بدست آوردن درجه طالع اشخاص

برای بدست آوردن درجه طالع شخص شما باید نام طرف
و
پدرش رو جمع کرده سپس سی تا سی تا طرح کنید باقیمانده شماره درجه طالع شخص
است که
با شمارش برج های فلکی به تعداد آن
به درجه طالع شخص پی میبرید
.


طالع حمل و اسد و قوس آتشی می
باشد

طالع ثور و سنبله و جدی خاکی می
باشد

طالع جوزا و میزان و دلو  بادی می
باشد

طالع سرطان و عقرب و حوت آبی می
باشد

 


حروف آتشی شرقی: ا ه ط م ف ش ذ
حروف بادی غربی: ب و ی ن ص ت
ض

حروف آبی شمالی : ج ز ک س ق ث
ظ

حروف خاکی جنوبی: د ح ل ع ر خ غ

 

 

 

 
روزهای قمر در عقرب

دانستن ایام منحوس و قمر در عقرب ضروری است چراکه
اگر قمر در عقرب باشد یا ایام منحوس باشد کار و عمل شما معکوس جواب می دهد مثلا اگر
برای کسی دعای محبت و بخت گشایی بنویسیم آن دعا  باعث جدایی می شود. هر طالع در ماه
چند روز قمر در عقرب و نحس دارد  و این  ایام منحوس هر طالع
است:

 

1- حمل     از روز 16 تا نصف روز 18   ( آتشی
)

2- ثور        از روز 13 تا نصف روز 15     ( خاکی
)

3- جوزا      از روز 11 تا نصف روز 13      ( بادی
)

4- سرطان      از روز 8 تا نصف روز 10    ( آبی
)    

5- اسد      از روز 6 تا نصف روز 8       ( آتشی )
                       

6- سنبله     از روز 3 تا نصف روز 5      ( خاکی
)                       

7- میزان     از روز 1 تا نصف روز 3         ( بادی
)                        

8- عقرب     از روز 28 تا نصف روز 30      ( آبی )                
     

9- قوس     از روز 26 تا نصف روز 28    ( آتشی
)                 

10- جدی     از روز 23 تا نصف روز 26   ( خاکی
)                   

11- دلو      از روز 21 تا نصف روز 23      ( بادی
)              

12- حوت     از روز 19 تا نصف روز 21    ( آبی
)

 

   *** : تمام تاریخ ها به قمری می باشند

روز
جمعه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

زهره

مهر و محبت . زبان بند . باطل
سحر

2

عطارد

طلسمات و اوفاق
دلخواه

3

قمر

هیچ کاری مناسب
نیست

4

زحل

دفع شر . بلا و
آفت

5

مشتری

مهر و محبت . رزق و روزی. فروش زمین
و خانه . بخت گشایی

6

مریخ

اعمال
شر

7

شمس

ازدواج . جلب زنان و دختران رزق و
روزی . فروش زمین و خانه

8

زهره

برای هر کاری مناسب است مخصوصاً
باطل سحر

9

عطارد

اعمال شر . بغض و
عداوت

10

قمر

تمامی اعمال خیر مخصوصاً گشایش
کار

11

زحل

دفع امراض و
بیماریها

12

مشتری

مهر و محبت . رزق و روزی . بخت
گشایی . رونق
مغازه

 

روز پنج
شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

مشتری

زبان بند. بخت گشایی . فروش زمین و
خانه . باطل سحر

2

مریخ

تمامی اعمال
شر

3

شمس

راه بند . بخت
گشایی

4

زهره

مهر و محبت . زبان بند .
ازدواج

5

عطارد

جلب زن و مرد و هر آرزوی
دیگری

6

قمر

نرفتن پی هیچ
حاجتی

7

زحل

اعمال
خیر

8

مشتری

مهر و محبت و رفتن پیش مردم . باطل
سحر . بخت گشایی

9

مریخ

اعمال
خیر

10

شمس

طلب حاجت از مردم . بخت
گشایی

11

زهره

مهر و محبت . گشایش
کار

12

عطارد

هیچ کاری مناسب
نیست

 

روز چهار
شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

عطارد

خواب بند . تیر بند و تیغ بند .
زبان بند . مهر و محبت

2

قمر

هیچ کاری مناسب
نیست

3

زحل

دفع امراض و
بیماریها

4

مشتری

این ساعت خیلی مبارک است برای هر
خواسته و آرزو

5

مریخ

تمامی اعمال
شر

6

شمس

راه بند . گشایش کار . زبان
بند

7

زهره

برای هر کاری مناسب
است

8

عطارد

قطع گریه
کودکان

9

قمر

تمامی اعمال
خیر

10

زحل

مهر و محبت و رفتن پیش
مردم

11

مشتری

برای رسم تمامی اوفاق مناسب
است

12

مریخ

تمامی اعمال
شر

 

