عناصر پنج گانه

بخش عمده فنگ شویی بر روابط میان نیروهای طبیعت استوار است که با ۵ عنصر ( ووشینگ WuShing ) نشان داده میشود.

در سنت غربی ها از 4 عنصر خاک.هوا.اب.اتش نام برده میشود اما در فرهنگ شرقی این عناصر 5 تا هستند که از ارزش و اهمیت زیادی برخوردارند ، شرقی ها معتقدند این عناصر نشانگر تغییرات بوده و به ترتیب آب SHUI » چوب MU » آتش HOU » خاک TU » فلز CHIN یکدیگر را میسازند.چرخه سازنده و چرخه مخرب در فنگ شویی

چرخه سازنده : این چرخه با عنصر آب اغاز میشود و عبارتست از : آب . چوب . آتش . خاک . فلز

آب » آب چوب را تغذیه میکند.

چوب » چوب سوخت آتش است.

آتش » آتش خاک را بصورت خاکستر بوجود میاورد.

خاک » خاک فلز را ایجاد میکند.

فلز » فلز میتواند به شکل اب مایع شود.

این عناصر تا زمانی مفید هستند که در کنار یکدیگر و بصورت شکل بالا باشند و در غیر اینصورت ، در چرخه بالا جای یکی از عناصر تغییر پیدا کند این چرخه به چرخه ای مشکل زا و مخرب تبدیل خواهد شد.

چرخه مخرب اینگونه عمل خواهد کرد : آب آتش را خاموش میکند ، آتش فلز را ذوب خواهتد کرد ، خاک آب را آلوده خواهد کرد ، فلز چوب را خواهد برید و چوب خاک را فرسوده خواهد کرد.در صورت تضاد عناصر باید با افزودن عنصری جدید مابین این عناصر تضاد را از بین برد

مثال : آشپزخانه تحت تاثیر دو عنصر اب و اتش است و تضاد این دو عنصر میتواند برای سلامتی و خوشبختی مضر باشد ، برای حل این مشکل باید از عنصر چوب که در چرخه عناصر بین این دو نعصر قرار دارد استفاده کرد و چرخه مخرب را به چرخه سازنده تبدیل نمود.نمونه از راهکارها برای هماهنگی بین عناصر

تضاد اب و آتش » استفاده از عنصر چوب ، تضاد چوب و فلز » استفاده از عنصر آب

تضاد چوب و خاک » استفاده از عنصر آتش ، تضاد آتش و فلز » استفاده از عنصر خاک

تضاد خاک و آب » استفاده از عنصر فلز
 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید