ریاضی زبانیست که خدا با آن جهان را به رشته تحریر درآورد۰
گالیله (میلادى ۱۵۶۴-۱۶۴۲)
در زندگى هرانسان اندیشمند زمانى فرامیرسد که دربارهٔ خلقت خود ،هرچه که در پیرامون خود میبیند و وجود خالق تعمق کند. تأمل انسان دربارەً مبداء و هدف وجود خود امرى کاملا طبیعیست. براى برخى، آنچه که مذهب موروثیشان به آنها آموخته است کافیست، درحالیکه، عدەاىدیگر ممکن است بافرضیهء تکامل انواع (درحد بوجود آمدن خودبخودى شرایط کافى شروع حیات در روى کرەً زمین)، خود را راضى کنند. اما عدەً زیادى از مردم، منجمله معتقدان مذهبى و طرفداران فرضیه هاى علمى (حتى شاید بطور ناخودآگاە) به توجیهاتى از این قبیل مشکوک هستند. ولى تعداد قابل ملاحظه اى از این افراد تابع اکثریت بودە و سوً۱لات بى پاسخ و تردیدهاى سرکوب شدەً خود را نادیدە میگیرند. فقط عدەً بسیار کمى مصرانه به جستجوى حقیقت و یافتن جواب براى این سوًالات دیرینه میپردازند.

براى خیلیها، بواسطهء نظم و ترتیب مشهود و هماهنگى و طرح دقیق جهان پیرامون، احتمال قبول فرضیه تکامل خودبخودى انواع کاملا منتفى است. و این عدە دراین باور پروفسورادوین کانکلین شریک هستند که احتمال شروع حیات بصورت تصادفى قابل مقایسه با احتمال چاپ شدن یک لغتنامه کامل در اثرا نفجار در یک چاپخانه است. اما همین عده، هنگامی که به باورهاى مذهبى مرسوم مراجعه میکنند، اکثر سوًالات خود رابىجواب مییابند. مضاف براینکه در تعدد چنین بینشهایى که هر یک مدعى بلامنازع درانحصار داشتن حقیقت است، دچار سردرگمى بیشترى میشوند. تمام مذاهب رایج امروزەً دنیا (بعوض آنکه ارائه گر حقایقى باشند که خمیرمایهء پیغام شان است) تبدیل به مجموعه هایى از رسم ورسوم و فرقه هاى سنتى شدەاند و با گذشت زمان پیغام اولیهً خود را از دست دادەاند. چنین فساد در ادیان بواسطهً خودخواهى و نوآورى انسانهاى سودجو و قدرت طلب اتفاق افتاد وبه این واسطه، کسانى که قصد بازگشت و باز نگرى به مبانى و اصول دین خود را دارند، در تضاد باشیوهً حاکم بر اجتماع قرار میگیرند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

 

بسیارى از ما باور داریم که با دیدن معجزەاى ازقبیل آنچه که بوسیلهء موسى و عیسى ارائه شد، جواب سوألهائى که در مورد وجود خدا در ذهن داریم را خواهیم گرفت، در عین حال ممکن است چنین احساس کنیم که چون خداوند در زمان حاضر معجزات را آشکار نمیکند، پس ما مورد بیعدالتى واقع شدەایم! اما، از شوخى گذشته ، در دنیاى امروزى، با وجود اکتشافات علمى و پیشرفتهاى پزشکى، چه کسى به واسطهء معجزات قدیمى مانند شفاى مریضان و زندە کردن مردگان خدا را باور کردە و ایمان میاورد؟ منطقى تر بنظر میرسد که خداوند، معجزەاى که هماهنگى بیشترى با سطح فکر و شیوەء زندگى مردم کنونى داشته باشد، بفرستد.

فقدان معجزەء مدرن، با این باور که خدا، خردمندترین است، مغایرت دارد؛ بعلاوە این شبهه را بوجود مىآورد که او قادر به همپائى با سطح بالاى فکرى ما نیست! آیا خداوند فقط قادر به تولید معجزات براى موجودات سادە ذهن میباشد؟ آیا او، فقط معجزاتش را به عدەء معدودى از نسلهاى پیشین ارائه کرد ـباوجود آنکه نسل ما از نسلهاى گذشته به مراتب پر جمعیت تر است، و نسلهاى آیندە، کثیرتر هم خواهند بود؟

