اساس فال ورق بر این استوار است که با حاصلضرب 13 هفته هفت روزی یک فصل رقم می خورد و چهار سری 13 تایی از هفته ها سال را به وجود می آورند. به این ترتیب به ازای هر یک از ورق ها در یک دست کامل، می توان یک هفته از سال را نظیر کرد و آخرین روز سال غیر کبیسه را نیز به ژوکر اختصاص داد!اگر شنیده باشید بعضی از دست های ورق دارای دو ژوکر هستند. بله ژوکر دوم به روزی تعلق دارد که هر چهار سال یکبار اتفاق می افتد و این همان روز آخر سال کبیسه است.در فال ورق، هفته تولد شما حساب شده و معادل آن ورقی از 54 ورق بازی سالیتر (پاستور) نظیر می شود که عدد و خال آن سمبل شخصیت و خصوصیات کلی شما خواهد بود!ترتیب پر شدن هفته ها به این قرار است:اول خالهای خشت،دوم خالهای خاج، سوم خالهای دل و آخر خال های پیک.سپس ژوکر اول در آخرین روز سال قرار می گیرد و اگر سال کبیسه باشد ژوکر دوم به روز بعد از آن تعلق خواهد داشت.در بین خالها، خالهای دل از همه متمایز تر هستند. خشت ها خصوصیاتی بهاری دارند. خاج ها به تابستان می روند. دل ها از فصل پائیز به ارث می برند و پیک ها خصوصیاتی زمستانی دارند.همچنین در هر خال، آس، خال برتر است و پس از آن به ترتیب شاه، بی بی، سرباز، ده لو و الی آخر.در بین کلیه ورقها هم مجموعه آس ها (چهار آس) در صدر هستند. سپس شاه ها، بعد از آن بی بی ها و به همین ترتیب تا دو لو ها
.فال با اسم در مورد احساس طرف
به تعداد حروف اسم طرف رو زمین میچینید بعد از اخر همه ی ورق ها را روی هم میچینید بعد ورقهایی که پشت سر هم تکرار میشن را خارج میکنید که یه تفسیر داره اس= عشق 2= حرف 3= فکر ازدواج 4 تعصب5 دلتنگی 6 دلخوری 7 خبر8 دیدن 9 چشم 10 هوس سرباز رقیب واسه پسر بی بی رقیب واسه دختر شاه فکر کردن منتظر م شما هم بگید.

حکم
بی شک محبوب ترین و عام ترین بازی ورق در ایران .
بازی به صورت چهار نفره بازی می شود و خوشبختانه قوانین آن همه جا یکسان است ، به غیر از یک سری تبصره های استثنائی که خیلی کم پیش می آید.
شرح مختصر :
به هر بازیکن 13 برگ داده می شود که یک خال ، به انتخاب شخص حاکم ، به عنوان خال حکم انتخاب می شود و بر همه خال های دیگر برتری دارد . بازیکنان در دو تیم رقیب با هم بازی می کنند و هر تیم که زودتر 7 برگ را برد برنده آن بازی است . هر کس که 7 بازی را برد یک روند را برده و هر کس 2 یا 3 روند را برد برنده نهایی بازی است.
شرح کامل :
1- انتخاب حاکم :
قبل از شروع بازی انتخاب یار و انتخاب حاکم صورت می گیرد. یار ها می توانند توافقی با هم باشند ولی حاکم حتمأ باید با قرعه کشی انتخاب شود . به این ترتیب که هر بازیکن یک برگ می کشد . هر کس عدد بزرگتری را برداشت حاکم است و برگ بزرگ بعدی هم یار حاکم است ( اگر یار ها هم با قرعه کشی انتخاب شوند) . اگر هم دو نفر برگ هم رده همدیگر را کشیدند می توانند دوباره برگ بکشند .
