کف بینان قدیمی یونان کف دست را به نواحی مختلفی تقسیم کرده اند و هر کدام را با نام یکی از سیارات نامگذاری کرده اند و آنها را دارای معانی خاصی میدانند و کیفیات و ویژگی های مختلفی را به آنها نسبت داده اند .

از جمله تپه خورشید را مسئول موفقیت و ثمر بخشی ، سیاره تیر را مسئول علم و دانش و عقل و خرد و تجارت ، سیاره مریخ را مسئول شجاعت و جنگندگی و  انرژی حیات میدانند.

همچنین سیاره ناهید را مسئول شور و هیجان و عاطفه ، سیاره مشتری را مسئول جاه طلبی و قدرت ، سیاره کیوان را مسئول حس کنجکاوی و دور اندیشی و افسردگی و کره ماه را مسئول احساسات رمانتیک و تخیل دانسته اند.آیا مایلید بدانید که آیا در آینده خودتان یـک زن زیبا و یا یک ارتقاء درجه پیش روی خواهید داشت؟بسیار خوب،ممکن است شما طالع هر روز هفته خود را بخوانید، اما نظرتـان راجع بیافتن اطلاعات بیشتر در خصوص خودتان چیست؟ گمان نمیکنم راهی بهتر از این که شما قادر باشید دریک میهمانی کف خوانی کنید، بتواند باعث جلب توجه شما گردد.

http://www.web.iran-forum.ir/fal/images/kafbini.jpgزادگاه کف بینی

بار بـعـد کـه دسـت فردی را گرفته و به او گفتـیـد که قـصـد خواندن دستش را دارید، به وی چنین مـی تـوانـید بگویید که کف خوانی پس از آنکه در هزاران سال پیش در هندوستان سرچشمه یافت نسل به نسل به ما منتقل گردیده است. در یونان باستان تبدیل به شاهراه گشته وتدریجا مانند سیل خروشان شروع به گسترش و انـتـشـار بـه تـمام اروپـا و آسیا کرد.

خطوط روی کف دستـهـای شـمـا ویـژگیـهای متمایز و سلامتی شخصی شما را تعیین و پیشگویی می کنند و نه سرنوشتتان را. خطوط روی دست تقدیر شما را تعیین و تعریف نمیکنند- بلکه این شما هستید که آن را تعیین میکنید. هرگاه تغییر یابید خطوط دستان شما نیز تغییر خواهند کرد.

از کـف دستان خودتان آغاز کنید و دیری نخواهد گذشت که شما تبدیل به یک استاد کف خوانی خواهید شد.آن قدر دست افراد به سمت شما خواهد آمد که نخواهید دانست با آنها چه کار کنید.

خواندن کف دست

هر دست نمایانگر جنبه های متفاوت ازدیگری میباشد:

دست راست: سمت انجام دهنده یا '' تعامل''

دست چپ: سمت احساسات و یا ''قلب''

خط قلب

بیانگر آن است که بـر سـر زندگی عشقی شما چه گذشته و علت آن چه چیز بوده است.

دست راست-- چگونگی ارتباط با دیـگران، احـتـیـاجـات و تجربیات در عشق، اشتیاق به زندگی.

دست چپ-- چه احساسی نسبت به خودتان و رابطه هایتان دارید، احسـاساتی که در اعماق وجودتان روی میدهند.


مفهوم خط خصوصیات خط

وسواسی و مشکل پسند در انتخاب شریک به زیر انگشت اشاره منتهی میشود
نیازمند عشق به زیر انگشت میانه منتهی میشود
احتیاج به رابطه عاشقانه ندارد مستقیم وکوتاه
گویای تعدد جوانب متفاوت از احساسات دو یا چندین انشعاب از خط قلب خارج میگردند
زود رنج در مسایل عشقی خط قلب با انشعابی که سرش متوجه پایین بوده وبه خط عمر میرسد
ازدواج موفق زوج متاهل با خطوط قلب مشابه

خط سر

چگونه می اندیشید، میزان هوش را نمی سنجد.

دسـت راسـت-- اعـمـالی فیزیکی که در زندگی انجامش میدهید شامل شغـل، حرفـه و استعدادهای نهفته.

دست چپ-- شیوه اندیشیدن، جهان بینی و چگونگی برقراردی ارتباط.

خصوصیات خط مفهوم خط
خط سر متوسط به مجاور انگشت انگشتر منتهی میشود
تفکر ساده ومستقیم کوتاه
تفکر محتاطانه و تمام وکمال بلند
تفکر متمرکز و روشن مستقیم
حاظر به در نظر گرفتن ایده های نو منحنی
خلاقیت مایل واریب
واقع بین افقی
حساس و زود رنج زنجیره ای
روشن فکرو لحاظ نقطه نظر های گوناگون د و شاخه شدن در خط سر
رویه بی خیالی وسبکباری خط سر شناور


خط عمر

این وسیله ای برای پیشگویی آینده که میلیونر خواهید شد یـا نـه و یا آنـکـه بـگوید چند سال دیگر عمر خواهید کرد نمیباشد، بـلکه نشان می دهد که کیفیت زندگی شما در آینده چگونه خواهد بود.

دست راست-- سر زندگی و قوای فیزیکی، زمانبندی رویدادها و وقایع پر اهمیت عملی زندگی، تا چه اندازه در زندگی ماجرا جو می باشید.