ما در عصر علم و کامپیوتر زندگى میکنیم و خود را موجودات با هوشى مىانگاریم که تا اثبات امرى را نبینیم، آنرا نمیپذیریم، درعین حال، شگفت انگیز است که بسیارى از مقولات را که با عقل هم جور در نمىآیند، صرفاً بر پایه ایمان، بى چون و چرا میپذیریم۰ ما بخود میبالیم که بیشتر از پیشینیان خود در زمینهء علم و صنعت آگاهى داریم و دستاوردهاى خود را در این زمینه ها، بدون هیچ شک و تأملى، بهتر از آنچه که پیشینیان بجا گذاشته اند میدانیم؛ اما، در قبول کورکورانهء باورهاى مذهبى آنها، هیچ ابائى به خود راە نمیدهیم ـ حتى اگر این بدان معنى باشد که مراسم و سنتهائى را ارج بگذاریم که ایمان چندانى بدانها نداریم۰

هدف اصلى این کتاب، معرفى یک سیستم ریاضى است که توسط خداوند در یکى از کتابهاى آسمانى کارگزارى شدەاست، این سیستم ریاضى چنان در تار و پود این کتاب آسمانى تنیدە شدە است که احتمال تصادفى بودن آن، یا ساختهء دست بشر بودنش محال است، و به آسمانى بودن آن گواهى میدهد؛ این سیستم ریاضى، اخیراً بدنبال تجزیه و تحلیل متن زبان اصلى این کتاب بتوسط کامپیوتر آشکار شد؛ این خبر بسیار خوبى است براى کسانى که میخواهند از اعتقاد کورکورانه پرهیز کردە و ایمان خود را به خدا استحکام بخشند؛ تصویر روشنى که از این اثبات قابل لمس و این کتاب آسمانى بدست مىآید، مٶید آنست که تنها یک خداى واحد ، لایزال، آگاە و مهربان وجود دارد؛ یک خدا که در کنترل کامل کوچکترین جزئیات امور آسمانهاست و میتواند خود را براى همه آشکار سازد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

 

 

امروزه، کتب مقدس متعددى(از جمله تورات یهودیان، انجیل مسیحیان، گیتاى هندوها، وغیرە) را میتوان یافت که با بررسى دقیق آنها آشکار میشود که همگى برگردان از متن هاى اصلى بودە و متن اولیه شان، بطور کامل در دسترس نیست؛ تنها کتاب آسمانى که به صورت اولیه و به زبان اصلى موجود است، قرآن میباشد؛ قرآن، دین تسلیم به خداى یگانه را مىآموزد و گواهى میدهد که آخرین کتاب مقدس بودە و پس از آن کتاب آسمانى دیگرى نخواهد آمد. یک نکته مهم در رابطه با قرآن این است که میتوان ریشه الهى آنرا بوسیلهء یک سیستم ریاضى که در بطن آن نهفته است ثابت کرد

اگرچه قرآن به ما مىآموزد که کتابیست براى همه عصرها و همه نسلها، اما بسیارى از مردم جهان آنرا فقط بعنوان کتاب آسمانى مسلمانها و دین اسلام میشناسند. این اساساً بدان خاطر است که اسلامى که در بین مسلمانان امروزى در سراسر دنیا رواج دارد با آنچه که قرآن به ما مىآموزد مغایرت کلى دارد. دین حقیقى اسلام در زیر انبوە بدعتها و سنتهائى که بجهت منافع سیاسى و مادى بدان افزودە شدەاند، مدفون شده است. آنچه که دنیاى غرب بعنوان اسلام میشناسد، چیزى بجز این اضافات و خرافات که به عنوان دین به آنها معرفى شدە، نیست. آموزش قرآنى با این مقوله کاملاً مغایرت دارد. مثال خوبى براى درک این موضوع اینستکه در عوض نگاە کردن در آئینه، به پشت آن نگاە کنیم، در اینصورت بهیچ وجه هدف اصلى حاصل نمیشود.

کتاب آسمانى بدون مهملات

قرآن آشکارا به تمام وظایف دینى و راهنمائى هاى مربوط به دین اسلام اشارە میکند. پیام آن اتحاد جهانى همه مردم زیر چتر یک خداى واحد آفرینندە میباشد، به همه مردم از ادیان مختلف احترام میگذارد، و رستگارى آنها را به شرط اینکه پرهیزکارى پیشه کنند، تضمین میکند. این بینش جهان شمول قرآنى، در آیهء زیر به وضوح مشاهدە میشود: مسلماً، کسانى که ایمان دارند، کسانى که یهودى هستند، مسیحیان، و تازە کیشان؛ هر کسى که به خدا ایمان داشته باشد، و به روز آخر ایمان داشته باشد، وپرهیزکار باشد، پاداش خویش را از پروردگارشان دریافت خواهند داشت؛ آنها نه از چیزى بترسند، ونه غمى خواهند داشت ‌‌‌کلمه اسلام از ریشه عربی سلم گرفته شدە که برخى از معانى آن، صلح، خلوص، تسلیم و اطاعت است‌از‌لحاظ دینی لغت اسلام در قرآن‌به معنی تسلیم کامل به خدا و اختصاص دادن پرستش به تنها او میباشد. به همین ترتیب لغت مسلمان به کسی اطلاق میشود که تسلیم کامل اراده خداوند است و پرستش خود را به تنها او اختصاص میدهد. از لحاظ قرآن ابراهیم،‌ موسی، عیسی، محمد، و تمام رسولان و پیغمبران و همچنین پیروان حقیقی آنها، تسلیم شده (مسلمان)‌ محسوب میشوند. در نتیجه، با وجود آنکه هر گروه دینی اعمال خود را دارد، یهودی تسلیم شده، مسیحی تسلیم شده، مسلمان تسلیم شده و غیره وجود دارند. از کتب آسمانی می آموزیم که نزد خدا فقط یک دین پذیرفته می شود، و آنهم اختصاص کامل پرستش به خدای واحد می باشد. این اولین دستور در تورات (عهد عتیق)، انجیل (عهد جدید)، و قرآن (آخرین کتاب آسمانی) می باشد‌.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