ترتیب عدد ها ترتیب معمولی است یعنی : A,k,q ,j ,10,9,8 .... 2
2- دست دادن :
نفر سمت راست حاکم مؤظف است دست بدهد . به این ترتیب که ابتدا برگ ها را بر می زند و به پشت در اختیار یار حاکم می گذارد تا او هم یک بر اختیاری بزند ( به این کار کپ کردن می گویند) . سپس به ترتیب ابتدا به حاکم ، سپس دیت راست او ، نفر بعدی و سرانجام خودش 5 برگ می دهد . حاکم با توجه به دست خودش یک خال را به عنوان خال حکم انتخاب می کند و با صدای بلند اعلام می کند . سپس در دو مرحله دیگر فرد دست دهنده 4 برگ به هر کس می دهد . تا 13 برگ دست هر بازیکن باشد . در این جا مرحله دست دادن تمام می شود.
3- بازی کردن :
حاکم بازی را شروع می کند . هر خالی که نفر اول بازی کرد ، بقیه هم باید همان خال را بازی کنند مگر این که از آن خال نداشته باشند که در این صورت می تواند هر برگی که دوست دارد بازی کند. سپس بازیکن سمت راستی باید بازی کند و به همین ترتیب بازی از طریق بازیکن سمت راست می چرخد .هر کسی که خال بزرگ تر را بازی کرده بود تیم او برده است و آن دست را در جلوی خود به پشت می گذارد . سپس کسی که برگ برنده را انداخته باید دست بعدی را شروع کند . هر گاه کسی خال بازی شده را نداشت می تواند به اختیار خود هر برگی را بازی کند . اگر از خال حکم بازی کند ، هر برگ از آن خال ، هر برگ از خال های دیگر را می برد . مثلأ اگر تک پیک بازی شده باشد اما حکم دل باشد و بازیکنی هیچ برگ پیک نداشته باشد می تواند با 2 لو دل آن دست را ببرد . چون دل خال حکم است.
4- پایان دست و بازی:
به محض این که جمع برگ های برده یک تیم به 7 دست رسید ، بدیهی است که آن تیم این دور بازی را برده . پس یک دست به نفع این تیم می شود . چنانچه حاکم دست قبل از این تیم بوده ، همان فرد حاکم می ماند ، اما اگر حاکم از تیم دیگر بوده ، حاکمی به نفر سمت راست او - که طبیعتأ از تیم برده فعلی است - تعلق می گیرد و به همین ترتیب با هر دست باخت تیم حاکم ، عنوان حاکمی به تیم برنده تعلق می گیرد . هر تیمی که 7 دست برد ، یک روند بازی را برده . و بسته به توافق اول بازی که چند روند بازی شود ، 1 یا 2 یا 3 دست ، هر تیم که زودتر به تعداد روند تعیین شده رسید برنده نهایی بازی خواهد بود .
تبصره ها و قوانین :
کوت : چنانچه تیم حاکم مؤفق شود دست را با نتیجه 7بر صفر ببرد ، به جای یک دست دو دست برای آن ها ثبت می شود .
پر کوت : اگر حالت بالا برای تیم غیر حاکم آن دست پیش بیاید یعنی 7 بر صفر تیم حاکم را ببرد به جای یک دست 3 دست برده برایش ثبت می شود.
بام : اگر تیمی پس از این که 7 دست را برد ، اصرار به ادامه بازی داشت و مؤفق شد که تمام 13 برگ را ببرد در اصطلاح به آن بام می گویند . در این صورت کل بازی تمام است و تیم بام کننده برنده نهایی بازی خواهد بود . این
پیروزی سهمگین ترین نوع برد است
شلم

این بازی از کلمه “ slam“ انگلیسی و “ chelem“ فرانسه گرفته شده است و معنی آن جمع آوری تمام برگهای بازی است. هدف این بازی رسیدن به امتیاز توافق شده (معمولأ 1200) زودتر از رقیب است. به نظر می آید این بازی بعد از حکم ‚ محبوبترین بازی در ایران باشد و افراد زیادی این بازی را بلدند.
