند بیگانه
بعد آن شود چون جنگی از روسیان و جاپان       جاپان فتح یابد بر ملک روسیانه   
هردو چون شاه شطرنج هریک بساط بی سنج      مردان میان جویند از بهر صلحنامه
سرحد جدا نمایند از جنگ باز آیند                 صلح کنند اما ، صلح منافقانه
برکوه قاف میدان روسی شود حکمران           خوارزم دخیوه تک آن گیرند تا کرانه
بر ملک مصر و سودان بخارا هم کوهستان      لبنان شهر کرخ  ،گیرند آستانه
بر بحرخضرگیلان قابض شوند آنان               هم چین و تخت ایران گیرند بی ایمانه
از پادشاهی اسلام عبدالحمید نامی                 چون کیقباد کسری عادل شاه زمانه
بهر حمایت اسلام برخیزد برای جهاد              بعد از حمید گردد سلطان عامیانه
بر او نصاری اعداء هرسو غلو نمایند             پس ملک او بگیرند از حیله و بهانه
بعد از حمید گردد سلطان شاه خامس              بر تخت پادشاهی نشیند چون ناگهانه
از شرق و غرب یکسر حاکم شوند کافر         چون این شود برابر این حرف باین بیانه
قتل عظیم سازند در دشت مرو میرند             برقوم ترکمانان آیند غالبانه
قتل عظیم ثانی در عهد اوکمالی                  کفار غلبه یابند بر وی ظاهرانه
آخر حبیب الله ،صاحب قران من الله             گیرد زنصرت الله شمشیر از میانه
گردد زنو مسلمان غالب با فضل رحمان        یعنی که قوم عثمان باشند شادمانه
طاعون و قحط یکجا گردد به هند پیدا           پس مومنان بمیرند هر جا ازین بهانه
یک زلزله که آید چون زلزله قیامت            جاپان تباه گردد یک نصف ثالثانه
دوکس بنام احمد گمراه کنند بی حد             سازند از دل خود تفسیر فی القرآنه
تا چار سال جنگی افتد به بر غربی             فاتح الف گردد بر جیم فاسقانه
جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد              یک صد و سی و یک لک، باشد شمار جانه
اظهار صلح باشد چون صلح پیش بندی       بل مستقل نباشد این صلح در میانه
ظاهر خموش لیکن پنهان کنند سامان          جیم و الف مکرر ،رو در مبارزانه (جیم شاید جرمن)
وقتیکه جنگ جاپان با چین افتان باشد         نصرانیان به پیکار آیند با همانه
قوم فرنسوی را برهم نمود اول               با انگلیس و اطالین گیرند خاصمانه
پس سال بست و یکم آغاز جنگ دویم       مهلک ترین اول ،باشد به جارحانه
امداد هندیان هم از هند داده باشند            لاعلم ازین که باشد، آن جمله رایگانه
آلات برق پیما اسلاح حشر برپا              سازند اهل حرفه مشهور آن زمانه
باشی اگر به مشرق شنوی کلام مغرب     آید سرود غیبی ،بر طرز عرشیانه
دو الف وروس وهم چین مانند شهد شیرین    برالف وجیم اولی،هم جیم ثانیانه  (شاید انگلستان.امریکا.روسیه.چین ایتالیا.جرمن.جاپان)
این غزوه تا به شش سال باشد همه برین سال      از آب شور و نمکین ، چون دشت وحشیانه    (شاید جنگ جهانی دوم)
نصرانیان که باشند هندوستان سپارند              تخم بدی بکارند ازفسق جاودانه
آن مردمان اطراف چون مژده این شنودند        یکبار جمع آیند بر باب عالیانه
تقسیم هند گردد ، درد و حصص هویدا           آشوب و رنج پیدا از مکر و از بهانه
بی تاج پادشاهان شاهی کنند نادان                اجرا کنند فرمان فی الجمله مهملانه
از رشوت تساهل دانسته از تغافل               تاویل یاب باشند احکام خسروانه
عالم ز علم نالان ،دانا ز فهم گریان              نادان به رقص عریان مصروف والهانه
شفقت به سرد مهری تعظیم در دلیری           تبدیل گشته باشد ، از فتنه زمانه
همشیر با برادر ،پسران هم به مادر             نیز هم پدر به دختر مجرم به عاشقانه
از امت محمد سرزد بیحد                        افعال مجرمانه ،اعمال عاصیانه
فسق و فجور هرسو ،رائج شود به هرکو         مادر به دختر خود سازد بسی بهانه