دست چپ-- سر زنـدگـی و قـوای احـسـاسـی، زمـانـبـنـدی رویـدادهـا و وقایع پر اهمیت احساسی زندگی، چه اندازه در روابط با دیگران ماجراجو می باشید.مفهوم خط خصوصات خط
سر زندگی اندک(شخص خسته) از مجاورت انگشت شست عبور میکند
سرزندگی و سطح انرژی بالا خط منحنی عریض و پهن
بیشتر از لحاظ فیزیکی فعال است تافکری قوی تراز خط سر
از لحاظ سلامتی شکننده زنجیره وار
شخصیت فعال خطوط بالا آمده کوتاه
عشق به مسافرت خطوط پیچ خورده متمایل به خارج
اشاره به رخدادهای خاص در مقاطعی از زندگی خط کوچک روی خط عمر

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٩

 

تپه های دست:

 همانطور که گفته شد سیاره ها بر زندگی انسان تاثیر گذار هستند. در بحث نجوم هفت ستاره را مبین خصوصیات روحی وشخصیتی افراد مختلف می دانند( البته با راس و ذنب نه سیاره می شود). در کف بینی نیزهفت تپه( با اورانوس و نپتون نه تپه) را در روی دست شناسایی می کنند که به نام همان ستاره ها نامیده می شوند و خصوصیات آنها نیز همان ها است. لیکن تپه بهرام را به دوقسمت تقسیم می کنند(بهرام مثبت و بهرام منفی).تپه های دست از اهمیت روانشناسی بر خوردارند. از آنجا که شکل دست به شکل مغز بستگی دارد به همین ترتیب گسترش تپه های معینی بر روی دست نیز گسترش مراکز حساس مختلف در مغز و سلامتی وذهن فرد را نشان می دهد.

اسامی تپه ها به قرار ذیل است:

1-    مشتری(برجیس، هرمزد، ژوپیتر): پدر

2-    کیوان( زحل، ساترن): مادر

3-    خورشید(شمس، آپولون): تحصیلات

4-    تیر(عطارد، مرکوری): همسر

5-    بهرام(مریخ،مارس):

                 - بهرام منفی: مذهب

                 - بهرام مثبت: دشمنان

6-    ماه( قمر): تخیلات

7-    ناهید( زهره، ونوس):

                  - ناهید فوقانی: برادران

                  - ناهید تحتانی: بستگان

8-    اورانوس

9-    نپتون

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

قله تپه:

 

قله، شیارهایی هستند که دریک زمینه خاص به سمت مرکز امتداد یافته اند و به شکل دایره و مثلث هستند. اگر قله به سمت انگشت کشیده شده باشد کیفیت آن تپه افزایش می یابد. گاهی نیز قله به سمت تپه دیگری تمایل دارد که دراین صورت خصوصیات خود را از دست میدهد و خصوصیات تپه دیگر را پیدا می کند. سفت بودن تپه نیز به خصوصیات آن می افزاید.

روش شناختن تپه اصلی دست:

در هر فرد یکی  از تپه ها اصلی است که در واقع ستاره هادی فرد است. برای شناختن گسترده ترین تپه دست یک فرمول به شرح ذیل وجود دارد. هر تپه ای که بیشترین امتیاز را بیاورد، تپه اصلی دست است.

انگشتان(حداکثر ۵ امتیاز):

۱- انگشت با گسترش خوب: ۵ امتیاز 

۲- انگشت معمولی: ۳ امتیاز 

۳- انگشت خمیده:۲ امتیاز 

۴- انگشت با گسترش کم: ۲-  امتیاز 

قله( حداکثر۲ امتیاز):

۱- قله در مرکز: ۲ امتیاز

۲- قله جابجا شده: ۱- امتیاز

۳- قله متمایل به انگشت دیگر: ۱ امتیاز

علائم( حداکثر ۱  امتیاز):

۱- علائم خوب(خط عمودی تنها، ستاره ، مثلث، مربع، دایره): ۱ امتیاز

۲- علائم بد( خطوط متقاطع، شبکه،یا بیش از یک خط عمودی): ۱- امتیاز

سفتی:

۱- تپه سفت: ۱ امتیاز

۲- ته شل: ۱- امتیاز

قابلیت ارتجاعی تپه:

ته فنر مانند: ۱ امتیاز

تپه بابرگشت اهسته: ۱- امتیاز

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

تپه مشتری:

 

مشتری تپه اخلاقیات، عشق خالص و قضاوت همراه با شفقت است و عامل ارتقا دهنده و خیر رسانی محسوب می گردد.

فرد دارای اخلاق مشتری خوشبخت است. چرا که تشعشعات این ته چیزهای خوب را برای او جذب میکند و در نتیجه موفق خواهد شد. این افراد از لحاظ مالی خوش شانس هستند و به راحتی پول در میاورند.

او به توانایی های خود اطمینان دارد. متکی به نفس و تصمیم گیرنده است و عادت دارد بلند صحبت کند. علاقمند اظهار وجود و نظم و قانون و شکل می باشد. این فرد روحیه ای شاد، رفتاری صمیمی و احساسات سالم دارد و براحتی ان را بروز می دهد. و در سخن گفتن آزاد و بی قید است.

خصوصیات اصلی:

بلند پروازی، قدرت رهبری، مذهبی بودن، غرور، سربلندی، علاقه به طبیعت، شور وشوق، سخاوتمندی، احترام، تکریم، تجمل گرا، خونگرم، حس همدردی

خصوصیات ظاهری:

قد متوسط، بدنی خوش ساخت و قوی دارد. با وقار و اشراف منش است. پیشانی بلندو پرمو که اغلب عرق می کند، دست و پاهای خوش ترکیب و متناسب و کوتاه، چشمان درشت با نگاه خیره و پوست نرم و صاف و بینی برجسته دارد.

