اعداد مفرد
اینها مثالی هستند برای تفسیر استعداد اعداد .
•    عدد ۱ : نشانه قدرت خلاقیت، حمایت، نیکی و خیر خواهی.
•    عدد ۲ : نشانه قوه خلاقیت، حساس بودن، پدر یا مادر شدن، تولید.
•    عدد ۳ : نشانه آرمانگرایی، تعلیم و تربیت در سطح عالی، سفر به کشورهای دور دست، مذهب.
•    عدد ۴ : نشانه فردیت، نیروی ابتکار، قوه اختراع، تحمل، شکیبایی، چشم پوشی.
•    عدد ۵ : نشانه ارتباطات، تحرک، قابلیت تغییر پذیری.
•    عدد ۶ : نشانه جوهر زنانگی، ترحم، پول.
•    عدد ۷ : نشانه روحانیت، حساسیت، همدردی، رمز و راز.
•    عدد ۸ : نشانه عقل، فضیلت، آموختن به یاری تجربیات بدست آمده، ثبات قدم، صبر، مسئولیت .
•    عدد ۹ : نشانه کردار خصمانه، خشونت، نفوذ و شجاعت . تضاد، درگیری، تهاجم .
اینها هم مثالی دیگر برای تفسیر اعداد هستند برای اشخاص مرتبط با این اعداد .
•    عدد ۱ :خود ساخته
•    عدد ۲ :مطیع و گوش به فرمان
•    عدد ۳ :برون گرا
•    عدد ۴ :منضبط
•    عدد ۵ :آزاد منش
•    عدد ۶ :سازمانگر و هماهنگ کننده
•    عدد ۷ :درونگرا
•    عدد ۸ :محکم و پر قدرت
•    عدد ۹ :ایثار گر و از خود گذشته
و دو عدد مرکب:
•    عدد ۱۱ :روشنفکر
•    عدد ۲۲ :مسلط بر نفس، خویشتندار
اما همیشه نمی توان بطور کامل یک عدد را تفسیر کرد . چرا که حداقل یک پنجم آن ظرفیت تغییر است و آنرا تقدیر می گویند . همه اعداد تفسیر مثبت و منفی دارند . یک عدد به تنهایی تفسیر خاصی ندارد . بلکه در مقابل دیگر اعداد و در کنار آنها تفسیر می‌شود .
اعداد مرکب [ویرایش]
اعداد مرکب [ویرایش]
•    عدد ۱۰: چرخ ثروت
•    عدد ۱۱: شیری با پوزه بند - مشتی گره کرده
•    عدد ۱۲: ایثار - قربانی
•    عدد ۱۳: حیات مجدد - تغییر
•    عدد ۱۴: حرکت ...مبارزه
•    عدد ۱۵: ساحر
•    عدد ۱۶: برج مخروبه
•    عدد ۱۷: ستاره جادوگر
•    عدد ۱۸: تضاد مادی - روحانی
•    عدد ۱۹: شاهزاده آسمان ها
•    عدد ۲۰: بیداری
•    عدد ۲۱: تاج و تخت جادوگر
•    عدد ۲۲: تسلیم و احتیاط
•    عدد ۲۳: ستاره شاهانه شیر
•    عدد ۲۴: عشق، پول، خلاقیت
•    عدد ۲۵: تشخیص و تجزیه و تحلیل
•    عدد ۲۶: شراکت
•    عدد ۲۷: عصای سلطنت
•    عدد ۲۸: بره مطمئن
•    عدد ۲۹: رحمت در هنگام سختی
•    عدد ۳۰: شخص تنها و منزوی - تفکر و اندیشه
•    عدد ۳۱: گوشه گیر - راهب تارک دنیا
•    عدد ۳۲: ارتباط
•    عدد ۳۳: تفسیر ندارد
عناصر چهار گانه
در نزد ایرانیان باستان و بعد از آن نزد مسلمان این اعداد چهارگانه دارای معنی زیر هستند.
