شایان ذکر است کلیه ابیات بدون تغییر از نسخه دستی متعلق به سال 1947 عینا منتقل شده و با توجه به بررسی این حقیر قدیمی ترین نسخه ای که پیدا نمودم میباشد.نسخه های بدست آمده قبلی  همگی مخدوش و دست خورده بودند پس از ذکر آنان خودداری نمودم.
پارینه قصه شوئم از تازه هند گوئم          افتاد قرن دویم که افتد از زمانه
صاحب قران ثانی اولاد گورگانی           شاهی کند اما شاهی چو رستمانه
عیش و نشاط اکثر گردد مکان بخاطر      گم میکنند یکسر آن طرز ترکیانه
تا مدت سه صدسال در ملک هند بنگال     کشمیر، شهر هوپال گیرند تا کرانه
گیرند ملک ایران بلخ و بخارا تهران        آخر شوند پنهان، باطن درین جهانه
تا هفت پشت ایشان در ملک هند و ایران        آخر شوند پنهان در گوشه نهانه
بعد از سه صد نه ، بینی تو حکم گورگانی     چون اصحاب کهف گردد در کهف غائبانه
آن آخری زمانه آید درین جهانه        شهباز سدره بینی از دست رایگانه
آن راجگان جنگی مئی خورمست بهنگی     در ملکشان فرنگی آیند تاجرانه
رفته حکومت ازشان آید بغیر مهمان        اغیار سکه رانند از ضرب حاکمانه
بینی تو عیسوی را بر تخت پادشاهی      گیرند مومنان را از حیله و بهانه
صدسال حکم ایشان در ملک هند میدان   من دیدم ای عزیزان این نکته غائبانه
اسلام اهل اسلام گردد غریب و حیران    بلخ و بخارا طهران در هند سند میانه
در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانند     در علم فقه و تفسیر غافل شوند بیگانه
بعد آن شود چون جنگی از روسیان و جاپان       جاپان فتح یابد بر ملک روسیانه   
هردو چون شاه شطرنج هریک بساط بی سنج      مردان میان جویند از بهر صلحنامه
سرحد جدا نمایند از جنگ باز آیند                 صلح کنند اما ، صلح منافقانه
برکوه قاف میدان روسی شود حکمران           خوارزم دخیوه تک آن گیرند تا کرانه
بر ملک مصر و سودان بخارا هم کوهستان      لبنان شهر کرخ  ،گیرند آستانه
بر بحرخضرگیلان قابض شوند آنان               هم چین و تخت ایران گیرند بی ایمانه
از پادشاهی اسلام عبدالحمید نامی                 چون کیقباد کسری عادل شاه زمانه
بهر حمایت اسلام برخیزد برای جهاد              بعد از حمید گردد سلطان عامیانه
بر او نصاری اعداء هرسو غلو نمایند             پس ملک او بگیرند از حیله و بهانه
بعد از حمید گردد سلطان شاه خامس              بر تخت پادشاهی نشیند چون ناگهانه
از شرق و غرب یکسر حاکم شوند کافر         چون این شود برابر این حرف باین بیانه
قتل عظیم سازند در دشت مرو میرند             برقوم ترکمانان آیند غالبانه
قتل عظیم ثانی در عهد اوکمالی                  کفار غلبه یابند بر وی ظاهرانه
آخر حبیب الله ،صاحب قران من الله             گیرد زنصرت الله شمشیر از میانه
گردد زنو مسلمان غالب با فضل رحمان        یعنی که قوم عثمان باشند شادمانه
طاعون و قحط یکجا گردد به هند پیدا           پس مومنان بمیرند هر جا ازین بهانه
یک زلزله که آید چون زلزله قیامت            جاپان تباه گردد یک نصف ثالثانه
دوکس بنام احمد گمراه کنند بی حد             سازند از دل خود تفسیر فی القرآنه
تا چار سال جنگی افتد به بر غربی             فاتح الف گردد بر جیم فاسقانه
جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد              یک صد و سی و یک لک، باشد شمار جانه
اظهار صلح باشد چون صلح پیش بندی       بل مستقل نباشد این صلح در میانه
ظاهر خموش لیکن پنهان کنند سامان          جیم و الف مکرر ،رو در مبارزانه (جیم شاید جرمن)
وقتیکه جنگ جاپان با چین افتان باشد         نصرانیان به پیکار آیند با همانه
قوم فرنسوی را برهم نمود اول               با انگلیس و اطالین گیرند خاصمانه
پس سال بست و یکم آغاز جنگ دویم       مهلک ترین اول ،باشد به جارحانه
امداد هندیان هم از هند داده باشند            لاعلم ازین که باشد، آن جمله رایگانه
آلات برق پیما اسلاح حشر برپا              سازند اهل حرفه مشهور آن زمانه
باشی اگر به مشرق شنوی کلام مغرب     آید سرود غیبی ،بر طرز عرشیانه
دو الف وروس وهم چین مانند شهد شیرین    برالف وجیم اولی،هم جیم ثانیانه  (شاید انگلستان.امریکا.روسیه.چین ایتالیا.جرمن.جاپان)
این غزوه تا به شش سال باشد همه برین سال      از آب شور و نمکین ، چون دشت وحشیانه    (شاید جنگ جهانی دوم)
نصرانیان که باشند هندوستان سپارند              تخم بدی بکارند ازفسق جاودانه
آن مردمان اطراف چون مژده این شنودند        یکبار جمع آیند بر باب عالیانه
تقسیم هند گردد ، درد و حصص هویدا           آشوب و رنج پیدا از مکر و از بهانه
بی تاج پادشاهان شاهی کنند نادان                اجرا کنند فرمان فی الجمله مهملانه
از رشوت تساهل دانسته از تغافل               تاویل یاب باشند احکام خسروانه
عالم ز علم نالان ،دانا ز فهم گریان              نادان به رقص عریان مصروف والهانه
شفقت به سرد مهری تعظیم در دلیری           تبدیل گشته باشد ، از فتنه زمانه
همشیر با برادر ،پسران هم به مادر             نیز هم پدر به دختر مجرم به عاشقانه
از امت محمد سرزد بیحد                        افعال مجرمانه ،اعمال عاصیانه
فسق و فجور هرسو ،رائج شود به هرکو         مادر به دختر خود سازد بسی بهانه
آن مفتیان گمره فتوی دهند بیجا                     در حق بیان شرع ، سازند بسی بهانه
فاسق کند بزرگی بر قوم از سترگی                 پس خانه اش بزرگی ،خواهد شود ویرانه
در شهر،کوه و قشلاق نوشند خمر،بیباک           هم بهنگ و چرس تریاق ، نوشند باغیانه
احکام دین اسلام ،چون شمع گشته خاموش        عالم جهول گردد، جاهل به عالمانه
آن عالمان عالم ، گردند همچون ظالم               ناشسته روی خود را بر سر نهند عمامه
زینت دهند خود را با طره و با جبه                گئوساله سامری را ،باشد درون جامه
در مومنان نزاری در جنگ قاضی آری           چون سگ پئی شکاری ، گردد بسی بهانه
حلت رود سراسر حرمت رود سراسر             عصمت رود برابر ،از جبر مغویانه
بی مهرگی سرآید ،پرده دری ،آید                  عصمت فروش باطن معصوم ظاهرانه
دختر فروش باشند ،عصمت فروش باشند          مردان سفله طینت ،با وضع زاهدانه
بی شرم و بی حیائی در مردمان فزاید             مادر به دختر خود ،خود را کند میزانه
کفار مومنان را ترغیب دین نمایند                  از حج چون مانع آیند از خواندن دوگانه
مردی زنسل ترکان رهزن مثل شیطان             گوید دروغ دستان در ملک هندیانه
بینی تو قاضیان را بر مسند جهالت                گیرند رشوت از خلق ،علامه با بهانه
بینی تو پند معروف ،پنهان شود درعالم           سازند حیله افسون ،نامش نهند نظامه
گردد ریا مروج ،در شرق وغرب ،هرسو        فسق و فجور باشد، منظور خاص و عامه
از اهل حق نه بینی ، درآنزمان کسی را           دزدان و رهزنی را بر سر نهند عمامه
کذب و ریا و غیبت ،فسق و فجور بیحد           قتل و زنا و اغلام هر جا شوند عیانه
شیخان چو مثل شیطان تجویز مینمایند             که دلبران نشینند پنهان درون خانه
زاهد مطیع شیطان ،عالم عدو رحمان              عابد بعید ایشان درویش باریانه
رسم و رواج ترسا، رائج شود به هرجا             بدعت رواج گردد نیز سنت غائبانه
گردانگ از به رشوت در چنگ قاضی آری        چون سگ پئی شکاری قاضی کند بهانه
هم سود می ستانند از مردمان مسکین               برسر غرور و لعنت بر سرنهند خزانه
اندر نماز باشند غافل همه مسلمان                   عالم اسیر شهوت این طور در جهانه
بر مومنان غربی شد فضل حق هویدا                آید بدست ایشان مردان کاردانه
بهر صیانت خود از سمت کج شمالی                 آید برای فتح امداد غائبانه
روزه ،نماز،طاعت یکدم شوند غائب                 در حلقه مناجات تسبیح از ریانه
شوق نماز و روزه حج و زکات وفطره              کم گردد و برآید ،یکبار خاطرانه
ناگاه مومنان را شور پدید آید                         با کافران نمایند جنگی چون رستمانه
شمشیر ظفر گیرند با خصم جنگ آرند              تا آنکه فتح یابند از لطف آن یگانه
از قلب پنج آبی خارج شوند ناری                   قبضه کنند مسلم بر شهر غاصبانه
کفار جمله یکجا هم عهد ها نمایند                  سازند مومنان را ،مغلوب جابرانه
بقال شود علم دار در ملک های کفار              فی النار گشته کفار در کفر حالتانه
از لطف و فضل یزدان بعد از ایام هفده           خون ریخته و قربان دادند غازیانه
در حین بیقراری هنگام اضطراری               رحمی کند چو باری بر حال مومنانه
مومنان میر خود را از سفیه تنزیل سازند         بر مسلمان بیاید تذلیل خاسرانه
خون جگر بنوشم از رنج با تو گویم              للاه ترک گردان آن طرز راهبانه
قهر عظیم آید بهر سزا که شاید                  آخر خدا به سازد یک حکم قاتلانه
کشته شوند مسلمان افتان شوند خیزان          از دست نیزه بندان یک قوم هندوآنه
مشرق شود خرابی از مکر حیله کاران         مغرب دهند گریه بر فعل سنگدلانه
ارزان شود برابر جائیداد و جان مسلم         خون می شود روانه چون بحر بیکرانه
شهر عظیم باشد اعظم ترین مقتل              صد کربلا چون کربل باشد بخانه خانه
رهبر زمسلمانان در پرده یار آنان             امداد داده باشد از عهد فاجرانه
از گاف شش حروفی بقال کینه پرور            مفتح شود یقینی از مکر ماکرانه
این قصه بین العیدین از شین و نون شرطین    سازد هنود بد را مغلوب فی زمانه
ماه محرم آید چون تیغ با مسلمان                 سازند مسلم آندم اقدام جارحانه
بعد آن شود چون شورش در ملک هند پیدا      فتنه فساد برپا مه بر ارض مشرکانه
در حین خلفشاری قومیکه بت پرستان          بر کلمه گویان جابر از قهر هندوانه
بر مومنان غربی شد فضل حق هویدا              آید بدست ایشان مردان کاردانه
بهر صیانت خود از سمت کج شمالی              آید برای فتح امداد غائبانه
آلات حرب ز لشکر در کارجنگ ماهر           باشد سهیم مومن بیحد و بی کرانه
عثمان و عرب فارس هم مومنان اوسط           از جذبه اعانت ،آیند والهانه
اعراب نیز آیند از کوه و دشت و ماهون          سیلاب آتشین شد از هر طرف روانه
چترال نانگاپربت با سین ملک گلگت             پس ملک هائ تبت گیرند جنگ آنه
یکجا شوند عثمان هم چینینیان و ایران           فتح کنند اینان کل هند غازیانه
غلبه کنند همچون مور و ملخ شباشب            حقا که قوم مسلم گردند فاتحانه
کابل خروج سازد در قتل اهل کفار              کفار چپ و راست سازند بسی بهانه
از غازیان سرحد لرزد زمین چو مرقد           بهر حصول مقصد آیند والهانه
از خاص و عام آیند جمع تمام گردند              درکار آن فزایند صد گونه غم افزانه
بعد از فریضه حج پیش از نماز فطره            از دست رفته گیرند، از ضبط غاصبانه
رود اطک به سه بار از خون اهل کفار          پر میشود به یکبار جریان جاریانه
پنجاب ،شهرلاهور،کشمیر ملک منصور         دوآب،شهربجنور گیرند غالبانه
از دختران خوشرو از دلبران مهرو               گیرند ملک آن سو خلقی مجاهدانه
بعد از عقب این کار مغلوب اهل کفار              مسرور فوج جرار باشد فاتحانه
این غزوه تا به شش ماه پیوسته هم بشرها          مسلم بفضل الله گردند فاتحانه
خوش می شود مسلمان از لطف و فضل یزدان    خالق نماید اکرام از لطف خالقانه
کشته شوند جمله بدخواه دین و ایمان               کل هند پاک باشد از رسم هندوانه
یک زلزله که آید چون زلزله قیامت                 آن زلزله به قهر درهند سندهیانه
چون هند هم به مغرب قسمت خراب گردد            تجدید یاب گردد جنگ سه نوبتانه
آن دو الف که گفتم الفی تباه گردد                  ( را ) حمله ساز یابد بر الف مغربانه
جیم شکست خورده با را برابر آید                آلات نار آرند مهلک جهنمانه
را هم خراب باشد از قهر سین سازد               از او امان یابد از حیله و بهانه
کاهد الف جهان کو یک نقطه سو نماند            الا که اسم و یادش باشد مورخانه
تعزیر غیبی آید مجرم خطاب گیرد                دیگر نه سرفرازد بر طرز راهبانه
دنیا خراب کرده ، باشند بی ایمانان                  گیرند منزل خود فی النار دوزخانه
رازی که گفته ام من، درسی که سفته ام من       باشد برای نصرت اسناد غائبانه
عجلت اگر بخواهی نصرت اگر بخواهی          کن پیروی خدا را در قول قدسیانه
تا سال بهتری از کان زهوقاً آید                    مهدی عروج سازد از مهد مهدیانه
ناگاه به موسم حج مهدی عیان باشد                این شهرت عیانش مشهوددرجهانه
زین بعد از اصفهان دجال هم درآید                 عیسی برای قتلش آید ز آسمانه
خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش           در سال کنت کنزا باشد چنین بیانه