شرح مختصر بازی :در این بازی هر بازیکن 12 برگ دریافت می‌کند.بعد شروع به خواندن امتیازی که می‌توانند بگیرند می‌کنند. مثلآ 125 امتیاز از کل 165 امتیاز ممکن. کسی که امتیاز بالاتری را بخواند به عنوان حاکم تعیین می‌شود. سپس او با همکاری یارش باید تلاش کند تا امتیاز تعهد شده را کسب کند.در اینصورت او به همان تعداد امتیاز که کسب کرده امتیاز دریافت می‌کند.بازی ادامه خواهد داشت تا وقتی که یک تیم زودتر به امتیاز نهایی برسد. در این بازی بردن هر دست 5 امتیاز دارد. هر 5 لو، 5 امتیاز ‚ هر 10 لو، 10 امتیاز و هر تک (آس( هم 10 امتیاز دارد . به این ترتیب در مجموع کل امتیاز یک بازی 165 امتیاز است13×5 + 4×5 + 4×10 + 4×10=165 :
شرح کامل بازی:
الف( دست دادن: یک نفر از بین چهار نفر با قرعه به عنوان اولین پاسور )دست دهنده( انتخاب می‌شود. در دست های بعد به ترتیب از سمت راست دیگران دست می‌دهند. به نحوی که بعد از چهار دور بازی همه یک بار دست داده باشند و به همین ترتیب دست دادن می‌چرخد. نفری که دست می‌دهد ابتدا 12 برگ به نفر سمت راست، 12 برگ به نفر روبه رو، 12 برگ به نفر سمت چپ، 4 برگ به پشت روی زمین و 12 برگ آخر را برای خود دست می‌دهد. )توجه کنید که همیشه باید دست شامل آخرین برگ در دست خود پاسور باشد( در این جا مرحله دست دادن تمام می‌شود .
ب( تعهد کردن )اعلان -خواندن(: نفر سمت راست پس از مرتب کردن دستش امتیازی را فکر می‌کند می تواند بگیرد را اعلام می‌کند. این امتیازنمی‌تواند زیر 100 باشد. پس از آن نوبت نفر سمت راست او است. او یا باید امتیازی بالاتر از امتیاز خوانده شده را بخواند یا اعلام “پاس“ کند. کسی که پاس دهد دیگر نمی‌تواند در امتیازخوانی تا پایان این دور بازی شرکت کند. سپس نوبت نفر سمت راست او می رسد . او هم به همین ترتیب‚ یا باید بالاتر از آخرین امتیاز خوانده شده بخواند یا پاس دهد. این مرحله آنقدر ادامه می یابد تا 3 نفر پاس کرده و کسی که آخرین امتیاز را خوانده به عنوان حاکم بازی را آغاز می‌کند.
ج( آغاز بازی: بعد از مشخص شدن حاکم‚ او 4 برگ روی زمین را بر می‌دارد و به جای آن 4 برگ به دلخواه خود زمین می‌گذارد. این کار برای بهبود دست حاکم و کمک به او برای کسب امتیاز تعهد شده صورت می‌گیرد. پس از این که او 4 برگ را زمین گذاشت )که این برگها جزء برگهای برده حساب می‌شوند( حاکم با پائین انداختن برگ حکم ، بازی را شروع می‌کند. (دقت کنید که حتمآ برگ اول باید برگی از خال حکم باشد و این کار در واقع اعلام حکم است.)سپس به همان ترتیب حکم ، بازیکنان از سمت راست شروع به بازی می‌کنند. بازی دقیقآ مانند حکم پیش می‌رود تا برگها تمام شوند .
د( شمارش امتیاز: بعد از پایان بازی نوبت به شمارش امتیازها می رسد. برای این کار برگهای برنده شده را می‌شماریم‚ در ازای هر 4 برگ )یک دست از بازی) 5 امتیاز ‚ در ازای هر برگ 5لو، 5 امتیاز‚ در ازای هربرگ 10 لو، 10 امتیاز و در ازای هر برگ تک )آس( هم 10 امتیاز منظور می شود. بعد از شمردن امتیاز یک تیم ‚ با کم کردن آن از 165، امتیاز تیم دیگر مشخص می‌شود. اگر تیم حاکم امتیازی را که تعهد کرده ‚ یا بیشتر از آن امتیازرا گرفته باشد ‚ همان عدد امتیاز او خواهد بود. اما اگر کمتر از آن امتیاز تعهد شده باشد‚ منفی آن )امتیاز تعهد شده( را دریافت خواهد کرد. تیم رقیب هم هر اندازه که امتیاز بگیرد برایش منظور خواهد شد.