•    عدد اول ۱۹ - عدد جنگ . عدد مرگ . که به آن عدد باد هم می گویند .
•    عدد آخر ۲۲ - عدد مهربانی .عدد لذت . که به آن عدد آتش هم می گویند .
•    عدد ظاهر ۲۴ - عدد مادیات . عدد بخشش .که به آن عدد خاک هم می گویند .
•    عدد باطن ۲۷ - عدد تربیت . عدد سلطنت .که به آن عدد آب هم می گویند .
ر خلاف آنچه که ما فکر می کنیم حاکم بر زندگی و سرنوشتمان هستیم ولی اکثر مواقع، وقایع زندگی ما توسط نیروهای دیگر هدایت می شود و مسیر دلخواه ما را برهم می زند. علم اعداد (Numerology) یکی از علومیست که به بررسی و توجیه این نیروها و ارتعاشات می پردازد. علم اعداد بر پایه ریاضیات بنا شده است ولیکن به جنبه های مرموز و اسرار آمیز و معانی نهفته در اعداد می پردازد. اعداد دارای معانی و ارتعاشات زیادی هستند که زندگی ما ارتباط تنگاتنگ با این اعداد دارد. ما در احاطه اعدادی مثل عدد تقدیری (Life path-عدد یک رقمی شده حاصل از تاریخ تولد)، عدد عمومی (General Number–عدد یک رقمی شده حاصل ازجمع اعداد اسم وفامیل)، عدد روز تولد، شماره تلفن، شماره حساب بانکی، عدد حاصل از آدرس منزل و یا محل کار و ده ها عدد دیگر هستیم که هرکدام به نوبه و به اندازه انرژی نهفته و ارتعاش خود می توانند در زندگی روزمره ما تاثیر زیادی بر جای بگذارند که از آن بی خبریم.

در قرآن مجید نمونه های زیادی از کاربرد اعداد وجود دارد و آنچنان منظم و حیرت آور است که هرچه بیشتر بر معجزه بودن این کتاب آسمانی صحه می گذارد. باشد با فراگیری این علم بتوانیم هر چه بیشتر به وحدانیت خداوند متعال و نظم حاکم در جهان هستی پی ببریم. ان شاء ا... .
در این سایت تلاش می شود که شما با اعداد تاثیر گذار در زندگی، اعداد طلایی واعداد مضر خود و یا هر فرد دیگر آشنا شوید.
>> شما به کمک علم اعداد می توانید :
1. به پتانسیل های نهفته در وجود خود و دیگران پی ببرید.
2. اعداد طلایی خود را کشف و به بهترین نحو از آنها استفاده کنید.
3. موفقیت یا عدم موفقیت یک رابطه ، شراکت ، نامزدی یا ازدواج را پیش بینی کنید.
4. در روزهایی که امکان موفقیت بیشتر است امور خود را انجام دهید.
5. پتانسیل های آینده خود را بیش بینی کنید تا در مواجهه با آنها از آمادگی ذهنی برخوردار بوده و بتوانید درست تر تصمیم گیری کنید.
6. سیکل (چرخه)های زندگی خود را بررسی کنید.
7. نام مناسب برای فرزاندان خود انتخاب کنید.
8. روز مناسب برای شروع یک کار، سرمایه گذاری ، امور عاطفی و یا هر چیز دیگر انتخاب کنید. د ابجدی
غیر از عدد مشهور کبیر ابجدی که از ۱ تا ۱۰۰۰ بترتیب آمده است و نیز وسیط ابجدی که از ۱ تا ۲۸ است انواع دیگری نیز وجود دارد که مشهورترین آنها اعداد فواصل الدور ثمره النور مشهور بحمل صغیر است (که در حقیقت همان ابجد کبیر است که طرح بروجی شده یعنی، ۱۲، ۱۲ طرح گشته و باقیمانده آن نوشته شده )
ا    ب    ج    د    ه    و    ز    ح    ط    ی    ک    ل    م    ن    س
۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰    ۸    ۶    ۴    ۲    ۱۲
غ    ف    ص    ق    ر    ش    ت    ث    خ    ذ    ض    ظ    غ       
۱۰    ۸    ۶    ۴    ۸    ۱۲    ۴    ۸    ۱۲    ۴    ۸    ۱۲    ۴       
برای آسانی می توان حروف همعدد را ترکیب کرد : بَن = ۲- دَمَقیذَع = ۴- ولص = ۶ – حکفرثض = ۸ – سشخط – ۱۲ .