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٩

 

 

شاه نعمت اله ولی
تاریخ تولد</SPAN>
832 هجری قمری
تاریخ درگذشت
ماهان کرمان
توضیحات - آرامگاه

</SPAN>
قدرت کردگار می بینم*** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم***بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران***یک به یک را سوار می بینم
از بزرگی ورفعت ایشان***صفوی برقرارمی بینم
آخرپادشاهی صفوی***یک حسینی به کار می بینم -شاه سلطان حسین
نادری در جهان شود پیدا***قامتش استوار می بینم
آخر عهد نوجوانی او***قتل اوآشکار می بینم
شهرتبریزراچوکوفه کنند***شهر طهران قرار می بینم
ازشهنشاه ناصرالدین شاه***شیونی بیم دار می بینم
درشب شنبه ماه ذیقعده***تن او برکنارمی بینم
بعد از آن شه مظفرالدین را***توبدان برقرار می بینم
شه چو بیرون رود زجایگهش***شاه دیگر به کار می بینم-رضاشاه
نوجوانی مثال سرو بلند***رستمش بنده وارمی بینم
چون فریدون به تخت بنشیند***پسرانش قطار می بینم
چون دو ده سال پادشاهی کرد***شهیَش را تباه می بینم
بعد از آن شاهی از میان برود***دولتی پایدار می بینم-آغاز حکومت دجّال
قصه ای بس غریب می شنوم***غصه ای در دیار می بینم
شوروغوغای دین شودپیدا***سربسر کارزارمی بینم
غارت وقتل مردم ایران***دست خارج به کار می بینم
کُهنه رندی به کارِاهریمنی***اندراین روزگار می بینم
رنگ یک چشم او به رنگ کبود***خری بر خر سوار می بینم
هر قدم از خرش بود میلی***دور گردون غبار می بینم
لشگراو بود زاصفاهان***هم یهود و مجار می بینم-یهود کنایه از بددین
متّصف بر صفات سلطان است***لیک من گرگ وار می بینم
کاروبارزمانه وارونه***قحط ، هم ننگ و عار می بینم
عدل وانصاف در زمانه او***همچو هیمه به نار می بینم
در زمانش وفا وعهد درست***همچو یخ دربهارمی بینم
بس فرومایگان بی حاصل***حامل کاروبارمی بینم
مذهب ودین ضعیف می یابم***مُبتدع افتخار می بینم
ظلم پنهان ، خیانت وتزویر***بر اعاظم شعارمی بینم
ظلمت ظلم ظالمان دیار***بیحد وبی شمارمی بینم
ماه را روسیاه می بینم***مهر را دل فکار می بینم
دولتِ مرد وزن رود به فنا***حال مردم فکار می بینم
اندکی دین اگر بود آن روز***در حد کوهسار می بینم
جنگ وآشوب و فتنه وبیداد***ازیمین ویسار می بینم
در خراسان و مصر وشام و عراق***فتنه و کارزار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد***لشگری را سوار می بینم
نایب مهدی آشکار شود***بلکه من آشکار می بینم
سیدی را ز نسل آل حسن***سروری را سوار می بینم
جنگ او در میان افغان است***لشگرش بیشمار می بینم
پادشاهی تمام دانایی***سروری باوقار می بینم
بندگان جناب حضرت او***سر بسر تاجدار می بینم
تا چهل سال ای برادر من***دور آن شهریار می بینم- منظور به خاتمه رسانیدن چهل سال دجال است قبل ازظهور
بعد از آن خود امام خواهد بود***که جهان را مدار می بینم
صورت و سیرتش چو پیغمبر***علم و حلمش شعار می بینم
جنگ سختی شود تمام جهان***کوه وصحرا تباه می بینم-جنگ جهانی سوم
مردمان جهان ز دخت و پری***جملگی در فرار می بینم
مر مسیح از سما فرود آید***گور دجال زار می بینم-آن حضرت شریرترین کافران را ازگوربیرون می کشد
مهدی وقت و عیسیِ دوران***هر دو را شهسوار می بینم
قایم شرع آل پیغمبر***به جهان آشکار می بینم
از کمربند آن سپهر وقار***تیغ چون ذولفقار می بینم
سوی مشرق زمین طلوع کند***قتل دجال زار می بینم
دین ودنیاازاوشود معمور***خلق ازاوبختیارمی بینم
هفت باشد وزیرسلطانم***همه راکامکار می بینم
عاصیان از امام معصومم***خجل و شرمسارمی بینم
گرگ بامیش ،شیربا آهو***در چرا برقرارمی بینم
در ألف وثلاثین دوفران می بینم***وز مهدی ودجال نشان می بینم - ألف وثلاثین =سالهای هزاروسیصد هجری
دین نوع دگر گردد و اسلام دگر***این سرِ نهان است عیان می بینم
نشانه های ظهور
ظهور دجال درایران-ظهور دابة الارض(قدرتی بلا منازع در زمین)-خروج یاجوج و ماجوج گروهی وحشی از میان مسلمانان-شاید القاعده-صَیحِه آسمانی -علایمی در خورشید وماه
تغییرات شدید جوی(پیامد گرمایش زمین در اثر افزایش مونوکسیدکربن)-خشکسالی وقحطی فراگیر-قیام یمانی-جنگ جهانی سوم(به قول امام صادق قبل از ظهورمنجی،قدرتهای بزرگ طی جنگی یکدیگر را تقریباٌ از بین می برند)-هرج و مرج وآشوب-آتشفشانها،طوفانها و زلزله های عظیم-شیوع گسترده بیماریهای مسری وکشنده-خوف در عراق-جنگ داخلی بزرگ در ایران- نابودی کامل یا عذاب شدید کلیه شهرهای جهان(قرآن)وزلزله مهیب تهران-تشکیل حکومتی از نیکوکاران درایران( زمینه سازان ظهور-حدیث نبوی:چون ایشان قیام کنند با پرچم های سیاه از جانب خراسان; خود رابه آنان برسانید حتی اگر با گذر ازروی برف باشد)-قتل ملک عبدا...درماه ذی الحجه-هرکس برای من قتل امیر عبدا...راتضمین کند،ظهورمهدی را برایش تضمین می کنم-امام صادق ع
از بین رفتن آمریکا و فتح اسراییل توسط زمینه سازان ظهور(کار در سرزمینهای اشغالی به جایی رسد که مسلمین از زیر سنگ یهودی بیرون کشند و بکشند...)ه
آن هنگام که پاره ای از نشانه های پروردگارآشکار شود،نفسی را ایمان آوردن سود ندهد.ونه نفسی را که به هنگام ایمان،کارنیکی انجام نداده باشد-قرآن
پیشگوییهای انجیل درموردایران
وعده های عذاب:1-مایه قوٌت ایشان را خواهم شکست.2-در چهارگوشه عالم پراکنده شان خواهم ساخت.3-ایشان را مشوش ومضطرب خواهم ساخت
وعده های نیک:1-تخت خود را درایران قرار خواهم داد.2-سروران و حکمرانانشان را هلاک خواهم ساخت.3-اسیرانشان را باز خواهم آورد
پیشگوییهای زرتشت
جاماسب نامه: پیامبرعرب آخرین پیغمبران باشد.دین اواشرف ادیان باشدوکتاب اوباطل گرداندهمه ی کتابهارا.ازفرزندان آن خورشید جهان کسی پادشاه شود دردنیابه حکم یزدان که جانشین آخر آن پیامبرباشد...وظهوراودرآخرالزمان باشد...وهمه جهان رایک دین کند وفقر را ریشه کن کند وهمه مردم جهان را هم فکروهمگفتار وهم کردار نماید
زرتشت نامه:زرتشت از اهورامزدا از سرنوشت ایران درآخرالزمان می پرسد.اهورامزدا ابتدا ازیک دوره سیاه وپر مصیبت چیرگی شیطان ودیوبر ایران یاد می کند وسپس نوید ظهور سوشیانس را می دهد:...درپایان هزاره فرشته موکل برزمین گنجهای فراوان درزیر زمین ایران راهویدامی کند(نفت).«دیوکین »ظاهرمی شود-دجال-وتمامی مردم سیاه پوش می شوند.کم آبی وخشکسالی می آیدوابرهای بدون باران ظاهرمی شوند.جشنهای نوروزومهرگان کنارگذاشته می شوند.عده ای ازمردم ایران آواره می گردند.قشرپست مال ونعمت فراوان می اندوزند.سلطنت به غیرایرانی رسد(سیدِ هندی!)وآنان غلامباره باشند وهوسباز آنگاه مردم ایران دررنج وعذاب خواهند افتاد.چنان رنجی که حتی درزمان افراسیاب وضحاک نیز دیده نشده وایران کاملا ویران می شود...آنها ازپست ترین نژاد هستند-از سیکهای هندوستان!-آنها به یاری سحروجادو دِه های ایران که من آفریدم ویران کنند وهمه چیز رابیالایند ودین وپیمان وشادی وراستی راازبین ببرند ودین من به نیستی رسد.آنان فریفتارهستند وبدترین دین رادارند.زیرا آنچه راکه گویند نکنند-مظاهرنفاق-.مهرپدرراازپسروبرادرراازبرادربگیرند
درآن هنگام دارودرخت بکاهدوهنرونیروی مردان کم باشد وآزرم وسپاس از نان ونمک ندارند.مردم اززندگی به تنگ
آمده ومرگ خویش راازمن خواهند وجوانان راهوای بازی ورامش از دل برنیاید .صدقه ندهند ومردم ایران به سوی باختر(غرب)تباه شوندوبه سبکی وآلودگی رسند.وایمان به معاد برود.زرتشت پرسید:دادار،چه هنگام دیوان تباه شوند؟ فرمود:هرگاه نشان سیاهی در خراسان پیدا شود ولشگری از آنسوی آهنگ دیوان کنند و طی سه جنگ در ایران از آنان کشتاری کنند که هیچ دشمنی تا آن روز ندیده باشد و از کشته هایشان پشته سازند...سپس سوشیانس بیاید و جشن وسرور با ایرانیان باشد
هزاره سر آید به ایران زمین***دگرگون بود کار و شکل همین
بود حکمرانی آن دیوکین****که دین بهی را زند بر زمین
چو آید به گیتی نشان سیاه***دگرگون شود دین و آیین و راه
جز آز و نیاز و بجز خشم و کین***نبینی تو باخلق روی زمین
بجز راه دوزخ نورزند هیچ***نبینی کسی کو بود دین بسیج
نه نوروز دانند نه مهرگان***نه جشن و نه رامش نه فروردگان
برآید همی ابردرآسمان***که باران نبارد به هنگام آن
زگرمای گرم وزسرمای سخت***بریزدبسی برگ و بار درخت
بسی نعمت ومال گردآورند***مرآنرابه زیر زمین گسترند
نیامد کسی را چنان رنج و تاب***به هنگام ضحاک و افراسیاب
ز هرجانب آهنگ ایران کنند***به سم ستورانش ویران کنند
بپرسید زرتشت بار دگر***ز هرمزدادار پیروزگر
سیه جامه را کی نماید شکست***چگونه شود دیو ناکام، پست
که جانم ز تیمار گریان شدست***دل از اندوه و رنج بریان شدست
بدو گفت دادار پروردگار***که ای مرد دین دار اندوه مدار
چوهنگام ایشان شود در جهان***پدید آیدازچندگونه نشان
زمین خراسان ز نم و بخار***شود چون شب داج،تاریک و تار
برآید نشان از خراسان سپاه***چوآید به وقت و به هنگام گاه
یکی شاه باشد به هندوبه چین***ز تخم کیان اندر آن وقت کین
گروهیش شاپور خوانند نام***بیابد زگیتی بسی نام وکام
کشدسوی بلخ وبخارا سپاه***کند روی کشور زهرسو نگاه
زپارس وخراسان وازسیستان***یکی لشگرآرد عجب بیکران
به ایران بباشد سه جنگ تمام***بسی کشته گردند مردان نام
شود اهرمن جنگ راچاره گر***اُ با نره دیوان پرخاشگر
شود لشگر دیو ناپایدار***بسی خسته و کشته در کارزار
بیاید پس آن مرد فرخنده نام***که بهرام خواند ورا خاص و عام
بگیرد سر تخت و تاج شهان***جهان را رهاند از آن گمرهان
دیگرعلایم آخرالزمان به نقل از پیامبر اسلام ص ومعصومین
در امت من روزگاری آید که درآن قاتل نمی داند که چرا کشته ومقتول نمی داند که چرا کشته شده.پرسیدند که چگونه ممکن است؟ فرمود:به سبب هرج و مرج.سپس فرمود: قاتل و مقتول در آتشند.وسپس:تو اگر توانستی از کشته شدگان باش
زکات از مستحقین قطع کنند.مسکرات آشکار سازند.غیبت را خوشی وشوخی دانند.حرام را مباح دانند.نمازرا تاٌخیر بیاندازند.والدین را دشنام دهند وبه مرگ آنان شاد شوند.همسایه را جفا کنند.حیای کوچکان کم شود.برادر به برادر حسد ورزد.وفا کم شود.زنا فراوان گردد.کبر و منیٌت چون سم در دلها راه یابد.بیدادگری و جرایم آشکار گردد.مومنین خوار ومنافقین عزیز باشند.صورتشان صورت آدمی و دلهایشان دل شیطان است.زندانبانانی خواهند بود که درخشم خدای روزراشب وشب راروزمی کنند،مبادا ازهمرازان آنان باشی.بازارها به یکدیکرمنتقل می گردد.قرآن ها زینت می شود.مساجد را مثل معابد یهودوکلیسا زینت دهند.مناره ها را بلند سازند.طلاق فراوان شود.مردان امت من خود را به طلا بیارایند ولباس ابریشم برتن کنند.مردم پست عمارتهای محکم رفیع البنیان بسازند.ظروف طلا و نقره استعمال می کنند.ربا را به صورت بیع ورشوه رابه اسم هدیه حلال شمرند.بعضی مردم به گورستان رفته وآرزوی مرگ کنند.از برای دنیا برادران خودرابکشند.مرگ مفاجات زیاد شود.درراههاوشهرها غارت زیاد شود.فتنه و اضطراب بسیارشود.مردم محارم خودرا وطی نمایند.زنان خواننده زیاد شوند.زلزله فراوان گردد.عمرها کم شود.بلاها ظاهرگردد.تار و ساز آشکارگردد و آنرا مستحسن شمارند.عابدان ریاکارند.وتاجران رباخواروزنان ایشان زناکار.توانگران حج را برای تفریح و تجارت بجای آورند.بیشترعلما شریرترین خلق خدا هستند در زمین.فقهای گمراه کننده زیاد شوند. قرآن را به غنا خوانند.خونریزی زیاد شود.لجاجت در میان مردم آشکار گردد.فقر بسیار شود.سال به سال بدعت و شر وفسق وفجورازسال پیش زیادترگردد.درآن هنگام زیرزمین ازروی آن بهتراست.باران ها در غیر موسم ببارد.جماعتی از پیروان شیطان ادعای امامت کنندومردم راگمراه وازدین منحرف سازند وای برآنانی که به دست خود کتاب می نویسند واز آن دکانی برای خود باز می کنند.از اینان با عنوان پلیدان در ملکوت آسمانها یاد می شود(چون کار به دست نااهل افتد چشم به راه قیامت باش--پیشاروی قیامت کذابینی خواهند بود،ازآنان حذرکنید).کفار بر همه اهل اسلام مسلط شوند.دو گروه ازعجم در هم ریزند به خونریزی-بر سر لفظ کلمه عدل-وآن روزاست که یکی از اولاد من به سلطنت برسد و اسلام را طاهرکند وزمین را که پراز ظلم وجورشده از عدل وداد پر کند.چهاردیوارکاخ ظلالت درهم شکند و پرده ازروی دلها بردارد.دادمظلوم ازظالم بگیرد.وبه خانه کعبه تکیه کند و بگوید: اِنی بقیة ا...ِ وحجتهِ وخلیفةِ علیکم
او (خدا) کسی است که پیامبر خودرابرای هدایت مردم فرستاد با دینی راستین و برحق تا او رابرهمه ادیان پیروز گرداند


