حروف ابجد

حروف ابجد

یکی از راه های کشف و رسیدن به نتیجه در علوم غریبه حروف ابجد می باشد .
حروف ابجد به دو نوع کبیر و صغیر می باشد .
حروف ابجد کبیر :

آ =1 ب = 2 ج = 3 د = 4 ه = 5 و = 6 ز = 7
ح = 8 ط = 9 ی = 10 ک = 20 ل = 30 م = 40 ن = 50
س = 60 ع = 70 ف = 80 ص = 90 ق = 100 ر = 200 ش = 300
ت = 400 ث = 500 خ = 600 ذ = 700 ض = 800 ظ = 900 غ = 1000

حروف ابجد صغیر :

آ =1 ب = 2 ج = 3 د = 4 ه = 5 و = 6 ز = 7
ح = 8 ط = 9 ی = 10 ک = 8 ل = 6 م = 4 ن = 2
س = ساقط ع = 10 ف = 8 ص =6 ق = 2 ر = 8 ش = ساقط
ت = 4 ث = 8 خ = ساقط ذ = 4 ض = 8 ظ = ساقط غ = 4
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٧