خصوصیات روانشناختی:

علاقه به ورزش و فعالیت های بیرون از منزل، شور وشوق به زندگی، عدم خود محوری، عقلانیت بالا، آینده نگری، و تخیل کاربردی، روشنفکر،صبور، شوخ و راستگو، درک بالا و قلب بی آلایش

برخی از افراد دارای اخلاق مشتری به علوم غریبه و ناشناخته ها علاقمند هستند و زندگی خود را وقف مطالعه این امور می کنند.

انگشت مشتری:

اگر طول انگشت مشتری به اندازه انگشت کیوان باشد، شخص تشنه قدرت است.

اگر طول انگشت مشتری بلند تر از انگشت کیوان باشد، شخص ظالم ومستبد است.

انگشت خمیده مشتری نشانه زیرکی شخص است.

سایر انگشتان فرد دارای اخلاق مشتری:

اگر انگشتان فرد صاف باشد نشانه نبوغ، الهام، انگیزش و افکار درخشان فرد است.

اگر انگشتان فرد گره دار باشد نشانه نظم و دیسیپلین و قدرت سازماندهی فرد است.

اگر انگشتان فرد دراز باشد نشانه سرعت عمل ذهنی وفکری پایین و تلاشگری و ریزبینی فرد است.

اگر انگشتان فرد کوتاه باشد نشانه سرعت عمل ذهنی بالا و هوشیاری و میل به انجام کارهای بزرگ فرد است.

نشانه های آدم بد با اخلاق مشتری:

رنگ سرخ دست، انگشت خمیده مشتری، بند های انگشت ضخیم، پوست زبر، انگشتان سفت، حس گرا، خود خواه، جاه طلب و عیاش و در زندگی ناموفق، دهان بزرگ و بینی کوتاه، لب بالای ضخیم، زبان تند، زود عصبانی، غیر اخلاقی و ترسو

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق مشتری:

اختلالات ریه و گلو، نقرس، سکته ناقص،تب، تورم لوزه، سینه پهلو، سل ریوی

وضعیت ازدواج:

او به دلیل جاه طلب بودن از همسرش انتظار زیادی دارد و این امر باعث ناامیدی او می شود. او زنی را دوست دارد که بتواند به او افتخار کند. این فرد بهتر است با هم تپه خود و یا از تپه ناهید(زهره) همسر انتخاب کند.

شغل:

آنها مناسب زندگی عمومی، سیاست و پست های بالا هستند. موعظه گران و معلمان خوبی هستند و از لحاظ تحصیلی نیز خوب پیشرفت می کنند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

تپه خورشید:

سیاره خورشید بنیانگذار منظومه شمسی محسوب می گردد و لذا انرژی و اصالت را نشان می دهد. این تپه سمبل درخشش و هنر است.

افراد دارای اخلاق خورشید طبیعت فعال و اجتماعی دارند. درهر کاری سلیقه دارند و قابلیت سازگاری آنها بامحیط زیاد است. گروهی از آنها هنرمندو خلاق در هنر هستند و گروهی نیز به چیزهای زیبا و قشنگ علاقه دارند.

آنها به پوشیدن لباس های جذاب، زیبایی درخانهو بیرون از منزل وزندگی فعالانه علاقه دارند و از زندگی لذت می برند. اخلاق خورشید بر دیگران نیز تاثیر می گذارند و مردم به دلیل انعطاف و درخشش به سویش جذب می شوند. از کشف و شهود برخوردار است و به ندرت به عمق مطلب می رود.

خصوصات اصلی:

هنرمند، با استعداد، سرزنده، شاد، پرشور، اعتماد به نفس بالا،  انتقاد پذیر

خصوصیات ظاهری:

جذاب و دوست داشتنی است. تناسب اندام نسبتاًخوبی دارد. رنگ ملایم صورت و گونه های گلگوون دارد. قد او از مشتری بلند تر و از کیوان کوتاه تر است. صورت درخشان، چشمان بادامی آبی یا قهوه ای با مژگان دراز، بینی صاف، سینه گسترده ، صدای موسیقی مانند، دست و پاها متناسب و راه رفتن فنر مانند از خصوصیات این اشخاص است.

خصوصیات روانشناختی:

گیرایی بالا، اعتماد به نفس، بینش مذهبی اما نه متعصبانه،  استعداد کشف و شهودبالا وعلاقه به غیبگویی، شاد و خوشحال و روشنفکر، دمدمی مزاج و عدم ثبات قدم در دوستی، صادق، علاقه به شهرت

انگشت خورشید:

اگر طول انگشت خورشید بلند تر از انگشت کیوان باشد، شخص برخود کنترلی ندارد و گرایش به قمارو احتکار و ریسک های بزرگ دارد.

اگر طول انگشت خورشید بلند تر از انگشت مشتری باشد، شخص بیش از حد شور و شوق دارد وخودبین است.

انگشت خمیده خورشید نشانه این است که صاحب آن قمار بازی شیاد است و از استعداد هایش درراه نادرست استفاده می کند.

سایر انگشتان فرد دارای اخلاق خورشید:

اگر انگشتان فرد صاف باشد نشانه گیرایی بالای فرد وعلاقه به مطرح کردن خود  است.

اگر انگشتان فرد گره دار باشد نشانه متفکر و تلاشگربودن فرد است.

اگر انگشتان فرد دراز باشد نشانه کندی عمل و بروز استعدادها در فرد است.

اگر انگشتان فرد کوتاه باشد نشانه منتقد بودن و محتاط بودن فرد است.