 

کشف سیستم ریاضی

یک بیوشیمیست آمریکایی ، مصرالاصل ویک محقق مسلمان ، به نام دکتر رشاد خلیفه در اوایل دهه ۱۹۷۰ شروع به ترجمه قرآن به زبان انگلیسی کرد . او مصمم بود که توضیح برای پارافهای اسرار آمیز قرآنی پیدا کند . در پی چنین هدفی او سورهای پاراف دار قرآنی را به کامپیوتر وارد کرد . هرف او آن بود که یک رابطه ریاضی پیدا کند که اهمیت این پارافها روشن شود . اما برای این کار او هیچ ایده ای از اینکه از کجا و چطور باید کار را آغاز کند نداشت . پس از چندین سال تحقیق در سال ۱۹۷۳ دکتر خلیفه اولین کتاب خود را به نام معجزات قرآنی اهمیت حروف اسرار آمیز به چاپ رساند . اگر چه کشقیات او نشان دهند رابطه ای بین پارافها از نظر تعداد تکرار آنها بود او مخرج مشترکی برای این تکرار ها نشان نداد . در ‍‍ژانویه سال ۱۹۷۴ او عدد ۱۹ را بعنوان این مخرج مشترک برای ‍پاراف ها و در سرتا سر قرآن شناسایی کر .

تحقیقات عمیقتر پرده از یک سیستم پیچیده ریاضی برداشت که در سر تا سر قرآن و تمام جزﺋیات آن حکمفرما می باشد . (ر. خلیفه ۱۹۸۱ و ۱۹۸۹) . این سیستم قابل توجه رایضی بعدها بصورت جزوه هایی منتشر شد که مقدمه چا‍‍‍‍‍‍ کتابی در این زمینه شد.

‍طراحی بیسیار شگفت انگیز

تمامی متن قرآن از یک نظم شگفت انگیز ریاضی تبعیت می کند . مبنای این سیستم ریاضی عدد ۱۹ است . تقریبا اکثر اجزاء قرآن ۱۹ را بعنوان مخرج مشترک در بر دارند . سیستم رایضی قرآن دارای درجات ‍پیچیدگی گونا گونی می باشد . این سیستم دارای اعدادی است که به سادگی بدست می آیند . همچنین اعدادی که برای اثبات تقسیم پذیریری آنها به عدد ۱۹ برنامه های کامپیوتری نیاز است . بنابراین ، نه تنها افراد دارای معلومات پیشرفته رایضی بلکه کسانی نیز که فقط چهار عمل اصلی را می دانند هم می توانند این سیستم راضی بر پایه ۱۹ قرآنی را مشاهده کنند .

مثال

یکی از شﺋون واضح و ساده این معجزه راضی قرآن تعداد تکرار برخی از اجزاء اغات کلیدی در آن است بعنوان مثال :
(یک) - تعداد سوره های قرآن ۱۱۴ می باشد یا ۶×۱۹
(دو) - تعداد کل آیات جملات قرآن ۶۳۴۶ ، ۳۳۴×۱۹
(سه) - لغت خدا (الله) در قرآن ۲۶۹۸ مرتبه تکرار شده است ۱۴۲×۱۹
(چهار) - جمع شماره آیاتی که کلمه خدا در آنها ذکر شده است ۱۱۸۱۲۳یا ۶۲۱۷×۱۹ می باشد.

یکی دیگر از شﺋون این طرح ریاضی تعداد تکرار حروف تشکیل دهنده پارافهای رایضی در سوره هاٳی است که این پارافها در ابتدای آنها آورده شده اند . وقتیکه تمام این حروف در سوره های مربوطه را بعنوان بصورت مضرتی از ۱۹ تکرار می شوند. برای مثال حرف (ق) در دو سوره بشکل ‍پاراف ساده است. تعداد تکرار حرف (ق) در هر سوره ۵۷ یا ۳×۱۹ می باشد.