(نوع دیگری نیز مشهور است که بابجد صغیر مشهور است ولی طرح فلکی یعنی ۹، ۹ طرح شده از ابجد کبیر بدین نحو:
ا    ب    ج    د    ه    و    ز    ح    ط    ی    ک    ل    م    ن    س
۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶
ع    ف    ص    ق    ر    ش    ت    ث    خ    ذ    ض    ظ    غ       
۷    ۸    ۹    ۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱       
که برای آسانی می توان حروف همعدد را ترکیب کرد که بوضع ایقغی درمی آید بدین نحو برای آسان شدن و حفظ کردن :
ایقغ = ۱ – بکر = ۲- جلش = ۳- دمت = ۴- هنث = ۵- وسخ = ۶- زعد = ۷- حفض = ۸ – طصظ= ۹ ).
دیگر عدد عناصر وسیط است که بعد از انیس القلوب از حضرت ادریس (ع) مروی است و مشهور است :
ا    ب    ج    د    ه    و    ز    ح    ط    ی    ک    ل    م    ن    س
۱    ۲    ۳    ۴    ۲    ۴    ۸    ۱۶    ۴    ۸    ۱۶    ۳۲    ۸    ۱۶    ۳۲
ع    ف    ص    ق    ر    ش    ت    ث    خ    ذ    ض    ظ    ع       
۶۴    ۱۶    ۳۲    ۶۴    ۱۲۸    ۳۲    ۶۴    ۱۲۸    ۲۵۶    ۶۴    ۱۲۸    ۲۵۶    ۵۱۲       
(برای آسانی حروف همعدد راترکیب می کنیم: به = ۲- دو ط = ۴- زیم = ۸- حکنف = ۱۶ – لسصش= ۳۲- عقتذ = ۶۴ – رثض ۱۲۸- خظ = ۲۵۶)
دیگر مثلث ابجدی است و از اخبار حضرت نبی مرویست و سبب و حول سعادت سرمدی و فتوحات احدی است:
ا    ب    ج    د    ه    و    ز    ح    ط    ی    ک    ل    م    ن    س
۳    ۶    ۱۲    ۲۴    ۶    ۱۲    ۲۴    ۴۸    ۱۲    ۲۴    ۴۸    ۹۶    ۱۹۲    ۴۸    ۹۶
ع    ف    ص    ق    ر    ش    ت    ث    خ    ذ    ض    ظ    ع       
۱۹۲    ۴۸    ۹۶    ۱۹۲    ۳۸۴    ۹۶    ۱۹۲    ۳۸۴    ۷۶۸    ۱۹۶    ۳۸۴    ۷۶۸    ۱۵۳۶       
(که برای آسانی حروف ترکیب می شوند= به = ۶- حوط = ۱۲ – رزیم = ۲۴- حکنف= ۴۸- لسصش = ۹۶ – عقتذ=۱۹۲- رثض = ۳۸۴- خظ= ۷۶۸).