قانون شلم :اگر تیم حاکم موفق به جمع کردن کلیه برگ‌ها شود ‚ می‌گویند “شلم“ کرده است .در چنین حالتی به جای 165 امتیاز ، 330 امتیاز به آنان تعلق می‌گیرد)مشخص است که تیم حاکم هرگز شلم نمی‌شود‚ زیرا در اول بازی فرد حاکم چهار برگ را به عنوان برده از دست خود خارج می‌کند(
قانون یاسا : اگر امتیاز تیم حاکم از تیم رقیب کمتر شود) یعنی کمتر از 85 امتیاز( در اینجا تیم حاکم یاسا می‌شود و به جای اینکه به تعداد امتیاز تعهد شده منفی بگیرد‚ کل 165 امتیاز را منفی می‌گیرد.
ه( پایان بازی: معمولآ بازی شلم تا امتیاز 1200 بازی می‌شود اما با توافق بازیکنان ‚ در آغاز بازی می‌توان آن را تغییر داد. امتیازهای 660 و 330 امتیازات معمولی هستند که می‌توانند جایگزین عدد 1200 شوند .
جدول بازی :
برای نگهداری و ثبت امتیازها یک جدول سه ستونی مانند شکل زیر کشیده می‌شود. هر یک از ستون‌های چپ و راست متعلق به یک تیم است و در ستون وسط امتیاز تعهد شده در هر بازی را می‌نویسم. همچنین بعد از اینکه هر چهار بازیکن دست دادند و دوباره نوبت دست دادن به نفر اول رسید‚ یک خط افقی در ستون وسط می‌کشیم تا مشخص شود که دست دادن دست بعد با چه کسی است مثالی از بازی :
الف‚ ب‚ ج و د نام چهار بازیکن ما می باشد که به ترتیب در سمت راست یکدیگر نشسته‌اند. پس الف و ج در یک تیم و ب و د نیز در یک تیم هستند:
دور اول :جدول امتیازات را می‌کشیم. دست دادن هم از بازیکن الف شروع می‌شود. ابتدا ب که در سمت راست الف نشسته باید شروع به خواندن بکند. او می‌خواند 110، ج می‌خواند 115، د پاس می‌دهد. الف می‌خواند 125، ب می‌خواند 130، ج پاس می‌دهد.(اینک فقط الف و ب مانده اند(. الف می‌خواند 135 و ب پاس می‌دهد.
بازی انجام می‌شود و تیم ب و د 35 امتیاز دریافت می‌کند و در نتیجه امتیاز تیم الف و ج 130 می‌شود) در این حالت امتیاز تیم ب و د همان 35 امتیاز ثبت می‌شود، اما تیم الف و ج به دلیل اینکه نتوانسته‌اند تعهدشان را انجام دهند 135 امتیاز منفی می‌خورند. پس جدول دور 1 نوشته می‌شود:
دور دوم : حالا نوبت ب است که دست بدهد. پس از دست دادن ج باید اعلان کند. او مستقیمآ پاس می‌دهد. د می‌خواند 125، الف پاس می‌دهد. ب هم پاس می‌دهد. پس د با 125 امتیاز تعهد شده حاکم می‌شود. تیم ب و د موفق می‌شود 150 امتیاز بگیرد. پس تعهد خود را انجام داده است. پس تیم ب و د 150 امتیاز و تیم الف و ج 15 امتیاز گرفته است. در جدول دور دوم می‌نویسیم: امتیاز ب و د : 150 + 35=185 ) جمع امتیازات را می نویسیم(. و امتیاز تیم الف و ج : -135+15= -120
دور سوم: ج دست می‌دهد. د می‌خواند 100‚ الف می‌خواند 120‚ ‚ب می‌خواند 125‚ ج پاس می‌دهد. د می‌خواند 130‚الف می‌خواند 135‚ب می‌خواند 140‚ د پاس می‌دهد. الف می‌خواند 150 و ب هم پاس می‌دهد. پس الف با 150 امتیاز حاکم می‌شود.بازی انجام می‌شود و تیم الف و ج موفق به جمع کردن همه برگ‌ها و در نتیجه شلم کردن می‌شود. پس 330 امتیاز می‌گیرد و تیم ب و د هیچ امتیازی نمی‌گیرد.دور سوم در جدول ثبت می‌شود: الف و ج: -135+ 330=195 و تیم ب و د هم همان امتیاز قبلی: 185+ 0=185
دور چهارم: د دست می‌دهد. الف می‌خواند 130 ‚ ب و ج پاس می‌دهند. د می‌خواند 135 و الف هم پاس می‌دهد. بازی انجام می‌شود و تیم ب و د 135 امتیاز می‌گیرند( و الف و ج 30 امتیاز). پس امتیازات در جدول ثبت می‌شود: الف و ج : 195+30=225 و تیم ب و د : 185+ 135=320در زیر امتیاز تعهد شده ستون وسط یک خط می‌کشیم ‚ به این معنی که یک دور کامل همه دست داده‌اند و دست دادن دوباره به نفر الف رسیده. این کار را در هر چهار دست یکبار تکرار می‌کنیم تا پاسور اشتباه نشود. بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا یک تیم زودتر به امتیاز 1200 یا بالاتر برسد.