نشانه های آدم بد با اخلاق خورشید:

سومین بند انگشت خورشید کلفت است، ناخن ها کوتاه و انگشتان کج، رنگ صورت تند و برافروخته، خود پرستی، تکبر، سوء ظن به دیگران

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق خورشید:

اخلاق خورشید سلامتی خوبی دارد. بیماری های خاصی سراغ این افراد می آید. ناراحتی های قلبی، بینایی ضعیف، ضعف جشمانی،گرمازدگی

وضعیت ازدواج:

مردان دارای اخلاق خورشید سخاوتمند و ولخرج است. دوست دارد همسرش در جامعه بدرخشد. دوست دارد اعضای خانواده به ساز او برقصند و بی احترامی را تحمل نمی کند.مهربان ودوست داشتنی است  و قلبی  بزرگ دارد. زن دارای اخلاق خورشید اشراف منش است و مردم را به منزلش دعوت می کند. به دلیل طبیعت آتشینش به مردی نیاز دارد که رجولیت قوی داشته باشد.

اخلاق خورشید به ازدواج علاقه دارد وهمیشه علاقمند کمک جفت خود است. اما اغلب به ندرت همتای مناسبی برای خود می یابد و در زندگی مشترک دچار یاس می گردد. این فرد در زندگی یک شکل نیست و لذا نمی تواند با اخلاق کیوان، تیر و ماه زندگی  کند.

شغل:

اگر قلمرو ذهنی گسترده باشد، برای مشاغل ذهنی مانند تبلیغات، روزنامه نگاری و تهیه کنندگی سینما مناسب است.

اگر قلمرو مادی گسترده باشد، برای مشاغل مادی و دکوراسیون، اموربانکی، مدیریت فروش، سفیر سیاسی مناسب است. اگر قلمرو ابتدائی گسترده باشد، برای مشاغل بنیادین مانند تجارت فلزات وفروش ماشین آلات سنگین مناسب است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

تپه تیر)عطارد

این تپه خصوصیات عجیبی دارد. از این رو باید در بررسی این تپه دقت کافی به عمل آورد. این تپه می تواند جنبه فوق العاده خوب و موفقیت آمیز داشته باشد و در عین حال بدترین، حقه بازترین، دروغگوترین و کلاهبردارترین آدمها نیز از این نوع هستند.

صاحب اخلاق تیر از لحاظ فیزیکی و ذهنی بسیار فعال و چالاک است. بسیار ماهر است و استعداد کشف و شهود دارد. به سخنرانی علاقمند است و بیانی شیوا دارد. او توان رسیدن به اهداف خود را دارد و برای رسیدن به هدف برنامه ریزی میکند. این شخص اصلاً تنبل نیست لذا بندرت فرصتی را از دست می دهد. به علوم غریبه علاقه زیادی دارد. عاشق طبیعت، اسب و سگ است. به کتابهای علمی و غیر رمانتیک علاقه دارد. 

خصوصات اصلی:

زیرکی، تیزهوشی، پیگیری تحقیقات علمی، استعداد تجارت، پشتکار، کشف و شهود، دیپلماسی

خصوصیات ظاهری:

کوتاه و کمی چاق، رنگ مایل به زردی، پوست صاف و نرم، صورت بیضی یا گرد، پیشانی بلند و برجسته، چشمان تیره و کوچک، بیقرار، بینی  تیز و گوشتی، قفسه سینه پهن و عضلانی.

خصوصیات روانشناختی:

عصبی و بیقرار، زیرک، علاقمند به خانواده، عاشق مطالعه علمی، محاسبه گر، او اغلب به وجدان خود خیانت می کندو به نوع بد اخلاق تیر تنزل می کند. حتی یک اخلاق تیر خوب هم ممکن است دچار فساد شود و راه جنایت، دروغ و دزدی را درپیش گیرد.

انگشت تیر:

اگر طول این انگشت از اولین بند انگشت خورشید بلند تر باشد یک اخلاق تیر قوی داریم. و اگر انگشت صاف هم باشد نشانه قدرت اراده، استقلال، قدرت ادبی، روان بودن درگفتار و نوشتن است.به اعتقاد هندی ها این شخص از تمام راحتی های زندگی بهره مند خواهد گردید.

طول معمولی این انگشت نشانه مهارت و اشتیاق فرد به پیشرفت است.

انگشت کوتاه تیر نشانه عجول بودن و فقدان بصیرت و عدم توانایی در امور قضایی است.

بندهای انگشت تیر:

اگر اولین بند گسترده باشد، استعدااد ذهنی از استعداد عملی فرد بیشتر است و نیز سخنور خوبی است. اگر این بند خیلی دراز باشد نشاندهنده فردی منظم اما دروغگو است.

اگر هرسه بند به یک اندازه باشند نشاندهنده منضبط بودن فرد است.

اگر دومین بند گسترده تر باشد نشاندهنده عمل گرابودن فرد است. اگر این بند خیلی گسترده باشد نشاندهنده تمایل به جنایت است.

اگر سومین بند گسترده و ضخیم باشد نشاندهنده خوشگذران بودن فرد است. و اگر تپه تیر بد باشد گرایش به جنایت رانشان می دهد.

نشانه های آدم بد با اخلاق تیر:

انگشت کوچک خمیده است) علت اینکه به دزدها دست کج میگویند همین است!(. قدرت بیان خوب دارند و بسادگی شکار خود را به دام می اندازند. بسیاری از جانیان، دزدها، قمار بازها و غیب گوهای متقلب از این دسته اند.

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق تیر:

اخلاق تیر به بیماری های معنی مبتلا می گردد که مهمترین آنها عصبیت و صفرا)ناراحتی کبد(است. عصبیت او ممکن است بر کلیه ها و سیستم هاضمه او هم تاثیر بگذارد. همچنین اخلاق تیر بد ممکن است دچار لکنت زبان شود.