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٩

 

قسمتی از اشعار ایشون:

قدرت کردگار می بینم *** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم *** بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران *** یک به یک را سوار می بینم
هر یکی را به مثل ذره نور *** پرتوی آشکار می بینم
.........
..........
.........
شه چو بیرون رود زجایگاهش *** شاه دیگر بکار می بینم ///(خروج احمدشاه وآغازسلطنت رضاخان)
احتساب وحساب درعهدش *** سست وبی اختیار می بینم
ظلم پنهان خیانت وتزویر *** براعاظم شعار می بینم
دولتش بی حساب میدانم *** مکنتش بی حساب می بینم
درحقیقت شهی بود ظالم *** عاری از گیرودار می بینم
علمای زمان او دائم *** همه را تارومار می بینم
دایم اسبش بزیر زین طلا *** کمتران را سوار می بینمم
جنگ سختی شود تمام جهان *** کوه وصحرا تبار می بینم /// (جنگ جهانی دوم)
کاروبار زمانه وارانه ***قحط و هم ننگ وعارمی بینم /// (قحطی وحضورنیروهای اشغالگردرایران)
عدل وانصاف در زمانه وی *** همچو هیمه بنار می بینم
کهنه رندی به کار اهریمنی *** اندرین روزگار می بینم /// (اشاره به استعمار انگلستان)
معتصف برصفات سلطان است *** لیک من گرگ وار می بینم
جون دو ده سال پادشاهی کرد *** شهیش را تبار می بینم /// ( تبعید رضا شاه ازایران)
پسرش چون به تخت بنشیند *** بوالعجب روزگار می بینم ///( آغاز سلطنت محمد رضا)
نوجوانی مثال سروبلند *** رستمش بنده وارمی بینم
درامورشهی است بی تدبیر*** لیکنش بخت یار می بینم
بس فرو مایگان بی حاصل *** حامل کاروبار می بینم
شور وغوغای دین شود پیدا *** سر بسر کارزار می بینم /// (انقلاب اسلامی)
بندگان جناب حضرت او *** سر بسر تاجدار می بینم /// (اشاره به رئیس جمهور در ایران)
تا سی و اند سال ای برادر جان *** دور آن شهریار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد *** لشگری راسوار می بینم
قائم شرع آل پیغمبر *** بجهان آشکار می بینم
(م ح م د) می خوانند *** نام آن نامدار می بینم
........
..........
.........
نه درودی بخود همی گویم *** بلکه از سر یار می بینم
نعمت الله نشسته در کنجی *** همه را در کنار می بینم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٩

 

قدرت کردگار می بینم ***** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم ***** بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران ***** یک به یک را سوار می بینم
هر یکی را به مثل ذره نور ***** پرتوی آشکار می بینم
.........
..........
.........
بعداز آن دیگری فنا گرردد ***** شاه دیگر بکار می بینم
که محمد بنام او باشد ***** تیغ او آب دار می بینم
چهارده سال پادشاهی او***** دولتش کامکار می بینم
سال کز مرغ می شود پیدا ***** فوت او آشکار می بینم
بعداز آن دیگری فنا گرردد ***** شاه دیگر بکار می بینم
ناصرالدین به نصرت دوران ***** چارده هشت سال می بینم
روز جمعه زشهر ذیقعده ***** تن او در مزارمی بینم
شاه دیگر بکار می آید ***** شاهیش ناگوارمی بینم
چهارشنبه زشهر ذیقعده ***** مرگ او آشکار می بینم
بعدازآن دیگری فنا گرردد ***** پسرش یادگار می بینم
غین وده دال چون گذشت ازسال***** بوالعجب روزگارمی بینم ////////(1350 هجری قمری)
گرد آیینه است سیر جهان ***** گرد ورنگ وغبار می بینم
شه چو بیرون رود زجایگاهش ***** شاه دیگر بکار می بینم /////////(خروج احمدشاه وآغازسلطنت رضاخان)
احتساب وحساب درعهدش ***** سست وبی اختیار می بینم
ظلم پنهان خیانت وتزویر ***** براعاظم شعار می بینم
دولتش بی حساب میدانم ***** مکنتش بی حساب می بینم
درحقیقت شهی بود ظالم ***** عاری از گیرودار می بینم
علمای زمان او دائم ***** همه را تارومار می بینم
دایم اسبش بزیر زین طلا ***** کمتران را سوار می بینمم
جنگ سختی شود تمام جهان ***** کوه وصحرا تبار می بینم /////// (جنگ جهانی دوم)
کاروبار زمانه وارانه ***** قحط و هم ننگ وعارمی بینم //// (قحطی وحضورنیروهای اشغالگردرایران)
عدل وانصاف در زمانه وی ***** همچو هیمه بنار می بینم
کهنه رندی به کار اهریمنی ***** اندرین روزگار می بینم ///////// (اشاره به استعمار انگلستان)
معتصف برصفات سلطان است ***** لیک من گرگ وار می بینم
جون دو ده سال پادشاهی کرد ***** شهیش را تبار می بینم ///////// ( تبعید رضا شاه ازایران)
پسرش چون به تخت بنشیند ***** بوالعجب روزگار می بینم /////// ( آغاز سلطنت محمد رضا)
غارت وقتل مردم ایران ***** دست خارج بکار می بینم
نوجوانی مثال سروبلند ***** رستمش بنده وارمی بینم
درامورشهی است بی تدبیر***** لیکنش بخت یار می بینم
بس فرو مایگان بی حاصل ***** حامل کاروبار می بینم
شور وغوغای دین شود پیدا ***** سر بسر کارزار می بینم ////////// (انقلاب اسلامی)
دولت مردو زن رود به فنا ***** حال مردم فکار می بینم
بعداز آن شاهی از میان برود ***** دولتی پایدار می بینم
نایب مهدی آشکار شود ***** نوع عالی تبار می بینم ///////// ( امام خمینی وتشکیل جمهوری اسلامی)
پادشاهی تمام دارنده ***** سروری با وقار می بینم
بندگان جناب حضرت او ***** سر بسر تاجدار می بینم ///////// (اشاره به رئیس جمهور در ایران)
تا چهل سال ای برادر جان ***** دور آن شهریار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد ***** لشگری راسوار می بینم
قائم شرع آل پیغمبر ***** بجهان آشکار می بینم
(م ح م د) می خوانند ***** نام آن نامدار می بینم
در کمربند آن سپهر وقار ***** تیغ چون ذوالفقار می بینم
سمت مشرق زمین طلوع کند ***** گور دجال زار می بینم
رنگ یک چشم او بچشم کبود ***** خری بر خر سوار می بینم
هر قدم ازخرش بود میلی ***** دورگردون غبارمی بینم //////////// (منظورامواج رادیویی وماهواره ها است)
آل سفیان همه طلوع کنند ***** همه کس را فکار می بینم
هم مسیح از سما فرود آید ***** پس کوفه غبار میبینم
آل سفیان تمام کشته شوند ***** با هزاران سوار می بینم
از دم تیغ عیسی مریم ***** قتل دجال زار میبینم
مسکنش شهرکوفه خواهد بود ***** دولتش پایدار می بینم
زینت شرع دین از اسلام ***** محکم واستوار می بینم
کار داران نقد اسکندر ***** همه در راه کار می بینم
نه درودی بخود همی گویم ***** بلکه از سر یار می بینم
نعمت الله نشسته در کنجی ***** همه را در کنار می بینم