بازی دو نفره :
سیستم بازی به همان شکل است . اما برای پر کردن جای خالی دو نفر بازیکن دیگر از زمین کمک می‌گیریم ، به شکل زیر :

الف )دست دادن : یک نفر به حکم قرعه دست می‌دهد . (دست دادن به ترتیب بین دو نفر تقسیم می‌شود و هر بازیکن یک دست را دست می‌دهد . بعد از هر دو بازی یک خط کشیده می‌شود که نشانه نوبت دست دادن بازیکن اول است ) . دست دادن به این ترتیب است که فرد پاسور ابتدا 12 برگ به نفر مقابل و بعد 12 برگ به خودش می‌دهد . سپس به ترتیب یک دسته 4 برگی جلوی نفر مقابل ، یک دسته 4 برگی جلوی خودش ، دوباره یک دسته 4 برگی جلوی نفر مقابل ، یک دسته 4 برگی جلوی خودش ، یک دسته 4 برگی جلوی نفر مقابل ، سپس یک دسته 4 برگی در وسط ، و در آخر آخرین 4 برگ را به صورت یک دسته جلوی خودش می‌گذارد . دقت کنید که حفظ ترتیب در دست دادن کاملأ مهم است.
ب( تعهد کردن)اعلان -خواندن): کاملأ شبیه به حالت چهار نفره ؛ ابتدا نفر مقابل اعلام امتیاز مورد نظر خود را می‌کند، اگر فرد پاسور موافق باشد پاس می‌دهد وگرنه امتیازی بالاتر اعلام می‌کند(امتیازها فقط مضرب 5 می‌توانند باشند، یعنی 5تا، 5تا ) . این قدر امتیاز خواندن طول می‌کشد تا یک نفر پاس دهد.
ج( آغاز بازی: بعد از مشخص شدن حاکم‚ او 4 برگ روی زمین را بر می‌دارد و به جای آن 4 برگ به دلخواه خود زمین می‌گذارد. این کار برای بهبود دست حاکم و کمک به او برای کسب امتیاز تعهد شده صورت می‌گیرد. پس از این که او 4برگ را زمین گذاشت )که این برگ‌ها جزء برگ‌های برده حساب می‌شوند( حاکم با پائین انداختن برگ حکم بازی را شروع می‌کند.(دقت کنید که حتمآ برگ اول باید برگی از خال حکم باشد و این کار در واقع اعلام حکم است.) پس از بازی نفر دیگر، سه برگ اول سه دسته جلوی هر کس رو می‌شوند. ابتدا حاکم از همان خال بازی شده یکی از این سه برگ مقابل را بازی می‌کند، نفر مقابل هم از همان خال از سه برگ جلوی خود بازی می‌کند. اگر از خال بازی شده، برگی روی زمین نباشد، بازیکن می‌تواند هر برگ دلخواه را بازی کند.
بعد هر کس که این دور را برده، دور بعد را از دست خود بازی می‌کند و بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد . تا وقتی که همه برگ‌ها بازی شوند . طبیعتأ در اواخر بازی یک یا دو دسته از برگهای جلوی فرد تمام می‌شوند. در این حالت هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و فرد باید با برگ روی همان یک یا دو دسته باقی‌مانده بازی کند. شمارش امتیازها هم مانند همان بازی چهارنفره است.