وضعیت ازدواج:

صاحب اخلاق تیر در ازدواج نیز موفق است چون انتخاب خوبی داردو هم تیپ خود را برمیگزیند.همسرش را دوست دارد و از او انتظار نظم و تمیزی، به روز بودن و ظاهر مناسب دارد. به ازدواج و زندگی خانوادگی علاقه دارد.

اگر تپه تیر در دست یک زن به سمت خورشید گرایش داشته باشد شوهرش ادم شریریی است و او بیوه خواهدشد.

شغل:

اخلاق تیر خود را با نقشی که در نمایشنامه زندگی قرار است بازی کند وفق می دهد. لذا برای هر کاری مناسب است. اگر علامت طب در دستش باشد، پزشک خوب، پولدار و مشهوری خواهدشد. وکالت، حسابداری، تحلیل گری، آمار،بانکداری و مدیریت اعتبارات مشاغل مناسبی برای این افراد است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

تپه قمر(ماه یا لونا):
تپه ماه تخیلات، ایده آلیسم، وطبیعت خیالپرداز شخص را نشان می دهد. صاحب اخلاق ماه چیزهای زیبا و طبیعی رادوست دارد. از مسافرت های طولانی که حس خیالپردازیش را ارضا کند لذت می برد. دمدمی مزاج، متغیر و عاشق تحول است.  

خصوصات اصلی:

تخیلات زیاد، علاقه به تنهایی وخلوت، سردی و بیعاطفگی ناشی از ضعف سلامت، برخورد سرد وعدم حس همدردی، سرگردانی ذهنی، علاقه به عرفان و تصوف

خصوصیات ظاهری:

چاق، قد پلند با دست و پای گوشتی، رنگ پریده، شکم برآمده، گوشت نرم،  موی نرم وابریشم مانند.

خصوصیات روانشناختی:

منزوی، شخصیت غیر جذاب، درون گرا، عشق به تصوف، طبیعت سرد وبیروح، خودخواه، خیال پرداز، خرافه پرست، تنبل وسست.  .

گسترش بیش از حد تپه ماه:

این مورد نشانه خطر است و حس گرایی شدید رانشان می دهد. فرد مستعد بیماری هایی چون هیستری، جنون و عصبیت است.  

گسترش کم تپه ماه:

این مورد نشانه عدم تخیلات ایست و عیبجویی فرد رانشان می دهد.

سایر انگشتان فرد دارای اخلاق ماه:

انگشتان صاف نشاندهنده گیرایی بالا ، کشف و شهود زیاد، خوشگذرانی، خرافاتی بودن، عجول بودن و الهامات قوی فرد است.

انگشتان دراز نشاندهنده کندذهنی فرد است و فرد دربیان احساساتش مشکل دارد.

انگشتان کوتاه نشاندهنده سرعت در نتیجه گیری و در نتیجه قضاوت اشتباه در مورد دیگران است. او بیشتر منتقد و شکاک است و لذا گوشه گیر می شود.

بندهای انگشتان:

اگر اولین بند گسترده باشد، تخیلات ماه به حد افراط می رسد و شخص دچار توهم می شود.

 اگر دومین بند گسترده تر باشد نشاندهنده منطق فرد قویتر است و او یک متفکر خلاق می شود.

اگر سومین بند گسترده باشد فرد د احساسات پست و لذات حسی غوطه ور است.

نشانه های ادم بد با اخلاق ماه:

قدک.تاه با پوست سفید و خال خالی، چشمان خاکستری و مرطوب، پرحرفی، دروغگو بودن، خودخواهی و ترسویی، بیعاطفه و سرد، حقه باز و دورو.

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق ماه:

رنگ سفید اخلاق ماه نشاندهنده ضعف قلب است و ممکن است نشاندهنده کم خونی، عارضه کلیه و ورم باشد.این شخص بدلیل ضعف جریان خون مستعد بیماری های بسیاری است. خطوط افقی یا عمودی قوی روی این تپه نشاندهنده سفر و خطوط ضعیف یا موجدار نشاندهنده بیماری است.

خطوط متقاطع رو تپه ماه فوقانی نشاندهنده بیماری های گلو و برونش، ورم روده، آپاندیسیت و اختلال خونی است.

تپه ماه میانی رماتیسم و نقرس را نشان می دهد.

تپه ماه تحتانی بیماری های کلیه و مثانه و ورم را نشان می دهد.

ازدواج:

صاحب اخلاق ماه سرد مزاج است و شور و هیجان جنسی ندارد. لذا نمی توند عاطفه قوی داشته باشد و لذا در زندگی مشترک موفق نخواهد بود. از لحاظ فیزیکی نیز ضعیف است. دمدمی مزاج، وسواسی، بیثبات،وعلاقمند تغییر وتحول است. بنابر این نمی تواند به انتخاب صحیح دست بزند. اخلاق ماه کلاً همسری ضعیف است.

مرد دارای اخلاق ماه عشق و جذبه طبیعی به خانه اش دارد. کلا دو نوع مرد دراین گروه هستند: گروه اول  آدمی دقیق و حکمران و عیبجو، و گروه دوم تنبل ، سست و افراط کار است. او تنها بخاطر پول و راحتی خود ازدواج می کند.

زن دارای اخلاق ماه از حس همدردی، عاطفه و فداکاری برخوردار است و به هرچه شوهرش برای او بیاورد راضی است. اما او نیز دمدمی، حساس و متغیر است.

