طریقه پیدا کردن طالع

باید به عرض برسانم که هر سال 12ماه و هر ماه را طالعی نسبت داده اند که به ترتیب :

1 : حمل - 2 : ثور - 3 : جوزا - 4 : سرطان- 5 : اسد -6 : سنبله - 7 : میزان - 8 : عقرب -

9 : قوس - 10 : جدی - 11 : دلو - 12 : حوت .

هر گاه بخواهیم طالع شخصی را پیدا کنیم ، باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و سپس جمع

کنیم و حاصل جمع را بر 12 تقسیم کنیم و باقیمانده طالع شخص می شود .

مثال :

علی فرزند مرضیه ؛

برای اینکار اسم علی را به ابجد کبیر می بریم جمع آن می شود : 110

و سپس اسم مرضیه را به ابجد کبیر می بریم و جمع آن می شود : 1055

و سپس 110 و 1055 را با هم جمع می کنیم و می شود : 1165

و آن گاه 1165 را بر 12 طرح می کنیم و می شود : 1

پس طالع این شخص برج 1 ، حمل می باشد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٧