عدد مفرد 2 :

این عدد دارای سطح ارتعاشی فوق العاده بوده و معمولا این نوع
ارتعاشات نشان دهنده ی آن است که افراد این گروه برای وظایفی سنگین ، از میان
انسانها انتخاب می گردند . در حدود 20% آنان از میان خانمها و حدود 80% از میان
مردان این گروه دارای وظایفی الهی هستند. البته این وظیفه ، از نظر ذاتی در مرد
بودن و یا زن بودن آنها دخالتی ندارد . بلکه به سطح معنویت روحی این افراد بستگی
داشته و معمولا این گروه افراد در روزهایی به دنیا می آیند که زوج است . همچنین ،
اگر روز تولد زمینی آنها عدد 2 و یا یک عدد زوج تا عدد 30 باشد و جزو افراد این
گروه مفرد باشند ، از خصوصیات بسیار بارزی برخوردار می گردند .

یکی از خصوصیات بارز این افراد ، مهربان بودن آنهاست ، آنان
بسیار صبور و دارای بخشش بوده و همیشه با فداکاریهای خویش دیگران را به حیرت و
شگفتی وامی دارند .

در درون این افراد حالت جنگجویانه ای وجود دارد که به ندرت بروز
می کند . البته در مواقعی که آنان برای خود و یا دیگران احساس خطر کنند . این حالت
آنها بروز کرده و به یک شیر درنده و جنگجو تبدیل می شوند .

روزهای هماهنگ این گروه ، روزهای 2 ، 11 ، 20 ، 29 می باشد ،
موفقیت آنان در این روزها بسیار زیاد است و چنانچه روز تولد آنها در یکی از این
روزها باشد ، موفقیت آنان باز هم بیشتر می گردد . همچنین ، اعدادی که به عدد 2 ختم
می شوند و یا جمع آنها عدد 2 می شود ، شانس آنان را بالا می برد . برای مثال ،
اعداد 922 و یا عدد 28352 ، برای آنان موفقیت آمیز می باشند

/ 0 نظر / 3 بازدید