بجای مشاهده بعضی از طرحای دیگر بعلت بزرگی اعداد ا ب ح به کار بیشتری است . اگر چه نظر به جمع و تقسیم احسباح است. برای مثال، مجموع تعداد آیه ها درهر سوره از ۱۱۴ سوره قرآن بعلاوه مجموع شماره آیات در تمام سوره های قرآن ...... یا ۶۷۴/۳۳۶ است . اعداد زیادی باید به هم جمع شوند تا این نتیجه بدست آید.

اگر فکر می کنید که جمع زدن این هزاران اعداد مشکل است پس تقسیم کردن آنها چطور ؟ این جنبه طرح سیستم رایضی ، شامل قرار دادن زنجیره ای از اعداد بدنبال هم و تقسیم کردن آنها بر عدد ۱۹ می باشد . به مثال قبل توجه کنیم : اگر ما همان اعدادی که در جمع مربوطه استفاده شدند را در نظر بگیریم و آنها را کنار یکدیگر بنویسیم از سوره اول تا سسوره آخر یک عدد ۱۲۶۹۲ رقمی بدست می آوریم . تعداد ارقام این عدد (۱۲۶۹۲) خود به ۱۹ قابل تقسیم است ۶۶۸×۱۹=۱۲۶۹۲ اما مهمتر آن که این عدد ۱۲۶۹۲ رقمی هم مضرتی از ۱۹ است . اینجاسست که برنامه نویسی کام‍پیوتری ضرورت ‍پیدا می کند زیرا عمل تقسیم مزبور بدون استفاده از ماشین (کامپیوتر ) تقریبا غیر ممکن است.

مقدار عددی

جنبه دیگر سیستم ریاضی قرآن استفاده از مقدار عددی حروف عربی است . مقدار عددی یک حرف (الفباء) ارزش عددی است که به آن حرف داده شده است و هنگامی که قرآن در ۱۴ قرن پیش نازل شد استفاده از اعداد به شیوه امروزی رایج نبود . در عوض یک سیستم جهانی مورد قبول عامه وجود داشت که حروف عربی ، عبری آرامی و یونانی بعنوان عادل اعداد استفاده می شدند . عددی که به هر حرف اختصاص داده شده مقداری عددی آن حرف شناخته می شود.

پدیده مشابه در کتب آسمانی قبلی؟

این سیستم ریاضی مختص قرآن به تنهایی نیست . در کتابی تحت عنوان مطالعاتی در studies in jemish my(Danj, and Ttalmage. Feds . 1982) mysticism نشانه های اراﺋه شده از اینکه خاخام جودای پرهیزکار که در قرآن ۱۲ میلادی زندگی می کرد . متوجه وجود سیستم ریاضی بر پایه عدد ۱۹ در دعای صبحگاهی شده بود . پاراگراف ذیل از صفحه ۸۸ و ۸۹ این کتاب گرفته شده است.

((مردم (یهودی ) در فارنسه منتی شناختند که ( در نماز صبح ) کلمات زیر را اضافه کنند )) (( اشری ترمیمی درخ )) (کسانی که در راه ‍پرهیرکاری قدم بر می دارند رحمت شده اند ) و خاخام پرهیزکار ما نوشت که این کار کاملا کار غلطی بوده و دروغی عظیم است زیرا نام مقدس در آن قسمت نماز صبگاهی ۱۹ بار تکرار شده است و بطریق مشابه لغت Elohim ۱۹ بار در بری کپ و - الله شوت - به هست ترتیب ۱۹ بار اسراییل (پسران ) خوانده است و بسیار مثالهای دیگری. تمام این مجموعه هایی که ۱۹ بطریق شگفت انگیزی بهم مربوط هستند که دارای معانی بسیار عمیق و اسرار آمیزی می باشند.

چرا ۱۹

که رایضی کتب آسمانی بر مبنای عدد ۱۹ انسان را به تعجب وا می دارد که چرا عدد ۱۹ و نه عدد دیگری مورد استفاده الهی قرار گرفته است . بجز آنکه عدد ۱۹ عدد اولی می باشد در عین حال این عدد معادل مقدار عددی کلمه یکتا ( واحد) در زبانهای کتب آسمانی ( آرای و عبری و عربی ) می باشد . بعنوان مثال در عربی کلمه معادل یکتا *واحد* می باشد که بنای جدول شماره ۴ مقدار عددی و ، ا ، ح ، د به ترتیب ۶ ، ۱ ، ۸ و ۴ می باشد که مجموع آنها ۱۹=۴+۸+۱+۶ می باشد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