شغل:

این افراد به دلیل تخیل بالا استعداد آهنگسازی، نویسندگی، هنر، شعر، معلمی را دارند. این افراد به دلیل سستی و تنبلی قادر به انجام کارهای سخت نیستند. لذا وضعیت مالی متوسطی دارند. اما اگر از استعداد و تخیلات ذاتی خود استفاده کنند، وضع مالی خوبی خواهند داشت.انواع طالع بینی


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧

 

انواع طالع بینی

تپه ناهید:

صاحب اخلاق ناهید زیباترین و جذابترین شخص است که میتوان دید. عشق، همدردی و پرستش بر این فرد حکومت میکند. در قضاوت نسبت به او باید دقت کرد چراکه ممکن است احساسات و اشتیاق جنسی او ما را به اشتباه اندازد. او ذاتاً هنرمند است و عشق به هنر و زیبایی او را به خود جذب می کند. با او بودن شیرین و جذاب است. سخنان او جالب و امید بخش است.
ناهید مظهر زیبایی، سلامت، سرزندگی و نشاط، حرارت و جاذبه، و بالاتر ازهمه عشق است. این افراد علاقمند به شعر، موسیقی و رقص هستند. آنها ولخرجی را به پس انداز کردن ترجیح می دهند. اخلاق ناهید اهمیت عشق را در زندگی انسانی می داند.
خصوصیات اصلی:
عشق ورزی
خصوصیات ظاهری:
قد متوسط، ظاهر متقارن و زیبا و جذاب، حالاتی ظریف و زنانه، پوست صاف و لطیف، رنگ چهره ملایم، صورت بیضی یا گرد وتناسب اندام، چشمان بادامی یا گرد ومعمولاً رنگ سیاه، مژگان دراز و ابریشمی و موهای نرم و درخشان
خصوصیات روانشناختی:
نفرت از دعوا، دوست داشتنی، حس انسانیت و خویشاوندی، اهمیت به شادی، چشم پوشی از خطاهای دیگران، وفادار و صادق در عشق و دوستی، فدا کردن همه چیز خود در راه عشق، مهربان، غمخواری وهمدردی، جذبه برای جنس مخالف
انگشتان فرد دارای اخلاق ناهید:
اگر انگشتان فرد صاف باشد نشانه بینش و گیرایی بالا،انگیزش درونی،کشف و شهود بالا(حس اول او درست است). عجول بودن، شور و احساس بیش از حد،ایده آل گرایی زیاد، ظرافت بالای فرد است.
اگر انگشتان فرد گره دار باشد نشانه ذهن تحلیل گر، احتیاط در عاشق شدن ونظم و ترتیب فرد است.
اگر انگشتان فرد دراز باشد نشانه تمایل به پرداختن به جزئیات و اصل موضوع، حساسیت زیاد و گاهی بیرحمی فرد است.
اگر انگشتان فرد کوتاه باشد نشانه طبیعت پر حرارت و عجول، عدم توجه به جزئیات و دمدمی بودن در عشق است.
نشانه های آدم بد با اخلاق ناهید:
اصلاً جذاب نیست، قد کوتاه، شکم برآمده، تمرکز بر غرائز، تفکر پست و احساسات حیوانی، خونسرد، بیرحم و خود خواه
بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق ناهید:
اصولاً این افراد از لحاظ جسمی سالم هستند و از او انتظار بیماری نمیرود. تنها در صورتی که دست آبی یا سفید یا زرد است باید به سلامتی او شک کرد. این علائم نشاندهنده بیماریهای خونی هستند و لذا فرد دارای اخلاق ناهید مستعد تب واگیردار و آنفولانزا هستند. و در موارد کم عصبیت مقطعی
وضعیت ازدواج:
او به ازدواج علاقه زیادی دارد و معمولاً زود ازدواج می کند. چنین مردی از همسر خود انتظار زیبایی، ظرافت، تمیزی وفریبندگی دارد. او بسیار مهربان،سخاوتمند و فداکار است و به ارزش های مادی زندگی بی توجه است. از این رو بهتر است با هم تپه خود همسر انتخاب کند. زن دارای این اخلاق زندگی خانوادگی را دوست دارد. لذا هرگز به جدایی نمی اندیشد و نهایت سختی را تحمل می کند.
شغل:
آنها در کارهایی که به هنر ذاتی نیاز دارد پیشرفت می کنند. او بسوی جمع آوری پول و ثروت جذب نمی شود و تنها به دنبال لذت و ارضاتی غرائزش است. گاهی هم آنقدر خوش شانس است که به ثروت باد آورده دست می یابد.


...

تپه مریخ(بهرام):

