عدد مفرد 7 :

این گروه افراد دارای شخصیتی ویژه و دوست داشتنی
هستند که جذابیت و موقعیت آنان باعث می گردد که برخی به آنها حسادت داشته باشند .
گاه این حس ، راه موفقیت آنان را نیز سد میکند .

این افراد معمولا دچار نوعی اختلالات روحی و
روانی می گردند . این افراد از دوران کودکی معمولا به دنبال چیزها و یا اشخاصی
هستند که بتوانند آنها را از این حالت درآورند و یا بهتر بگوئیم ، بتوانند حالت
کنجکاوی و جستجوگر آنان را پاسخ دهند . این گروه ، همیشه به دنبال ناشناخته ها و
چیزهایی که کشف نشده و یا به دنبال اختراعات هستند و اغلب نیز موفق خواهند شد
.

شخصیت ستیزه جوی آنان می تواند بر روی شخصیت دیگر
و اطرافیان نیز اثر منفی گذاشته و اغلب دیگران این گروه را دیوانه خطاب می کنند .
البته در حدود 15 درصد این افراد دارای اختلالات عصبی و روانی بوده و گاه بیشتر نیز
می شوند .

آنان زندگی بسیار آرامی دارند ، اما گاه آن قدر
ستیزه جو میگردند که همه کس و همه چیز را فراموش کرده و تمامی پلهای پشت سر خویش را
خراب می کنند .

روزهای 7 ، 16 ، 25 برای آنان موفقیت آمیز بوده و
اعداد سحرآمیز این گروه باید به عدد 7 ختم شده و یا 74انند عدد
3247

/ 0 نظر / 23 بازدید