در واقع زمین نقش یار هر کس را دارد ، تنها با این محدودیت که در هر بار فقط سه برگ برای بازی در اختیار می‌گذارد.
.
بازی پوکر

پوکر یک بازی است که از حداقل دو نفر به بالا بازی می شود.
و انواع مختلفی دارد که حدود 4 الی 5 نوع است
واما نحوه بازی پوکر
هر بازیکن حداقل پول لازم برای شروع را که bet گفته می شود روی میز می گذارد و پنج عدد کارت می گیرد و امتیاز دست خود را به ترتیب زیر حساب می کند.
( قابل توجه دوستمان potter)
1- ناجور = ورقها هیچ ترتیب یا رنگ یا عدد خاصی ندارندو هیچ امتیازی ندارد
2- دو = دو ورق یکجور مثل دو تا 2 یا دوتا شاه
3- دو پر = دو سری از دو ورق یکجور مثل دو تا 2 یا دوتا شاه
4- سه = سه ورق یک جور مثل سه تا 4 یا سه تا سرباز
5- استریت = ورقهای به ترتیب بدون در نظر گرفتن خال آنها مثلا 4و 5و 6و 7و 8 از هر خالی که باشند.
6- رنگ = ورقها همگی از یک خال
7- فول = یک سری سه تایی و یکسری دو تایی
8- کاره = چهار تا از یک عدد یا عکس
9- استریت فلاش که 5 روق یک خال و به ترتیب است.
9. Straight flush (the straight flush hand: A-K-Q-J-T, all of the same suit)
8. Four-of-a-kind (the four-of-a-kind hand: A-A-A-A-K)
7. Full house (the full house hand: A-A-A-K-K)
6. Flush (the flush hand: any Ace-high flush)
5. Straight (the straight hand: A-K-Q-J-T)
4. Three-of-a-kind (the three-of-a-kind hand: A-A-A-K-Q)
3. Two-pair (the two-pair hand: A-A-K-K-Q)
2. One-pair (the one-pair hand: A-A-K-Q-J)
1.) No-pair (the high hand: A-K-Q-J-9
ترتیب ورقها هم به شرح زیر است: 2و3و4و5و6و7و8و9و10و سرباز و بی بی و شاه و تک
اگر دو بازیکن یک رده امتیاز داشته باشند مثلا هردو سه باشند آن کسی برنده است که سه تا ورق بهتر داشته باشد یعنی 3 تا سرباز از سه تا 9 بهتر است.
بعد بازیکن ها شروع به بالا بردن رقم شرطبندی می کنند تا جایی که دیگر کسی بالاتر نگوید و اصطلاحا بخونه یا که جا بروند یعنی برگها را وسط بندازند و از دست خارج شوند.
سپس هز بازیکن تعدادی از یک تا پنج ورق خود را وسط انداخته و به تعداد آن کارت درخواست می کند.
و دوباره امتیاز بندی دست خود و دوباره بالا بردن شرطبندی یا جارفتن که در نهایت کسی که دست بهتری دارد بازی و پولها را می برد.
بلوف در پوکر نقش اساسی دارد. بدین معنی که ممکن است کسی دست خوبی هم نداشته باشد ولی با اعلام رقم های بالا به حریفان خود اینطور نشان دهد که دست او خیلی عالی است و در نتیجه باعث جا رفتن آنان شود وپولها راببرد.
البته هر بلوفی هم نمیگیره برای همین است که پوکر بازهای حرفه ای یکپا روانشناسان حرفه ای هستندو کوچکترین حرکت دست یا صورت شما را دیده و بلوف شما را می فهمند
/ 3 نظر / 13 بازدید
سارا

برام فال میگیری اون اولیه رو! من سارا امینی متولد 13 بهمن 1364 [شیطان][لبخند]

مصطفی

[چشمک][قلب][متفکر][تایید][شکست][خداحافظ]جالبه

پرتو

سلام،ممکنه روش بازی سالیتر رو اگه مینید برام میل کنید؟ممنون