من کلام ایضاً

قدرت کردگار میبینم ***** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم ***** بلکه از کردگار می بینم
غ ش دال چون گذشت ازسال ***** بوالعجب روزگار می بینم /////////// (1304 هجری قمری)
ازشهنشاه ناصرالدین شاه ***** شیونی بیمدار می بینم
در شب شنبه ماه ذیقعده ***** تن او بر کنار می بینم
بعد از آن شه مظفرالدین را***** تو بدان برقرار می بینم
از الف تا بدال می گویم ***** شاهیش را مدار می بینم
چون گذشت از سریر دولت او ***** تو ببین من دو بار می بینم
درخراسان ومصروشام وعراق ***** فتنه و کارزار می بینم
جنگ و آشوب و فتنه بسیار ***** در یمین و یسار می بینم
غارت وقتل لشگر بسیار ***** درمیان وکنار می بینم
بعدازاین شه چورفت از پایان ***** سیدی تاجدار می بینم
نایب مهدی آشکار شود ***** بلکه من آشکار می بینم
متصف بر صفات سلطانست ***** لیک درویش وار می بینم
بلکه ویرانه ای پرازگنج است ***** کش سعادت شعار می بینم
دوش شیخ عابد ثانی ***** هم جنید اعتبار می بینم
همچو مولی جلال الدین مولا ***** شمس تبریزوار می بینم
گوهر شبچراغ بهرکمال ***** آن در شاهوار می بینم
با کرامات جامع آداب ***** آصف روزگار می بینم
بندگان جناب حضرت او ***** سربه سر تاجدار می بینم
از قماش متاع چین و فرنگ ***** عالمی چون نگار می بینم
بر فلک رفته معنی قرآن ***** صورتش زرنگار می بینم
دور آن چون شود تمام بکام ***** پسرش یادگار می بینم
بعد ازآن خود امام خواهد بود***** صاحب ذالفقار می بینم
پادشاه تمام دانایی ***** سروری با وقار می بینم
صورت وسیرتش چو پیغمبر ***** علم وحلمش تمام می بینم
ترک اغیار مست می نگرم ***** ختم روز خمار می بینم
زینت شرع ورونق اسلام ***** محکم واستوار می بینم
گنج کسری و نقد اسکندر ***** همه بر روی کار می بینم
نعمت الله نشسته در کنجی ***** همه را در کنار می بینم


من کلام ایضاً رباعیه

در الف وثلاثین دو قران می بینم ***** وزمهدی و دجال نشان می بینم
یا ملک شود خراب یا گردد دین ***** سربست نهان ومن عیان می بینم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٩

 

