در این مرحله ، برای به دست آوردن عدد علامت خورشیدی خود، باید به جدول زیر توجه کنید.( مثلاً اگر کسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد عدد علامت خورشیدی او 9 است)............................ 1 = حمل (متولد فروردین).. 2 = ثور (متولد اردیبهشت) 3 = جوزا (متولد خرداد) 4 = سرطان (متولد تیر) 5 = اسد (متولد مرداد) 6 = سنبل (متولد شهریور) 7 = میزان (متولد مهر) 8 = عقرب (متولد آبان) 9 = قوس (متولد آذر) 10 = جدی (متولد دی) 11 = دلو (متولد بهمن) 12 = حوت (متولد اسفند)

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٧

 

عدد علامت خورشیدی عدد و عدد شناسی

¤¤¤ عدد خورشیدی متولد هر ماه ¤¤¤ماه تولد
عدد خورشیدی


فروردین
۱


اردیبهشت
۲


خرداد
۳


تیر
۴


مرداد
۵


شهریور
۶


مهر
۷


آبان
۸


آذر
۹
دی
۱۰


بهمن
۱۱


اسفند
۱۲

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٢