دیگر عدد علویات است که از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام دانسته اند بدین نحو:
ا    ب    ج    د    ه    و    ز    ح    ط    ی    ک    ل    م    ن    س
۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۳    ۴
ع    ف    ص    ق    ر    ش    ت    ث    خ    ذ    ض    ظ    ع       
۵    ۶    ۷    ۴    ۵    ۶    ۷    ۵    ۶    ۷    ۶    ۷    ۷       
(بنحو ترکیب = سج=۲- جطی = ۳- دیسق = ۴- هکعرث = ۵- ولفشخض = ۶- زمص تذظغ=۷)
و دیگر عدد مختار آنحضرت است علیه السلام که در هر امری بدان مواظبت
میفرموده اند:
ا    ب    ج    د    ه    و    ز    ح    ط    ی    ک    ل    م    ن    س
۸    ۹    ۱۰    ۱۱    ۱۲    ۱۳    ۱۴    ۹    ۱۰    ۱۱    ۱۲    ۱۳    ۱۴    ۱۰    ۱۱
ع    ف    ص    ق    ر    ش    ت    ث    خ    ذ    ض    ظ    ع       
۱۲    ۱۳    ۱۴    ۱۰    ۱۲    ۱۳    ۱۴    ۱۲    ۱۳    ۱۴    ۱۳    ۱۴    ۱۴       
اعداد حروف ابجد «دیقغ»
شیخ زین الدین جذری در مسالک نقل کرده از حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمدالصادق علیه السلام که درخواست کردم از آنحضرت که تعلیم کند مرا اسماء عظام باریتعالی را گفت :
بدانکه همة  اسماء الهی عظام است و نقصان در اسماء او نیست لیکن باید بعدد فرا گرفت گفتم روحی فداک آنعدد کدام است؟ آنحضرت فرمود که حروف را بر این وجه عدد بگیر و آن اینست:
ا ی ق غ – ب ک ر – ج ل ش – د م ت – هـ ن ث -
۱-۱۰-۱۰۰-۱۰۰-۲-۲-۲۰۰   – ۳- ۳۰۰- ۴- ۴۰۰ – ۵ – ۵۰۰ – ۵۰۰۰
و س خ – ز ع ذ – ح ف ض – ط ص ظ
۶ – ۶۰ – ۶۰۰ – ۷ – ۷۰ – ۷۰۰ – ۸ – ۸۰ – ۸۰۰ – ۹ – ۹۰ – ۹۰۰
که همان اعداد ابجد مشهور است که اگر آن را طرح ۹ ، ۹  نمائیم بصورت زیر درمی آید.
۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹
ا
ی
ق
غ    ب
ک
ر    ج
ل
ش    د
م
ت    هـ
ن
ث    و
س
خ    ز
ع
ذ    ح
ف
ض    ط
ص
ظ
و نیز در گوهر شبچراع و جواهرالاسلام از ذخائر الاسماء بنقل از جناب محمد حنفه (رض) از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است که :
بجهت قضای حوائع اسماء الهی را باین عدد که در تحت هر حرف مرقوم می شود و باید خواند (این اعداد را اجزای جفری و عدد وسیط ابجدی یا ابجد وضعی نیز دانسته اند) :
ا    ب    ج    د    هـ    و    ز    ح    ط    ی    ک    ل    م    ن
۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰    ۱۱    ۱۲    ۱۳    ۱۴
س    ع    ف    ص    ق    ر    ش    ت    ث    خ    ذ    ض    ظ    ع
۱۵    ۱۶    ۱۷    ۱۸    ۱۹    ۲۰    ۲۱    ۲۲    ۲۳    ۲۴    ۲۵    ۲۶    ۲۷    ۲۸
که اگر اینا را طرح ۹، ۹ نمائیم نظیر آنچه در طرح بالا آورده ایم می شود. اعداد طلایی(GOLDEN NUMBER)
به اعتقاد علم اعداد روزی که در آن متولد شده ایم (میلادی) و مضارب آن بهترین ارتعاش را دارد. روز تولد و اعداد هم مضرب آن مناسب ترین روزها برای اقدامات ماست.
مثلا روز تولد فردی دوم ماه می باشد این روز و روزهای هم مضرب آن برای فرد روزهای طلایی محسوب می شوند. منظور از روزهای هم مضرب یعنی اینکه روزهایی که پس از یک رقمی شدن به عدد دو برسند . مثل 11 که برابر است با 1+1 =2
یا 20 = 2 ویا روز 29 ماه که برابر است با: 2+9=11 = 1+1=2

 نکته: به استثناء4 (22و13) و 8 که نباید از آنها استفاده کرد چرا که این اعداد دردسر می آفرینند .4و 8 دو عددی هستند که همدیگر را مثل مغناطیس جذب می کنند ولی عواقب بدی در پی دارند. همچنین اعدادی که جمعشان 8 می شود:17و 26.(به خصوص26)
توضیح اینکه اعداد نحس اعظم به هدفهایشان نمی رسند:13 11 22 33 .