آن مفتیان گمره فتوی دهند بیجا                     در حق بیان شرع ، سازند بسی بهانه
فاسق کند بزرگی بر قوم از سترگی                 پس خانه اش بزرگی ،خواهد شود ویرانه
در شهر،کوه و قشلاق نوشند خمر،بیباک           هم بهنگ و چرس تریاق ، نوشند باغیانه
احکام دین اسلام ،چون شمع گشته خاموش        عالم جهول گردد، جاهل به عالمانه
آن عالمان عالم ، گردند همچون ظالم               ناشسته روی خود را بر سر نهند عمامه
زینت دهند خود را با طره و با جبه                گئوساله سامری را ،باشد درون جامه
در مومنان نزاری در جنگ قاضی آری           چون سگ پئی شکاری ، گردد بسی بهانه
حلت رود سراسر حرمت رود سراسر             عصمت رود برابر ،از جبر مغویانه
بی مهرگی سرآید ،پرده دری ،آید                  عصمت فروش باطن معصوم ظاهرانه
دختر فروش باشند ،عصمت فروش باشند          مردان سفله طینت ،با وضع زاهدانه
بی شرم و بی حیائی در مردمان فزاید             مادر به دختر خود ،خود را کند میزانه
کفار مومنان را ترغیب دین نمایند                  از حج چون مانع آیند از خواندن دوگانه
مردی زنسل ترکان رهزن مثل شیطان             گوید دروغ دستان در ملک هندیانه
بینی تو قاضیان را بر مسند جهالت                گیرند رشوت از خلق ،علامه با بهانه
بینی تو پند معروف ،پنهان شود درعالم           سازند حیله افسون ،نامش نهند نظامه
گردد ریا مروج ،در شرق وغرب ،هرسو        فسق و فجور باشد، منظور خاص و عامه
از اهل حق نه بینی ، درآنزمان کسی را           دزدان و رهزنی را بر سر نهند عمامه
کذب و ریا و غیبت ،فسق و فجور بیحد           قتل و زنا و اغلام هر جا شوند عیانه
شیخان چو مثل شیطان تجویز مینمایند             که دلبران نشینند پنهان درون خانه
زاهد مطیع شیطان ،عالم عدو رحمان              عابد بعید ایشان درویش باریانه
رسم و رواج ترسا، رائج شود به هرجا             بدعت رواج گردد نیز سنت غائبانه
گردانگ از به رشوت در چنگ قاضی آری        چون سگ پئی شکاری قاضی کند بهانه
هم سود می ستانند از مردمان مسکین               برسر غرور و لعنت بر سرنهند خزانه
اندر نماز باشند غافل همه مسلمان                   عالم اسیر شهوت این طور در جهانه
بر مومنان غربی شد فضل حق هویدا                آید بدست ایشان مردان کاردانه
بهر صیانت خود از سمت کج شمالی                 آید برای فتح امداد غائبانه
روزه ،نماز،طاعت یکدم شوند غائب                 در حلقه مناجات تسبیح از ریانه
شوق نماز و روزه حج و زکات وفطره              کم گردد و برآید ،یکبار خاطرانه
ناگاه مومنان را شور پدید آید                         با کافران نمایند جنگی چون رستمانه
شمشیر ظفر گیرند با خصم جنگ آرند              تا آنکه فتح یابند از لطف آن یگانه
از قلب پنج آبی خارج شوند ناری                   قبضه کنند مسلم بر شهر غاصبانه
کفار جمله یکجا هم عهد ها نمایند                  سازند مومنان را ،مغلوب جابرانه
بقال شود علم دار در ملک های کفار              فی النار گشته کفار در کفر حالتانه
از لطف و فضل یزدان بعد از ایام هفده           خون ریخته و قربان دادند غازیانه
در حین بیقراری هنگام اضطراری               رحمی کند چو باری بر حال مومنانه
مومنان میر خود را از سفیه تنزیل سازند         بر مسلمان بیاید تذلیل خاسرانه
خون جگر بنوشم از رنج با تو گویم              للاه ترک گردان آن طرز راهبانه
قهر عظیم آید بهر سزا که شاید                  آخر خدا به سازد یک حکم قاتلانه
کشته شوند مسلمان افتان شوند خیزان          از دست نیزه بندان یک قوم هندوآنه
مشرق شود خرابی از مکر حیله کاران         مغرب دهند گریه بر فعل سنگدلانه