...............................................................
پیشبینی های شگفت انگیز شاه نعمت الله ولی
دیوان شاه نعمت الله ولیّ ، پیر طریقت حافظ که در موردش سروده است
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
دیوانی است که تمامی نسخه های چاپی آن چه قبل از انقلاب استعماری وچه پس از آن سانسور و تحریف شده است وتنها نسخه خطی آن معتبر است که ما تنها به بخشهایی از آن دست یافته ایم
قدرت کردگار می بینم*** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم***بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران***یک به یک را سوار می بینم
از بزرگی ورفعت ایشان***صفوی برقرارمی بینم
آخرپادشاهی صفوی***یک حسینی به کار می بینم -شاه سلطان حسین
نادری در جهان شود پیدا***قامتش استوار می بینم
آخر عهد نوجوانی او***قتل اوآشکار می بینم
شهرتبریزراچوکوفه کنند***شهر طهران قرار می بینم
ازشهنشاه ناصرالدین شاه***شیونی بیم دار می بینم
درشب شنبه ماه ذیقعده***تن او برکنارمی بینم
بعد از آن شه مظفرالدین را***توبدان برقرار می بینم
شه چو بیرون رود زجایگهش***شاه دیگر به کار می بینم-رضاشاه
نوجوانی مثال سرو بلند***رستمش بنده وارمی بینم
چون فریدون به تخت بنشیند***پسرانش قطار می بینم
چون دو ده سال پادشاهی کرد***شهیَش را تباه می بینم
بعد از آن شاهی از میان برود***دولتی پایدار می بینم-آغاز حکومت دجّال
قصه ای بس غریب می شنوم***غصه ای در دیار می بینم
شوروغوغای دین شودپیدا***سربسر کارزارمی بینم
غارت وقتل مردم ایران***دست خارج به کار می بینم
کُهنه رندی به کارِاهریمنی***اندراین روزگار می بینم
رنگ یک چشم او به رنگ کبود***خری بر خر سوار می بینم
هر قدم از خرش بود میلی***دور گردون غبار می بینم
لشگراو بود زاصفاهان***هم یهود و مجار می بینم-یهود کنایه از بددین
متّصف بر صفات سلطان است***لیک من گرگ وار می بینم
کاروبارزمانه وارونه***قحط ، هم ننگ و عار می بینم
عدل وانصاف در زمانه او***همچو هیمه به نار می بینم
در زمانش وفا وعهد درست***همچو یخ دربهارمی بینم
بس فرومایگان بی حاصل***حامل کاروبارمی بینم
مذهب ودین ضعیف می یابم***مُبتدع افتخار می بینم
ظلم پنهان ، خیانت وتزویر***بر اعاظم شعارمی بینم
ظلمت ظلم ظالمان دیار***بیحد وبی شمارمی بینم
ماه را روسیاه می بینم***مهر را دل فکار می بینم
دولتِ مرد وزن رود به فنا***حال مردم فکار می بینم
اندکی دین اگر بود آن روز***در حد کوهسار می بینم
جنگ وآشوب و فتنه وبیداد***ازیمین ویسار می بینم
در خراسان و مصر وشام و عراق***فتنه و کارزار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد***لشگری را سوار می بینم
نایب مهدی آشکار شود***بلکه من آشکار می بینم
سیدی را ز نسل آل حسن***سروری را سوار می بینم
جنگ او در میان افغان است***لشگرش بیشمار می بینم
پادشاهی تمام دانایی***سروری باوقار می بینم
بندگان جناب حضرت او***سر بسر تاجدار می بینم
تا چهل سال ای برادر من***دور آن شهریار می بینم- منظور به خاتمه رسانیدن چهل سال دجال است قبل ازظهور
بعد از آن خود امام خواهد بود***که جهان را مدار می بینم
صورت و سیرتش چو پیغمبر***علم و حلمش شعار می بینم
جنگ سختی شود تمام جهان***کوه وصحرا تباه می بینم-جنگ جهانی سوم
مردمان جهان ز دخت و پری***جملگی در فرار می بینم
مر مسیح از سما فرود آید***گور دجال زار می بینم-آن حضرت شریرترین کافران را ازگوربیرون می کشد
مهدی وقت و عیسیِ دوران***هر دو را شهسوار می بینم
قایم شرع آل پیغمبر***به جهان آشکار می بینم
از کمربند آن سپهر وقار***تیغ چون ذولفقار می بینم
سوی مشرق زمین طلوع کند***قتل دجال زار می بینم
دین ودنیاازاوشود معمور***خلق ازاوبختیارمی بینم
هفت باشد وزیرسلطانم***همه راکامکار می بینم
عاصیان از امام معصومم***خجل و شرمسارمی بینم
گرگ بامیش ،شیربا آهو***در چرا برقرارمی بینم
در ألف وثلاثین دوفران می بینم***وز مهدی ودجال نشان می بینم - ألف وثلاثین =سالهای هزاروسیصد هجری
دین نوع دگر گردد و اسلام دگر***این سرِ نهان است عیان می بینم
نشانه های ظهور
ظهور دجال درایران-ظهور دابة الارض(قدرتی بلا منازع در زمین)-خروج یاجوج و ماجوج گروهی وحشی از میان مسلمانان-شاید القاعده-صَیحِه آسمانی -علایمی در خورشید وماه
تغییرات شدید جوی(پیامد گرمایش زمین در اثر افزایش مونوکسیدکربن)-خشکسالی وقحطی فراگیر-قیام یمانی-جنگ جهانی سوم(به قول امام صادق قبل از ظهورمنجی،قدرتهای بزرگ طی جنگی یکدیگر را تقریباٌ از بین می برند)-هرج و مرج وآشوب-آتشفشانها،طوفانها و زلزله های عظیم-شیوع گسترده بیماریهای مسری وکشنده-خوف در عراق-جنگ داخلی بزرگ در ایران- نابودی کامل یا عذاب شدید کلیه شهرهای جهان(قرآن)وزلزله مهیب تهران-تشکیل حکومتی از نیکوکاران درایران( زمینه سازان ظهور-حدیث نبوی:چون ایشان قیام کنند با پرچم های سیاه از جانب خراسان; خود رابه آنان برسانید حتی اگر با گذر ازروی برف باشد)-قتل ملک عبدا...درماه ذی الحجه-هرکس برای من قتل امیر عبدا...راتضمین کند،ظهورمهدی را برایش تضمین می کنم-امام صادق ع
از بین رفتن آمریکا و فتح اسراییل توسط زمینه سازان ظهور(کار در سرزمینهای اشغالی به جایی رسد که مسلمین از زیر سنگ یهودی بیرون کشند و بکشند...)ه
آن هنگام که پاره ای از نشانه های پروردگارآشکار شود،نفسی را ایمان آوردن سود ندهد.ونه نفسی را که به هنگام ایمان،کارنیکی انجام نداده باشد-قرآن
پیشگوییهای انجیل درموردایران
وعده های عذاب:1-مایه قوٌت ایشان را خواهم شکست.2-در چهارگوشه عالم پراکنده شان خواهم ساخت.3-ایشان را مشوش ومضطرب خواهم ساخت
وعده های نیک:1-تخت خود را درایران قرار خواهم داد.2-سروران و حکمرانانشان را هلاک خواهم ساخت.3-اسیرانشان را باز خواهم آورد
پیشگوییهای زرتشت
جاماسب نامه: پیامبرعرب آخرین پیغمبران باشد.دین اواشرف ادیان باشدوکتاب اوباطل گرداندهمه ی کتابهارا.ازفرزندان آن خورشید جهان کسی پادشاه شود دردنیابه حکم یزدان که جانشین آخر آن پیامبرباشد...وظهوراودرآخرالزمان باشد...وهمه جهان رایک دین کند وفقر را ریشه کن کند وهمه مردم جهان را هم فکروهمگفتار وهم کردار نماید