اولین عدد روز ت لد عدد طلایی عمومی است.اولین مضرب جهت امور مادی ومضرب بعدی جهت امور عاطفی و اگر مضرب چهارمی وجود داشت نیز جهت امور عمومی استفاده می شود.

مثلا:
تاریخ تولد فردی روز 13 است. از این روز در هر ماه می توانیم جهت امور عمومی استفاده کنیم.
9 روز به این عدد اضافه می کنیم. مجموع عدد بعد باید با مجموع عدد روز تولد مساوی باشد. که این عدد 22 می شود. از این روز باید جهت امور مادی استفاده کنیم. به عدد قبل 9 واحد اضافه می کنیم. عدد 31 به دست می آید. اگر عدد چهارمی وجود داشت از آن نیز جهت امور عمومی استفاده می کنیم. در اینجا 4 میشود چون برابراست با مجموع عدد روز تولد یعنی . (4=3+1)13
2روز تولد جهت امور عمومی/11 مادی/20 :عاطفی/29:عمومی
19روز تولد :جهت امور عمومی/28 مادی/1 : عاطفی/10:عمومی
22: عمومی/31:مادی/4:عاطفی/13:عمومی.
مجموع اعداد روز تولد که از 5 بیشتر می شوند را فقط می توانیم با 3 عدد بنویسیم.
5 روز تولد:عمومی/14:مادی/23 عاطفی.
کسانی که در روز تولد به عدد 8 می رسند باید از عدد 6 استفاده کنند.
به عدد 4 رسیدن در روز تولد: باید از 1 جهت امور مالی و 7 جهت امور عاطفی استفاده کنیم.
اگر انسان صبوری باشیم می توانیم از 4 استفاده کنیم.
به 5 رسیدن در روز تولد: اگر کارهایی با دوام می خواهیم بکنیم باید از 2 و 7 استفاده کنیم.
از 8 در کنار4 نباید استفاده کرد.مثل مغناطیس به هم جذب می شوند ولی سرنوشت مخوف درانتظار انهاست.
مضارب آنها هم صادق است. عدد (زحل)8 بدترین تاثیرات را دارد. هنگام طلوع زحل جرم و جنایت و خودکشی بالا میرود. افرادی که 8 زیاد دارند باید از هر چیز 6 تا 6 تا در منزل استفاده کنند. مثلاایده حروف هجاء
و نیز شیخ صدوق حدیث کند … از یزیدبن حسن گفت حدیث کرد مرا حضرت موسی بن جعفر از پدرش جعفربن محمد از پدرش محمدبن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی علیهم السلام فرمود: یکی از یهودان بخدمت پیغمبر (ص) آمد و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) در نزد آن حضرت بود، بآنحضرت عرض کرد که فائده در حروف هجاء چیست؟ رسولخدا (ص) به علی (ع) فرمود که او را جواب بازده و فرمود: بار خدایا توفیق ده او را و او را تسدیه فرما (و تسدیه راست گردانیدن و توفیق دادنست از برای راستی و صواب) پس علی بن ابیطالب (ع) فرمود که : هیچ حرفی نیست مگر آنکه آن نامی از نامهای خدای عزوجل است بعد از آن فرمد که اما، الف: الله لااله الا هوالحی القیوم است یعنی خدای …… پرستش هیچ خدائی نیست در وجود حقیقت مگر او که استحقاق عبارت از برایش ثابت است و زندة بحیات ابدی که پاینده است بر وجه دوام و بقاء در ذات یا قائم بحفظ و سر مخلوقات و اما،
باء : باقی است بعد از فنا و نیستی خلق خویش و اما،
تا: تواب است که توبه را از بندگانش قبول میفرماید
و اما ثاء : ثابتی است کائن که باشندة موجود است (یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوه الدنیا …) .