ارزان شود برابر جائیداد و جان مسلم         خون می شود روانه چون بحر بیکرانه
شهر عظیم باشد اعظم ترین مقتل              صد کربلا چون کربل باشد بخانه خانه
رهبر زمسلمانان در پرده یار آنان             امداد داده باشد از عهد فاجرانه
از گاف شش حروفی بقال کینه پرور            مفتح شود یقینی از مکر ماکرانه
این قصه بین العیدین از شین و نون شرطین    سازد هنود بد را مغلوب فی زمانه
ماه محرم آید چون تیغ با مسلمان                 سازند مسلم آندم اقدام جارحانه
بعد آن شود چون شورش در ملک هند پیدا      فتنه فساد برپا مه بر ارض مشرکانه
در حین خلفشاری قومیکه بت پرستان          بر کلمه گویان جابر از قهر هندوانه
بر مومنان غربی شد فضل حق هویدا              آید بدست ایشان مردان کاردانه
بهر صیانت خود از سمت کج شمالی              آید برای فتح امداد غائبانه
آلات حرب ز لشکر در کارجنگ ماهر           باشد سهیم مومن بیحد و بی کرانه
عثمان و عرب فارس هم مومنان اوسط           از جذبه اعانت ،آیند والهانه
اعراب نیز آیند از کوه و دشت و ماهون          سیلاب آتشین شد از هر طرف روانه
چترال نانگاپربت با سین ملک گلگت             پس ملک هائ تبت گیرند جنگ آنه
یکجا شوند عثمان هم چینینیان و ایران           فتح کنند اینان کل هند غازیانه
غلبه کنند همچون مور و ملخ شباشب            حقا که قوم مسلم گردند فاتحانه
کابل خروج سازد در قتل اهل کفار              کفار چپ و راست سازند بسی بهانه
از غازیان سرحد لرزد زمین چو مرقد           بهر حصول مقصد آیند والهانه
از خاص و عام آیند جمع تمام گردند              درکار آن فزایند صد گونه غم افزانه
بعد از فریضه حج پیش از نماز فطره            از دست رفته گیرند، از ضبط غاصبانه
رود اطک به سه بار از خون اهل کفار          پر میشود به یکبار جریان جاریانه
پنجاب ،شهرلاهور،کشمیر ملک منصور         دوآب،شهربجنور گیرند غالبانه
از دختران خوشرو از دلبران مهرو               گیرند ملک آن سو خلقی مجاهدانه
بعد از عقب این کار مغلوب اهل کفار              مسرور فوج جرار باشد فاتحانه
این غزوه تا به شش ماه پیوسته هم بشرها          مسلم بفضل الله گردند فاتحانه
خوش می شود مسلمان از لطف و فضل یزدان    خالق نماید اکرام از لطف خالقانه
کشته شوند جمله بدخواه دین و ایمان               کل هند پاک باشد از رسم هندوانه
یک زلزله که آید چون زلزله قیامت                 آن زلزله به قهر درهند سندهیانه
چون هند هم به مغرب قسمت خراب گردد            تجدید یاب گردد جنگ سه نوبتانه
آن دو الف که گفتم الفی تباه گردد                  ( را ) حمله ساز یابد بر الف مغربانه
جیم شکست خورده با را برابر آید                آلات نار آرند مهلک جهنمانه
را هم خراب باشد از قهر سین سازد               از او امان یابد از حیله و بهانه
کاهد الف جهان کو یک نقطه سو نماند            الا که اسم و یادش باشد مورخانه
تعزیر غیبی آید مجرم خطاب گیرد                دیگر نه سرفرازد بر طرز راهبانه
دنیا خراب کرده ، باشند بی ایمانان                  گیرند منزل خود فی النار دوزخانه
رازی که گفته ام من، درسی که سفته ام من       باشد برای نصرت اسناد غائبانه
عجلت اگر بخواهی نصرت اگر بخواهی          کن پیروی خدا را در قول قدسیانه
تا سال بهتری از کان زهوقاً آید                    مهدی عروج سازد از مهد مهدیانه
ناگاه به موسم حج مهدی عیان باشد                این شهرت عیانش مشهوددرجهانه
زین بعد از اصفهان دجال هم درآید                 عیسی برای قتلش آید ز آسمانه
خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش           در سال کنت کنزا باشد چنین بیانه