امروز قصد دارم به تپه مریخ بپردازم. قبل از شروع بحث از دوستان زیبا دل خواهش میکنم خیلی مواظب دلشون باشن. واگه خواستن عاشق یه مریخی بشن حواسشون باشه که چه تصمیم خطرناکی گرفته اند!!!
تپه بهرام:
تپه بهرام همانطور که در شکل کف دست دیده می شود در دو موقعیت در روی دست قرار دارد. تپه سمت راست که در زیر انگشت شست قرار دارد تپه بهرام مثبت یا بهرام تحتانی است و تپه سمت چپ که در کنار دست قرار دارد تپه بهرام منفی یا بهرام فوقانی می باشد.
بهرام مثبت-تحتانی: دشمنان
بهرام مثبت خصوصیت جنگجویی را نشان میدهد. فرد دارای اخلاق بهرام می تواند سرباز خوبی باشد. او شکست رانمی شناسد و تا رسیدن به هدفش دست از تلاش برنمی دارد. او در ذهن خود نیز یک جنگجو است. او فردی چالاک، فعال، پرانرژی، علاقمند بازیها و و رزشهای پرتحرک است. ظرافت و نزاکت گفتار ندارد اما نیتش خوب است. بی پروا و آتشین مزاج است اما احساسات نابجا و بیمار گونه ندارد.
پرخور است و برای رفع گرسنگی غذای سنگین می خورد تا انرژی فعالیت های ورزش سنگین خود راتامین کند. کشتی و بوکس از ورزش های مورد علاقه اخلاق بهرام است.
بهرام منفی- فوقانی: مذهب
بهرام منفی نشانه دفاع از خود وطبیعت غیرفعال شخص است. این تپه نیز خصوصیت جنگ آوری را نشان میدهد با این تفاوت که اولی حمله می کند و دومی(بهرام منفی) ازخود دفاع کرده و درمقابل فشارهایی که براو وارد می شود مقاومت می کند. بهرام منفی برخلاف بهرام مثبت در هرشرایطی خونسرد است . و حتی موقعیکه می داند جنگ را خواهد باخت بازهم تسلیم نمی شود.
میل جنسی:
اخلاق بهرام قدرت جنسی قوی دارد و بسوی جنس مخالف جذب می شود و آماده است برای ارضای نیاز خود هر سختی را به جان بخرد!!!.
اما بهرام مثبت منتظر رضایت طرف نمی شود و به زور متوسل می گردد! اما بهرام منفی جز با تمایل طرف مقابل قدمی به سوی او برنمی دارد.
خصوصات اصلی:
ستیزه جویی، مقاومت، شجاعت، خونسردی، آرامش و سرعت عمل
خصوصیات ظاهری:
قدبلند و شخصیتی پر شور. صورت گرد دارد و سر نسبت به بدن کمی کوچک، قسمت تحتانی سر سنگین، چشمان تیز و گوشهای نزدیک به سر، قفسه سینه قوی، شانه های پهن، کوتاهی دست و پاها نسبت به بدن ازخصوصیات ظاهری این افراد است.رنگ او سرخ و ریه های قوی دارد و این به او صدایی آمرانه و پر طنین به او می دهد.
خصوصیات روانشناختی:
شجاع، رفیق باز، سخاوتمند، بلند همت، در دوستی فداکار، دلسوز و غمخوار ضعفا، علاقه به کودکان و حیوانات، کنترل بر خود ، قدرت بخشش، گنجایش روانی بالا، سرعت تفکر پایین
انگشتان فرد دارای اخلاق بهرام:
اگر انگشتان فرد صاف باشد نشانه درک و تصمیم گیری سریع، استعداد کشف و شهود، ودر صورت بد بودن خط سر بی قید و بی فکر بودن فرد است.
اگر انگشتان فرد گره دار باشد ؛ گسترش گره اول فرد را فوق العاده باهوش و منظم می کند. و دومین گره فرد را مرتب و آراسته در لباس پوشیدن و منظم در کارمی سازد. در صورت گسترش هر دو گره فرد دارای قدرت تجزیه و تحلیل است . انگیزش باعث تصمیم گیری او نمی شود.
اگر انگشتان فرد دراز باشد نشانه دقت بالای فرد در برنامه ریزی، لباس پوشیدن، عدم انگیزش و تصمیم گیری با صبر و احتیاط فرد است. او به چیزهای ظریف ودقیق توجه دارد و این از پرخاشگری او می کاهد.
اگر انگشتان فرد کوتاه باشد نشانه فعال بودن و سرعت تصمیم گیری فرد است.
نشانه های آدم بد با اخلاق بهرام:
شخص دائم الخمر، شهوتران و حتی جانی، پوست خشن و دستی سفت و قرمز رنگ، انگشتان کوتاه، بند سوم انگشتان بلند، قد کوتاه، پوست خال خال، چشمان قرمز
بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق بهرام:
مهمترین بیماری های تهدید کننده این افراد از گرما ناشی می شوند. استعداد بیماری هایی همچون بواسیر، تب، آبله، سنگ کلیه و مثانه، بیماری گلو، برونشیت ، لارنژیت را نیز دارند.
وضعیت ازدواج:
صاحب اخلاق بهرام از سرزندگی و شادابی و گردش قوی خون برخوردار است که او را به ازدواج متمایل میکند. او به زنان زیبا علاقه دارد، به خانواده و فرزندانش علاقمند است و خانه ای راحت را دوست دارد. او علیرغم طبیعت عجیب و زود برانگیز خود زندگی زناشویی خوبی دارد. او طبیعتی حریص دارد و همسرش تنها از راه وقف خود می تواند او را ارضا کند. معمولاً این افراد به همسر خود شک دارند.
زن دارای اخلاق بهرام برای مردی جاه طلب همسری خارق العاده است. او شوخ و زبان دار است و حضور اجتماعی خوبی دارد. همسرش را در کارش یاری می کند. اگر او با مردی پر احساس! و پولدار! ازدواج کند خوشبخت خواهد شد.
شغل:
بهرام در همه کارها دیده می شود. اما ارتش و کارهایی که او بتواند شجاعت و جنگاوری خود رانشان دهد برای او بهتر است.
صاحب اخلاق بهرام در مشاغل پر مخاطره مانند ارتش درآمد خوبی دارند و در خرج کردن نیز دست و دل باز است. او بیشتر پول خود را برای خوشحال کردن معشوقه اش یا تفریحات دیگر خرج می کند.
این هم مطلبی در مورد مریخ ازسایت دیگر:
شما تحت تاثیر سیاره فرمانروای خود مریخ (مارس) هستید. سیاره شما به شما هوش و ذهن قوی داده است.سیاره هادی شما در رویارویی با مسائل شهامت زیادی به شما داده است و عزم راسخ و قدرتی که در وجودتان هست نیز شما را یاری میدهند در صورتیکه این نیروها را به طرز سازنده ای به کار گیرید کاری نیست که به وسیله انها نتوانید انجام دهید. مواظب باشید سیاره مارس شما را متمایل می کند به اینکه بعضی مواقع تصمیم های عجولانه و از روی انگیزه انی بگیرید این امر باعث میشود که کمی بی پروا و شتابزده عمل کنید بدون اینکه قبلا در مورد کاری که می خواهید بکنید به اندازه کافی فکر کرده باشید.
با گذری بر اساطیر و افسانه های رومیها در می یابیم که مریخ خدای جنگ بوده است. مریخ از مبارزه هیچ هراسی نداشته است. این تیپ افراد برجسته، پرخاشجو و دلیر هستند. آنها قادر به جمع آوری تمامی توان داخلیشان جهت غلبه بر هر کسی می باشند و معمولاً هم پیروز می شوند. این افراد در دارا بودن انرژی و حس شادابی هیچ کمبودی ندارند و می توانند بیش از هر کس دیگری در بازی بمانند و عقب نکشند. نکته قابل توجه که باعث پیروزی می شود این است که آنها در بیشتر موارد مستقل میباشند و از وضعیت پیش آمده از تمایلاتشان به خوبی آگاهند. فراتر از اینها طبیعت رقابت جدی آنها تضمین می کند که آنها هر بازی را با علاقه و شادابی انجام دهند.