 

 

 

روز سه
شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

مریخ

تفرقه . بغض  و عداوت و بیمار
افکندن دشمن

2

شمس

هیچ کاری مناسب
نیست

3

زهره

گشایش کار .
ازدواج

4

عطارد

خرید و فروش . رزق و روزی . رونق
مغازه

5

قمر

هیچ کاری مناسب
نیست

6

زحل

دفع امراض و
بیماریها

7

مشتری

مهر و محبت و عزیز شدن نزد
خلایق

8

مریخ

برای هر کاری مناسب
است

9

شمس

نکاح . ازدواج . جلب قلوب زنان و
دختران

10

زهره

هیچ کاری مناسب
نیست

11

عطارد

راه بند . جلوگیری از طلاق
گرفتن

12

قمر

برای اعمال شر . بغض . عداوت و
...

 

|

روز دو
شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

قمر

مهر و محبت . زبان
بند

2

زحل

برای هر کاری مناسب است مخصوصاً بچه
دار شدن

3

مشتری

ازدواج و راضی کردن خانواده طرف .
رونق مغازه . فروش خانه

4

مریخ

اعمال شر مانند هلاک دشمن و
...

5

شمس

قبول حاجات . بستن زبان . جلب قلوب
. رونق مغازه

6

زهره

مخصوص نوشتن هر طلسمی چه شر چه
خیر

7

عطارد

قبول حاجات . بستن زبان . جلب
قلوب

8

قمر

ایجاد محبت بین دونفر که از هم
متنفر هستند

9

زحل

اعمال شر مثل بغض و عداوت و نفرت و
...

10

مشتری

برای هر کاری مناسب است مخصوصاً رزق
و روزی

11

مریخ

اعمال شر مثل بغض و عداوت و نفرت و
...

12

شمس

مهر و محبت و جلب
قلوب

 

 

روز یک
شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

شمس

کار گشایی . بخت گشایی . مهر و محبت
. باطل سحر

2

زهره

هیچ کاری مناسب
نیست

3

عطارد

مهر و
محبت

4

قمر

هیچ کاری مناسب
نیست

5

زحل

اعمال شر مانند بغض و عداوت میان
دشمن و ...

6

مشتری

طلب حاجات . بخت گشایی . فروش زمین
و خانه . رونق مغازه

7

مریخ

هیچ کاری مناسب
نیست

8

شمس

برای هر کاری مناسب است مخصوصاً
باطل سحر . فروش خانه

9

زهره

مهر و محبت و عزیز شدن نزد
خلایق

10

عطارد

برای هر کاری مناسب
است

11

قمر

برای رسم تمامی اوفاق مناسب
است

12

زحل

از هر کاری باید صرف نظر
کرد

روز شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

زحل

برای هر کاری مناسب است بخصوص
آوارگی دشمن

2

مشتری

صلح و دوستی و مهر و
محبت

3

مریخ

بغض و عداوت و
تفرقه

4

شمس

طلب حاجات از
مردم

5

زهره

تمامی اعمال
خیر

6

عطارد

برای رسم تمامی اوفاق مناسب
است

7

قمر

هیچ کاری مناسب
نیست

8

زحل

عداوت . فساد . امراض و بیمار
افکندن دشمن

9

مشتری

گشایش کار . گشایش بخت . باطل
سحر

10

مریخ

اعمال شر مثل بغض و عداوت و نفرت و
...

11

شمس

صلح میان زن و
شوهر

12

زهره

رزق و روزی . شفای
بیمار

روز های هفته و سیارات منسوب به آن ها
چنین
اند.

شنبه:ساعت
اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت زحل است که نحس اکبر است و برای نوشتن دعا
وطلسمات دشمنی و جدائی به کار میرود

یکشنبه:
ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت شمس است که سعد اکبر است و برای
نوشتن دعا های محبت وزبان بند (عقداللسان) خوب
است

دوشنبه:
ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت قمر است که سعداصغر است ونیز برای
نوشتن دعا و طلسمات محبت وزبان بند به کار
میرود

سه شنبه:
ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت مریخ است که نحس اصغر است وبرای
نوشتن دعا وطلسمات دشمنی و جدائی به کار
میرود

چهار شنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت عطارد است که سعد اصغر است
است ونیز برای نوشتن دعا و طلسمات محبت وزبان بند به کار
میرود

پنج شنبه:
ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت مشتری است که سعد اکبر است است ونیز
برای نوشتن دعا و طلسمات محبت وزبان بند به کار
میرود

جمعه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع
افتاب ساعت زهره است که سعد اکبر است است ونیز برای نوشتن دعا و طلسمات محبت وزبان
بند به کار میرود

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