برای به دست آوردن عدد روز تولدتان کافی است اعداد دو رقمی ( به جز 11 و 22 ) را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا 11 یا 22 برسید. مثلاً اگر کسی در روز بیست و یکم یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد. عدد روز تولد او عبارت است از : 3 =1+2=21 ، یا اگر در روز هیجدهم یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد ، داریم :9 = 8+1 = 18 یعنی عدد روز تولد او 9 است. یا اگر در روز نوزدهم به دنیا آمده باشد : 1 =0+1=10=9+1=19 یعنی روز تولد او 1 است. ولی اگر در روز یازدهم یا بیست و دوم یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد همان عدد ، عدد روز تولد اوست.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٧

 

برای به دست آوردن عدد روز تولدتان کافی است اعداد دو رقمی ( به جز 11 و 22 ) را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا 11 یا 22 برسید. مثلاً اگر کسی در روز بیست و یکم یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد. عدد روز تولد او عبارت است از : 3 =1+2=21 ، یا اگر در روز هیجدهم یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد ، داریم :9 = 8+1 = 18 یعنی عدد روز تولد او 9 است. یا اگر در روز نوزدهم به دنیا آمده باشد : 1 =0+1=10=9+1=19 یعنی روز تولد او 1 است. ولی اگر در روز یازدهم یا بیست و دوم یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد همان عدد ، عدد روز تولد اوست.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٧