در موقع رجوع کواکب متحیره بایددید که در بیت خود هستند یا در بیت کواکب دیگر . اگر در بیت خود باشند نحوست رجوع کمتر میشود یعنی نوسان قیمت کمتر و ملایم است و باید در نظر داشت که رجوع قبل از استقامت است یا بعد از استقامت ،اگر قبل از استقامت باشد نوسان قیمت ملایم است و اگر بعد از استقامت باشد نوسان قیمت شدت بیشتری دارد .
 اما اگر کوکب متحیر در زمان رجوع در بیت کوکب دیگری باشد باید دید که در بیت دوست است یا دشمن. اگر در این زمان در بیت دوست باشد نوسان فیمت مقداری از حالت اینکه در بیت خود است شدت بیشتری خواهد داشت و اگر در بیت دشمن باشد شدت نوسان قیمت بسیار زیاد میباشد .
 و این حالت ها را در وبال ، شرف ،هبوط ، حدود،اوج ،حضیض و اثنه عشریه آن باید رعایت کرد .
 
 در مجموع اگر بخواهیم نوسان قیمت یا هر موضوع دیگر را به وسیله نجوم بررسی کنیم باید 111 موضوع را در نظر گرفت .
 
 مثال برای فروش :
 1-قمر در برج معوج باشد
 2-باید ثانی و صاحبش قوی و مسعود باشد
 3-باید آن دو کوکب که قمر از یکی منصرف است ،به دیگری متصل به دوستی باشد و...
 
 مثال برای خرید :
 1-قمر در برج مستقیم باشد
 2-قمر زائدالنور وعددباشد
 3-باید سهم السعادت در بیت مشتری باشد و اگر در وتد باشد بهتر است
 4-مریخ از عطارد ساقط باشد و ...

/ 0 نظر / 3 بازدید