زرتشت نامه:زرتشت از اهورامزدا از سرنوشت ایران درآخرالزمان می پرسد.اهورامزدا ابتدا ازیک دوره سیاه وپر مصیبت چیرگی شیطان ودیوبر ایران یاد می کند وسپس نوید ظهور سوشیانس را می دهد:...درپایان هزاره فرشته موکل برزمین گنجهای فراوان درزیر زمین ایران راهویدامی کند(نفت).«دیوکین »ظاهرمی شود-دجال-وتمامی مردم سیاه پوش می شوند.کم آبی وخشکسالی می آیدوابرهای بدون باران ظاهرمی شوند.جشنهای نوروزومهرگان کنارگذاشته می شوند.عده ای ازمردم ایران آواره می گردند.قشرپست مال ونعمت فراوان می اندوزند.سلطنت به غیرایرانی رسد(سیدِ هندی!)وآنان غلامباره باشند وهوسباز آنگاه مردم ایران دررنج وعذاب خواهند افتاد.چنان رنجی که حتی درزمان افراسیاب وضحاک نیز دیده نشده وایران کاملا ویران می شود...آنها ازپست ترین نژاد هستند-از سیکهای هندوستان!-آنها به یاری سحروجادو دِه های ایران که من آفریدم ویران کنند وهمه چیز رابیالایند ودین وپیمان وشادی وراستی راازبین ببرند ودین من به نیستی رسد.آنان فریفتارهستند وبدترین دین رادارند.زیرا آنچه راکه گویند نکنند-مظاهرنفاق-.مهرپدرراازپسروبرادرراازبرادربگیرند
درآن هنگام دارودرخت بکاهدوهنرونیروی مردان کم باشد وآزرم وسپاس از نان ونمک ندارند.مردم اززندگی به تنگ
آمده ومرگ خویش راازمن خواهند وجوانان راهوای بازی ورامش از دل برنیاید .صدقه ندهند ومردم ایران به سوی باختر(غرب)تباه شوندوبه سبکی وآلودگی رسند.وایمان به معاد برود.زرتشت پرسید:دادار،چه هنگام دیوان تباه شوند؟ فرمود:هرگاه نشان سیاهی در خراسان پیدا شود ولشگری از آنسوی آهنگ دیوان کنند و طی سه جنگ در ایران از آنان کشتاری کنند که هیچ دشمنی تا آن روز ندیده باشد و از کشته هایشان پشته سازند...سپس سوشیانس بیاید و جشن وسرور با ایرانیان باشد
هزاره سر آید به ایران زمین***دگرگون بود کار و شکل همین
بود حکمرانی آن دیوکین****که دین بهی را زند بر زمین
چو آید به گیتی نشان سیاه***دگرگون شود دین و آیین و راه
جز آز و نیاز و بجز خشم و کین***نبینی تو باخلق روی زمین
بجز راه دوزخ نورزند هیچ***نبینی کسی کو بود دین بسیج
نه نوروز دانند نه مهرگان***نه جشن و نه رامش نه فروردگان
برآید همی ابردرآسمان***که باران نبارد به هنگام آن
زگرمای گرم وزسرمای سخت***بریزدبسی برگ و بار درخت
بسی نعمت ومال گردآورند***مرآنرابه زیر زمین گسترند
نیامد کسی را چنان رنج و تاب***به هنگام ضحاک و افراسیاب
ز هرجانب آهنگ ایران کنند***به سم ستورانش ویران کنند
بپرسید زرتشت بار دگر***ز هرمزدادار پیروزگر
سیه جامه را کی نماید شکست***چگونه شود دیو ناکام، پست
که جانم ز تیمار گریان شدست***دل از اندوه و رنج بریان شدست
بدو گفت دادار پروردگار***که ای مرد دین دار اندوه مدار
چوهنگام ایشان شود در جهان***پدید آیدازچندگونه نشان
زمین خراسان ز نم و بخار***شود چون شب داج،تاریک و تار
برآید نشان از خراسان سپاه***چوآید به وقت و به هنگام گاه
یکی شاه باشد به هندوبه چین***ز تخم کیان اندر آن وقت کین
گروهیش شاپور خوانند نام***بیابد زگیتی بسی نام وکام
کشدسوی بلخ وبخارا سپاه***کند روی کشور زهرسو نگاه
زپارس وخراسان وازسیستان***یکی لشگرآرد عجب بیکران
به ایران بباشد سه جنگ تمام***بسی کشته گردند مردان نام
شود اهرمن جنگ راچاره گر***اُ با نره دیوان پرخاشگر
شود لشگر دیو ناپایدار***بسی خسته و کشته در کارزار
بیاید پس آن مرد فرخنده نام***که بهرام خواند ورا خاص و عام
بگیرد سر تخت و تاج شهان***جهان را رهاند از آن گمرهان
دیگرعلایم آخرالزمان به نقل از پیامبر اسلام ص ومعصومین
در امت من روزگاری آید که درآن قاتل نمی داند که چرا کشته ومقتول نمی داند که چرا کشته شده.پرسیدند که چگونه ممکن است؟ فرمود:به سبب هرج و مرج.سپس فرمود: قاتل و مقتول در آتشند.وسپس:تو اگر توانستی از کشته شدگان باش
زکات از مستحقین قطع کنند.مسکرات آشکار سازند.غیبت را خوشی وشوخی دانند.حرام را مباح دانند.نمازرا تاٌخیر بیاندازند.والدین را دشنام دهند وبه مرگ آنان شاد شوند.همسایه را جفا کنند.حیای کوچکان کم شود.برادر به برادر حسد ورزد.وفا کم شود.زنا فراوان گردد.کبر و منیٌت چون سم در دلها راه یابد.بیدادگری و جرایم آشکار گردد.مومنین خوار ومنافقین عزیز باشند.صورتشان صورت آدمی و دلهایشان دل شیطان است.زندانبانانی خواهند بود که درخشم خدای روزراشب وشب راروزمی کنند،مبادا ازهمرازان آنان باشی.بازارها به یکدیکرمنتقل می گردد.قرآن ها زینت می شود.مساجد را مثل معابد یهودوکلیسا زینت دهند.مناره ها را بلند سازند.طلاق فراوان شود.مردان امت من خود را به طلا بیارایند ولباس ابریشم برتن کنند.مردم پست عمارتهای محکم رفیع البنیان بسازند.ظروف طلا و نقره استعمال می کنند.ربا را به صورت بیع ورشوه رابه اسم هدیه حلال شمرند.بعضی مردم به گورستان رفته وآرزوی مرگ کنند.از برای دنیا برادران خودرابکشند.مرگ مفاجات زیاد شود.درراههاوشهرها غارت زیاد شود.فتنه و اضطراب بسیارشود.مردم محارم خودرا وطی نمایند.زنان خواننده زیاد شوند.زلزله فراوان گردد.عمرها کم شود.بلاها ظاهرگردد.تار و ساز آشکارگردد و آنرا مستحسن شمارند.عابدان ریاکارند.وتاجران رباخواروزنان ایشان زناکار.توانگران حج را برای تفریح و تجارت بجای آورند.بیشترعلما شریرترین خلق خدا هستند در زمین.فقهای گمراه کننده زیاد شوند. قرآن را به غنا خوانند.خونریزی زیاد شود.لجاجت در میان مردم آشکار گردد.فقر بسیار شود.سال به سال بدعت و شر وفسق وفجورازسال پیش زیادترگردد.درآن هنگام زیرزمین ازروی آن بهتراست.باران ها در غیر موسم ببارد.جماعتی از پیروان شیطان ادعای امامت کنندومردم راگمراه وازدین منحرف سازند وای برآنانی که به دست خود کتاب می نویسند واز آن دکانی برای خود باز می کنند.از اینان با عنوان پلیدان در ملکوت آسمانها یاد می شود(چون کار به دست نااهل افتد چشم به راه قیامت باش--پیشاروی قیامت کذابینی خواهند بود،ازآنان حذرکنید).کفار بر همه اهل اسلام مسلط شوند.دو گروه ازعجم در هم ریزند به خونریزی-بر سر لفظ کلمه عدل-وآن روزاست که یکی از اولاد من به سلطنت برسد و اسلام را طاهرکند وزمین را که پراز ظلم وجورشده از عدل وداد پر کند.چهاردیوارکاخ ظلالت درهم شکند و پرده ازروی دلها بردارد.دادمظلوم ازظالم بگیرد.وبه خانه کعبه تکیه کند و بگوید: اِنی بقیة ا...ِ وحجتهِ وخلیفةِ علیکم
او (خدا) کسی است که پیامبر خودرابرای هدایت مردم فرستاد با دینی راستین و برحق تا او رابرهمه ادیان پیروز گرداند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٩