/ 11 نظر / 45 بازدید
نمایش نظرات قبلی
a

بیانها البر

مونا

واقعا دستتون درد نکنه. خیلی نا امید کننده بود واقا اینده ایران این میشه؟پس باید رفت

سلام خانوم دریاباری ... شمامطمعن هستین این اشعار اصل هستن؟؟؟ذکراسم در اشعار اخری درصورتی که شاعردرشعراول حتی اسم کشورهارو هم نمیگفت/ ذکراسم به این صراحت خیلی بی پروایی میخاد

علی

یا امام زمان ما را از دست آخوندهای ظالم و فاشیست نجات بده

پادشاه اینده؟؟؟

سلام اتفاقی اینجا را پیدا کردم بله پیشگویی های درسته اما یه نکته را باید بگم بهد حکومت ملاها یک حکومت کافری در پرشیا شکل می گیرد که با جهاد یک جوان پرشیایی اهل اصفهان ان شا اللله سقوط می کند بعد در ایران این جوان پادشاهی تاسیس می کنه مثل پادشاهی کوروش اما اسلامی وعدالت ومهربانیش تمام جهان می پیچد وسر وصدا می کنه و بیش از 85درصد اسیا جز قلمرو پارس می شه چون دیگه اسمس ایران به پارس یا الوپاروسپرژ تغییر کرد تهران اسمش مدیا شده اسم پادشاه اینده ایران آسلاماسیس است در پیشگویی های اداموس می بینید که گفته ایران روزی کل دنیا را می گیرد ومردی در اسیا خیزش می کند منظور همین جوان پرشیای هست پارس بر تمام غرب وشرق مسلط می شه

مسعود

آخه شاه نعمت الله ولي در 700 سال پيش اسم ‍ژاپن و ايتاليا و انگليس رو از كجا ميدونسته در ضمن ابيات انقدر سسته كه مسلما از ايشون نيست اين شعر احتمالا از شاعران ضعيف هند بوده است اگر كمي به اوزان شعر فارسي وارد باشيد ميفهميد كه اين شعر از لحاظ وزن و قافيه بسيار ضعيف است

بیگانه

برام جالبه عیسی ظهور میکنه بعد همهی آددمایی که گفته میشه شیخ شهوتی هستن یه بار پیروی خیرا به گفتهی نسراداموس میگه بعد این مگه از اصفهان یه جوان ایران رو نجات میده تا جایی که من مطتلعه کردم هم کتب شیعه هم کتبه سنی اون دجاله بعدش دجال حکومت نمی کنه بعد از خوروج یک راست به سپاهیان سفیانی می پیونده که تو صهرای سینا باهم جمع میشن یه سری آدم کهاطلاع ندارن رو به هر نهوی که دوست داری هدایت می کنی

امیر

راستش برای من صحت نوشته های شما فقط با عکس از خود کتاب خطی اثبات میشه.جالبیش اینه که من تحقیق کردم میگن نسخه خطیش در حرم امام رضاست. ولی اونجا رفتم کفتن نداریم

کوروش

سلام وخسته نباشید خدمت خانوم درباباری . به قول دوستمون از لحاظ وزن و قافیه شعر خیلی ضعیفه و شک دارم این اشعار از جناب شاه نعمت الله ولی (ره ) باشه ولی هر چی هست خیلی جالبه که کسی چند صد سال پیش تمام اتفاقات را مو به مو پیش بینی کنه .

مشکوک

شاه نعمت الله اگرچه در جایگاه ادب قله نیست ولی فصاحت و روانی طبع در همه اشعارش موج میزنه. ضمن اینکه کلی کلمات امروزی در شعر موجوده . قرن هشت نه این کلمات کجا بودن اخه. من که به شواهد بیشتر احتمال میدم عمر این شعر به دهه نرسه چه به صده ها قبل . اون هم با این ضعف و اشتباهات فاحش از یک غیر شاعر که به زور میخواسته حرفشو منظوم کنه سر زده. اگر واقعا نسخه خطی دارید عکسش رو قرار بدید. من توهین یا اتهامی طرح نکردم فقط نظرم و دلایلی نظرم رو ذکر کردم. باشد که با رونمایی از نسخه خطی تردید ما هم از بین بره.