و اما جیم : جل ثناؤه و تقدست اسماؤه یعنی ستایش بزرگوار و نامهایش پاک و پاکیزه است .
واما جاء : حقی است که حیّ حلیم است یعنی خدای بر حق و زنده و بردبار.
و اما خاء : خبیر و آگاهست بآنچه بندگان می کنند.
و اما دال : دیّان و جزا دهنده روز جزاست.
واما ذال : ذوالجلال و الاکرام است که معنی آن صاحب بزرگواری و ارجمندی،
و اما راء : رؤف و مهربانست ببیندگان خویش ،
و اما زای : زینت و آرایش معبودین است،
و اما سین: سمیع بصیر است یعنی شنوای بینا ،
و اما شین : شاکر است که بندگان مؤمن خود را شکر می کند یعنی جزای شکر میدهد،
و اما صاد : صادق است در وعده و وعید خویش،
و اما ضاد: ضارّ نافع است یعنی زیان رسانندة نفع بخشنده ،
و اما طائ: طاهر مطهر است یعنی پاک پاک گردانیده شده یا پاک کننده ،
و اما ظاء : ظاهر و هویدا است که آیات خود را مظهر و آشکار کننده است ،
و اما عین : عالم و دانا است به بندگان خویش ،
و اما غین : غیاث المستغیثین و فریادرس فریادخواهانست از همة آفریدگانش ،
و اما خاء : خالق الحب و الستوی شکافنده دانه و استخوان خرما است ،
و اما قاف: قادر و تواناست بر همة آفریدگانش،
و اما کاف: کافی و پسندیده ایست که کسی او را همتا نبوده و نخواهد بود و نزاد و زاده نشد،
و اما لام: لطرف و صاحب لطف و نرمیست ببندگانش (یا صانع شی ء لطیف و نرم است)،
و اما میم: مالک الملک و خداوند مملکت و پادشاهی است ،
و اما نون : نور و روشنی آسمانها از نور عرش او است ،
و اما واو: واحد و یکیست که یگانه و پناه نیازمندانست، نزاد و زاده نشده،
و اما هاء : هادی و راهنما است از برای خلقش ،
و اما لام الف: لا اله الاالله وحده لا شریک له است ،
و اما یاء ید و دوست خدا است که بر خلق خود گشوده.
پس رسولخدا (ص) فرمود که اینک همان قولی است که خدای عزوجل از برای خودپسندیده از همة آفریدگانش، بعد از آن یهودی مسلمان شد.
در کتاب جواهرالاسرار تألیف ابن محمد محمود دهدار بنقل از کتاب ذخائر الاسماء تألیف سیدکمال حسین اخلاطی از ابوالبرکات علوی که حکایت می کند که در معبد حضرت محمد حنفیه درآمدم در کله و کتابی دیدم نزد آنحضرت صورت جامعه در آن و بخط حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بترتیب ایست و آنحضرت آنرا بر سر می نهاد و زاری میکرد که دفع دشمن شود و من گفتم: یا ابامحمد این کتاب را قدر آن هست که بر سر نهی و بحضرت حق شفیع سازی گفت : اسکت یا فلان (ساکت باش ای …) که درویست اسماء الهی که درمانده گان را ناصر و معین است و سبب تمکین آسمان و زمین و دعا کردن بدان شر ظالم دفع شود:
۱    ب    ت    ث    ج    ح    خ    د    ذ    ر    ز    س    ش
۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰    ۲۰    ۳۰    ۴۰
ص    ض    ط    ظ    ع    غ    ف    ق    ک    ل    م    ن    و
۵۰    ۶۰    ۷۰    ۸۰    ۹۰    ۱۰۰    ۲۰۰    ۳۰۰    ۴۰۰    ۵۰۰    ۶۰۰    ۷۰۰    ۸۰۰
هـ    ی                                           
۹۰۰    ۱۰۰۰                                           
که اگر آن را ۹ ، ۹ طرح کنیم بدین صورت می شود : و ما دراینجا بجای و هـ لا دو تا آوردیم که هـ و باشد:
ا    ب    ت    ث    ج    ح    خ    د    ذ    ۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹
ر    ز    س    ش    ص    ض    ط    ظ    ع    ا    ب    ت    ث    ج    ح    خ    د    ذ
غ    ف    ق    ک    ل    م    ن    هـ    و    غ    ز    س    ش    ص    ض    ط    ظ    ع
ی                                    ی    ف    ق    ک    ل    م    ن    هـ    و

انواع اعداد ایقغی
بعضی برآنند که کتاب جفر جامع ترتیب ایقغ نوشته اند بدین صورت :
ا    ی    ق    غ    ب    ک    ر    ج    ل    ش    د    م    ت    ه    ن
۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰    ۲۰    ۳۰    ۴۰    ۵۰    ۶۰
ث    و    س    خ    ز    ع    ذ    ح    ف    ض    ط    ص    ظ       
۷۰    ۸۰    ۹۰    ۱۰۰    ۲۰۰    ۳۰۰    ۴۰۰    ۵۰۰    ۶۰۰    ۷۰۰    ۸۰۰    ۹۰۰    ۱۰۰۰       
و دیگر شیخ نفیس الدین مغربی در کتاب غایت الامانی آورده که حقتعالی بحضرت شیث (ع) وحی کرد که اعداد کلمات و اسماء طیبات را بدین عدد فرایگر که قرب یابی و این عدد مشتهر باعداد شیث است :
ا    ی    ق    غ    ب    ک    ر    ج    ل    ش    د    م    ت    ه    ن
۱    ۳    ۶    ۱۰    ۱۵    ۲۱    ۲۸    ۳۶    ۴۵    ۵۵    ۶۶    ۷۸    ۹۱    ۱۰۵    ۱۲۰
ث    و    س    خ    ز    ع    ذ    ح    ف    ض    ط    ص    ظ       
۱۳۶    ۱۵۳    ۱۷۱    ۱۹۰    ۲۱۰    ۲۳۱    ۲۵۳    ۲۷۶    ۳۰۰    ۳۲۵    ۳۵۱    ۳۷۸    ۴۰۶       
و دیگر ابوالصلاح اخبار عددی کرده که از حروف ایقغ هفتصد دلی که این اعداد اخبار ایشان بود، و گویند یوشع بن نون (ع) اعداد اسماء و کلمات را بر این عدد اختیار کرده اند بغایت مستحسن است:

ا    ی    ق    غ    ب    ک    ر    ج    ل    ش    د    م    ت    ه    ن
۱    ۱۱    ۱۱۱    ۱۱۱    ۲    ۲۲    ۲۲۲    ۳    ۳۳    ۳۳۳    ۴    ۴۴    ۴۴۴    ۵    ۵۵
ث    و    س    خ    ز    ع    ذ    ح    ف    ض    ط    ص    ظ       
۵۵۵    ۶    ۶۶    ۶۶    ۷    ۷۷    ۷۷۷    ۸    ۸۸    ۸۸۸    ۹    ۹۹    ۹۹۹       


انواع اعداد اهطمی
در معالم الشریر در میان حفر الکبیر آورده که در ارکان عرش مجید صور اینحروف منقوش است و هر یک از این حروف ظروف سرایر و صنوف ضمایر است و در وایت آمده که لکل حرف من الحروف الاهطم اسم من اسماء الاعظم و این اعداد را حضرت موسی کلیم الله از حضرت خضر (ع) تعلیم گرفته و قرائت برای عدد سبب دفع بینات و آفات است و هیچ درمانده بدین عدد دعا نخواند الا که اجابت یافته و بر این عدد بسیار فایده است:
ا    هـ    ط    م    ف    ش    ذ    ب    و    ی    ن    ش    ت    ض    ج
۱    ۲    ۴    ۸    ۱۶    ۳۲    ۶۴    ۲    ۴    ۸    ۱۶    ۳۲    ۶۴    ۱۲۸    ۴
ز    ک    س    ق    ث    ظ    د    ح    ل    ع    ر    خ    غ       
۸    ۱۶    ۳۲    ۶۴    ۱۲۸    ۲۵۱    ۸    ۱۶    ۳۲    ۶۴    ۱۲۸    ۲۰۱    ۵۱۲       
(بنحو ترکیب همعدد- هب = ۲- طوج = ۴ – میزد = ۸- فنکح = ۱۶- شصسل = ۳۲- ذتقع = ۱۴ – ضش= ۱۲۸- ظخ = ۲۵۶- )
دیگر عدد عنصر صغیر است و این عدد بوضع فیثاغورث حکیم است وگویند که : آصف بن برخیا اسم اعظم باریتعالی را بدین عدد خوانده و عرش بلقیس ملکه سبا را از شهر سبا بحضرت سلیمان (ع) آورده است.