 

قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم

از نجوم این سخن نمی گویم بلکه از کردگار می بینم

روز شنبه ز شهر ذوالقعده تن او بر مزار می بینم

شه چو بیرون رود ز جایگهش شه دیگر بکار می بینم

هست فصل حجاب در عهدش فصل را بی تبار می بینم

چون دو ده سال پادشاهی کرد شهیش را کنار می بینم

پسرش چون به تخت بنشیند بوالعجب روزگار می بینم

غارت و قتل مردم ایران دست خارج بکار می بینم

اعتصاب و حساب در عهدش سخت بی اختیار می بینم

ظلمت ظلم ظالمان دیار بی حد و بی شمار می بینم

ظلم پنهان خیانت و تزویر بر اعاظم شعار می بینم

جنگ و آشوب و فتنه بسیار در کمین بی شمار می بینم

بر سر هر کوی و برزن نام او زشت و خوار می بینم

کم ز چل چونکه پادشاهی کرد سلطه اش تارومار می بینم

سیدی را ز نسل آل رسول نام او برقرار می بینم

نائب مهدی آشکار شده قامتش استوار می بینم

پیشوای تمام دانایی رهبری باوقار می بینم

رهنما و امام هفت اقلیم حالت روزگار می یبینم

عدل و دادی که می شود پیدا دولتش پایدار می بینم

هرکجا رو نهد به فضل اله دشمنش خاکسار می بینم

بعد از این شاهی از میان برود عالمی چون نگار می بینم

غم مخور زآنکه من در این تشویش خرمی وصل یار می بینم

بعد از او خود امام خواهد آمد که جهان را مدار می بینم

دولت مهدی آشکار شود بلکه من آشکار می بینم

گرگ با میش و شیر با آهو در چرا هم کنار می بینم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٧

 

دوسان عزیز متن دست نوشته ای مربوط به 1947 با زیر نویس به زبان اردو بدستم رسید که اشعار شاه نعمتاله ولی رحمت اله علیه در آن بود بخش دوم اشعار ایشان را برای شما گذاشتم که لازم بذکر است طرفداران ایشان و پیروانش در هند و پاکستان از ایران بسیار بیشتر هستند و این جای بسی تاسف و تعقل در خصوص عدم آگاهی هم وطنان از رهروان وصال و عارفین ایرانی میباشد. چرا که متوسل به پیشگوییهای افرادی چون نوسترا داموس میشویم.
هر چند منظوری نسبت به ارائه مطلب از سایر دوستان نداشته و احترام خاص برای سایر عزیزان دارم.
یا هو

قدرت کردگار میبینم   حالت روزگار میبینم
از نجوم سخن نمی گویم   بلکه از کردگار میبینم
در خراسان و مصر و شام و عراق    فتنه کارزار میبینم
همه را حال میشود دل گیر     گر یکی در هزار میبینم
قصه بس غریب میشنوم    غصه در دیار میبینم
غارت و قتل و لشکر بسار     در یمین و یسار میبینم
بس فرمایگان بی حاصل     عالم و اخوندکار میبینم
مدهب و دین ضعیف می یابم    مبدع افتخار میبینم
دوستان عزیز هر قومی     گشته غمخوار و خوار میبینم
منعب و عزل و تنگچی عمال   هر یکی را دوباره میبینم
ترک و تاجیک را بهم دیگر      خصمی و گیر و دار میبینم
مکر و تزویر و حیله در هرجا     از صغار وکبار میبینم
بقعه خیر سخت گشت خراب   جایی جمع شرار میبینم
اندکی امن گر بود امروز     در حد کوهسار میبینم
گرچه میبینم این همه غم نیست   شادی غمگسار میبینم
بعد از آن سال چند سال دگر     عالمی چون نگار میبینم
پادشاهی مشام دانایی   سروری با وقار میبینم
حکم امسال صورت دیگر است   نه چون بیداروار میبینم
غین و () ری سال چون گذشت از سال    بوالعجب کار و بار میبینم
گرد آیینه ضمیر جهان   گرد و زنگ و غبار میبینم
ظلمت ظلم ظالمان دیار   بی حد و بی شمار میبینم
جنگ و آشوب و فتنه بیدار   در میان و کنار میبینم
بنده خواجه وش همی بینم     خواجه را بنده وار میبینم
هر که ادبار یار بود امسال    خاطرش زیر بار میبینم
سکه نو زنند بر رخ زر      در همش کم عیار میبینم
هریک از حاکمان هفت اقلیم دیگری را دوچار میبینم
ماه را روسیاه میبینم       مهر را دل فکار میبینم
تاجران زدو زدشت بی همراه     مانده در رهگذار میبینم
حال هندو خراب میبینم جور ترک و تتار میبینم
بعض اشجار بوستان جهان    بی بهار و ثمار میبینم
هم دلی و قناعت و کنجی      حالیا اختیار میبینم
غم مخور زآنکه من درین تشویش    خرمی وصل یار میبینم
چون زمستان بی چمن بگذشت    شمس را خوش بهار میبینم
دوراو چون شود تمام بکام     پسرشی یادگار میبینم
بندگان جناب حضرت او     سربسر تاجدار میبینم
پادشاهی تمام هفت اقلیم    شاه عالی تبار میبینم
صورت و سیرتش چون پیغمبر     علم و حلمش شعار میبینم
ید بیضاء کو با او تابنده      باز با ذوالفقار میبینم
گلشن شرع را همی بویم      گل دین را بهار میبینم
تا چهل سال ای برادر من دور آن شهسوار میبینم
عاصیان آن امام معصومم    خجل و شرمسار میبینم
غازی دوست دار و دشمن کش     همدم و یار غار میبینم
زینت شرع و رونق اسلام      محکم و استوار میبینم
گنج کسری و نقد اسکندر    همه بر روی کار میبینم  ( نقد = دولت)
بعد از آن خود امام خواهد بود      پس جهان را مدار میبینم
میم و حا میم و دال خوانم (محمد)    نام آن نامدار میبینم
دین و دنیا ازو شود معمور    خلق ذو بختیار میبینم
مهدی وقت و عیسی دوران    هر دو را شهسوار میبینم
این جهان را چو مصر می نگرم      او را مثل حصار میبینم
هفت باشد وزیر سلطانم        همه را کامگار میبینم
بر کف دست ساقی وحدت      باده خوشگوار میبینم
تیغ این دلان زنگ زده       کند و بی اعتبار میبینم
گرگ با میش شیر با آهو      در چرا با قرار میبینم
ترک عیار مست می نگرم      خصم او در خمار میبینم
نعمت الله نشسته بر کنجی    از همه بر کنار میبینم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٧