...کف دست ( زحل )

تپه کیوان ( زحل ) :
تپه خوب کیوان نشاندهنده حس شدید دیسیپلین، ثبات قدم،عزم راسخ و وظیفه شناسی است. این افراد شخصیتی متین و منزوی دارند و بسیار محتاط است و هیچ چیز را عجولانه انجام نمی دهد. او به موسیقی کلاسیک غمگین، هنر ومناظر طبیعی و گل علاقه دارد. احساساتی ولی فاقد قوه تخیل است.
خصوصات اصلی:
افسردگی، خرافه پرستی، غمگینی، احساس مسئولیت،صبرو تحمل، ادب، نظم و ترتیب، خردو متانت،نجابت و پاکی، صرفه جویی، تلاش و پشتکار، احترام به حقیقت، علاقه به علوم غریبه و عرفان
خصوصیات ظاهری:
در کل این افراد زیبا نیستند. بلندقد، انگشت کیوان دراز، رنگ پریده و زرد رو، موی سیاه و ضخیم، پوست زبر و خشک، صورت دراز و استخوانی، ابروهای پر پشت، چشمان سیاه و عمیق، بینی لاغر و نوک تیز، دهان بزرگ با لبهای نازک، گردن لاغر، صدای ناخوشایند، بازوان دراز و شانه های بلند.
خصوصیات روانشناختی:
محتاط، عاقل و متین، غمگین و افسرده، عاشق تنهایی وانزوا و لذا دافع جنس مخالف، جاه طلب ودارای پشتکار، .
انگشت کیوان:
انگشتان گره دار اخلاق کیوان را تقویت می کند و به جدیت، آرامش و دقت فرد می افزاید.
اگر اولین گره گسترده باشد، نشاندهند ه گسترش مغز و رفتارسیستماتیک و منظبط فرد است. این فرد در تحقیقات علمی پیشرفت خواهد کرد.
اگر دومین گره گسترده باشد، نشاندهنده انظباط فرد در امور عملی است.
سایر انگشتان فرد دارای اخلاق کیوان:
انگشتان صاف نشاندهنده گیرایی بالا وقدرت کشف و شهود فرد است.
انگشتان دراز نشاندهنده فکر کند فرد است.
انگشتان کوتاه نشاندهندهسرعت در نتیجه گیری و در نتیجه اشتباهات زیاد است. او بیشتر منتقد و شکاک است.
بندهای انگشتان:
اگر اولین بند گسترده باشد، فردی متفکر ومتمایل به علوم غریبه و خرافات است.
اگر دومین بند گسترده تر باشد نشاندهنده علاقه به تحقیقات علمی است.
اگر سومین بند گسترده باشد نشاندهنده خساست و پول پرستی فرد است.
نشانه های ادم بد با اخلاق کیوان:
گرایش به خودکشی، سرد مزاج و بی عاطفه بودن، خلاف کاربودن، مخفی کاری، خرافه پرستی، حسادت، خساست، پستی و خودخواهی بیش از حد.
بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق کیوان:
اخلاق تیر به بیماری های معنی مبتلا می گردد که مهمترین آنها عصبیت، ناراحتی کبد، مشکلات پا،ستون فقرات، دندان، گوش، سکته، رماتیسم و مالیخولیای مزمن است. بیماری این افراد دیر بهبود می یابد.
ازدواج:
اساساً اخلاق کیوان اشتیاقی به ازدواج ندارد. انتخاب همسر برایش مشکل است. سنتی عمل میکند و به همسر خود اجازه نمی دهد مدرن بپوشد. آزادی عمل به همسرش نمی دهد. احساسات جنسی او قوی اما بر عکس مریخ سریع است. زن دارای اخلاق کیوان شخصیتی مردانه دارد و بسیار توانا و سیستماتیک است ولی فاقد حرارت و احساسات و ظرافت زنانه است. این افراد اگر می خواهند خوشبخت شوند باید با هم تیپ خود ازدواج کنند.
شغل:
اخلاق کیوان به علوم غریبه، شیمی، فیزیک، پزشکی و ریاضیات پیشرفته علاقمند است.اگر قلمرو ذهنی گسترده باشد، نویسندگی و پزشکی مشاغل مناسبی برای این افراد است.اگر قلمرو میانی گسترده باشد، تجارت، راه اهن و راهسازی؛ و اگر قلمرو ابتدایی گسترده باشد، راه و ساختمان، پل سازی و سدسازی مشاغل مناسبی برای این افراد است.
اخلاق کیوان عموماً دارای ثبات مالی است و بخاطر کارزیاد و صبر در کارشان موفق می شوند................

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