 

سید نور الدین نعمت الله بن عبدالله بن محمد معروف به شاه نعمت الله ولی موسس فرقه نعمت اللهیه از سادات حسینی بوده نسبش با نوزده واسطه به پیامبر عظیم الشان (ص)می رسید.و از جانب مادر به کردهای شبانکاره منسوب بود .پدرش میر عبدالله از علما ودانشمندان شهر حلب به شمار میرفت .سید نعمت الله ولی در دوشنبه چهاردهم ربیع الاول سال 731 هجری قمری در شهر حلب متولد شد.

بسیاری از تذکره نویسان به غلط تولد او را در شهر کوهبنان کرمان در 22 رجب 730 یا 731 ه ق می دانند .پدر وی در اوان کودکی شاه ولی از شهر حلب به ناحیه کچ مکران مهاجرت میکند وسید نعمت الله کودکی و جوانی خود را در ایران میگذارند .وی در دوران جوانی به فراگیری علوم متداول زمان پرداخت .در مکتب استادانی همچون شیخ زکن الدین شیرازی و شیخ شمس الدین مکی و قاضی عضدالدین ایجی علم کلام و بلاغت و فقه را اموخت .

سپس سالها به ریاضت وتصفیه و تزکیه باطن مشغول گردید و به سیر آفاق و انفس پرداخت در سن 24 سالگی در مکه معظمه از دست شیخ عبدالله یافعی خرقه پوشید و از جمله مریدان او گردید .شاه نعمت الله پس از آن دست به مسافرتهای گوناگونی میزند از طریق مصر به شام وآذربایجان به ماوراءالنهر میرود و پس از مدتی اقامت در سمرقند عاقبت در کرمان رحل اقامت می افکند و در ماهان خانقاه و باغ و حمام می سازد و پنج سال باقیمانده عمر خود را در ماهان می گذراند و سر انجام در روز پنج شنبه بیست و دوم رجب سال 834 ه ق پس از عمری مجاهده و ارشاد و تعلیم در سن 104 سالگی دار فانی را وداع گفت .اورا در همان باغ خود در ماهان به خاک می سپارند.

بعدها به دستور سلطان احمد شاه دکنی پادشاه دکن بنایی با شکوه وبقعه ایی بر آرامگاه او بنا میکنند که تا امروز یکی از بزرگترین مراکز تعلیم و تربیت و زیارتگاه عارفان و صوفیان دریا دل است .

  افکار و آثار شاه نعمت الله ولی 

قرن هشتم ونهم سیطره افکار وآراء محی الدین ابن عربی در تصوف و عرفان است .تقریبا تمامی فرقه های مختلف تصوف نظیر نقش بندیه نور بخشیه و مولویه مروج آراء ابن عربی هستند .شاه نعمت الله نیز از این قائده مستثنی نیست و از جمله شارحان مهم نظریه های ابن عربی بشمار میرود .شاه ولی به محی الدین ابن عربی به دیده تکریم و احترام مینگریست وکتاب فصوص الحکم او را از حفظ بود و حتی یکی از مفصلترین رساله های خود را به شرح ابیات فصوص الحکم اختصاص داده است.

به طور کلی میتوان گفت آثار شاه نعمت الله ولی اعم از منظوم و منثور آیینه تمام نمای آراء ابن عربی نظیر وحدت وجود و انسان کامل و مسئله قطب و ولایت و علم اسرار حروف و نقطه است.آثار شاه نعمت الله به دو دسته منظوم و منثور تقسیم میشوند :

  آثار منظوم

مهمترین اثر منظوم شاه ولی دیوان اشعار اوست که شامل قصاید غزلیات قطعات مثنوی ها و رباعیات است که بالغ بر دوازده هزار بیت میباشد.بعضی از اشعار و ابیات این دیوان منسوب به اوست . همه انها از نوع اشعار عرفانی و حاوی اشارات و توضیحات درباره عقاید و افکار متصوفه می باشد .

  آثار منثور

تمامی عمر این عارف گرانقدر در تعلیم و ارشاد مریدان خود گذشت .به همین جهت وی یکی از فعالترین عارفان از نظر نوشتن رسالات تعلیمی است.تعداد رسالات منثور او را تا پانصد ذر کرده اند و البته تا کنون انتساب 114 رساله به او مسلم شده است . نثر این رساله ها اغلب مشکل و پیچیده است و اکثرا از ویژگیهای نثر قرن هشتم و نهم برخوردار است .
 
 
شاه نعمت الله ولی در باره وقایع ایران از زمان صفویه تا ظهور حضرت مهدی پیشگویی جالبی در قالب 53 بیت شعر دارد که بخشی از آن را در اینجا آورده ایم :

قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم بلکه از سرّ یار می بینم
از سلاطین گردش دوران یک به یک را سوار می بینم
...
اشاره به دوران رضاشاه :
نوحوانی مثل سرو بلند *رستمش بنده وار می بینم
در امور شهی است بی دبیر* لیکنش بخت یار می بینم
احتساب و حساب در عهدش* سست و بی اختیار می بینم
ظلم پنهان خیانت و تزویر* بر اعاظم شعار می بینم
در حقیقت شهی بود ظالم* عاری از گیرو دار میبینم
علمای زمان او دائم* همه را تارومار می بینم
دایم اسبش به زیر زین طلا *کمتران را سوار می بینم
چون فریدون به تخت بنشیند* پسرانش قطار می بینم
کارو بار زمانه وارونه* قحط هم ننگ و عار می بینم
عدل و انصاف در زمانه او *همچو هیمه به نار می بینم
متصف بر صفات سلطانی است* لیکنش گرگ وار می بینم
چون دو ده سال پادشاهی کرد *شهیش را تبار می بینم
پسرش جون به تخت بنشیند *بوالعجب روزگار می بینم
جنگ و آشوب و فتنه بسیار* در یمین و یسار می بینم
شور و غوغای دین شود پیدا* سر به سر کارزار می بینم
پدران رحم بر پسر نکنند *پسران را به دار می بینم
جنگ سختی شود تمام جهان *کوه و صحرا تبار می بینم
مردمان جهان ز دخت و پری* جملگی در فرار می بینم

بعد از آن شاهی از میان برود* دولتی پایدار می بینم(اشاره به دولت جمهوری اسلامی)
چونکه چند سال از زمانه گذشت* عالمی چون نگار می بینم(حضرت امام خمینی)
پادشاهی تمام درانده *سروری با وقار می بینم
بندگان جناب حضرت او* سر به سر تاجدار می بینم(العمامه تیجان الملائکه- تیجان به معنی تاج می باشد)
تا چهل سال ای برادر جان* دور آن شهریار می بینم(حکومت ج.ا. ایران در زمان ظهور امام زمان عج  ۴۰ ساله می باشد)
پیشگویی دوران بعد از جمهوری اسلامی در ایران :
دور ایشان تمام خواهد شد* لشکری را سوار می بینم
سیدی را زنسل آل حسن* سروری را سوار می بینم
قائم شرع آل پیغمبر *به جهان آشکار میبینم
م ح م د می خوانند* نام آن نامدار می بینم(حضرت صاحب الزمان عج)
در کمربند آن سپهر وقار* حلم و علمش تمام می بینم
سمت مشرق زمین طلوع کند* گور دجال زار می بینم
رنگ یک چشم او به چشم کبود *خری بر خری سوار می بینم
لشکر او بود ز اصفاهان *هم یهود و مجار می بینم
هر قدم از خرش بود میلی* دور گردون غبار می بینم
صورت نیمه همه خورشید* به نظر آشکار می بینم
آل سفیان همه طلوع کنند *همه کس را فکار می بینم
سروری را که هست پاینده* یار با ذوالفقار می بینم
هم مسیح از سما فرود آید* پس کوفه غبار میبینم
آل سفیان تمام کشته شوند* با هزاران سوار میبینم
از دم تیغ عیسی مردمر* قتل دجال زار می بینم
مسکنش شهر کوفه خواهد* بود دولتش پایدار می بینم
زینت شرع دین از اسلام* محکم و استوار می بینم
ترک اغیار سید خواهد بود *خصم او در مهار می بینم
نعمت الله نشسته در کنجی *همه را در کنار می بینم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٧