ا    هـ    ط    م    ف    ش    ذ    ب    و    ی    ن    ش    ت    ض    ج
۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۳
ز    ک    س    ق    ث    ظ    د    ح    ل    ع    ر    خ    غ       
۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰       

دیگر مثلثه اهطمی است و این عدد مشهور است باسم دانیال نبی (ع) و گویند بوحی بدانیال (ع) فرود آمد و تلاوت اسماء الهی و کلمات آن بر این عدد سریع الاجابت است و حروف و اعداد او اینست :
ا    هـ    ط    م    ف    ش    ذ    ب    و    ی    ن    ش    ت    ض    ج
۳    ۶    ۹    ۱۲    ۲۴    ۴۸    ۹۶    ۱۹۲    ۳۸۴    ۷۱۸    ۱۵۳۶    ۳۰۷۲    ۶۱۴۴    ۱۲۲۸۸    ۲۴۵۷۶
ز    ک    س    ق    ث    ظ    د    ح    ل    ع    ر    خ    غ       
۴۹۱۵۲    ۹۸۳۰۴    ۱۹۶۶۰۸    ۹۳۲۱۶    ۸۱۴۳۳۳    ۱۵۷۲۸۶۴    ۳۱۴۵۲۸۷    ۶۲۹۱۴۵۶    ۱۲۵۸۲۹۱۲    ۲۵۱۶۵۸۴۲    ۵۰۳۳۱۶۴۸    ۱۰۰۶۶۳۲۹۱    ۲۰۱۳۲۶۵۹۲       

گویند که ارسطاطالیس جهت اسکندر وتسلط او بر هفت کشور و طلسمات و تلاوت اسماء و احیات را بر این مثلثه نهاد و اعداد آن حرف اینست:

ا    هـ    ط    م    ف    ش    ذ        ب    و    ی    ن    ش    ت    ض
۱۰    ۲۰    ۳۰    ۴۰    ۵۰    ۶۰    ۷۰        ۸۰    ۹۰    ۱۰۰    ۱۱۰    ۱۲۰    ۱۳۰    ۱۴۰
       
ج    ز    ک    س    ق    ث    ظ        د    ح    ل    ع    ر    خ    غ
۱۵۰    ۱۶۰    ۱۷۰    ۱۸۰    ۱۹۰    ۲۰۰    ۲۱۰        ۲۲۰    ۲۳۰    ۲۴۰    ۲۵۰    ۲۶۰    ۲۷۰    ۲۸۰

و گفته اند که مثلثاالعشرات لنسیل الاملات و تسهیل المشرات و این را مرتبه عظمی گویند غایت قصوای خوانند و قال فیثاغورت مثلثات الاعداد لمراد الحب و الوداد و این مثلث مسما بمثلثه اقدمین است :
ا    هـ    ط    م    ف    ش    ذ        ب    و    ی    ن    ش    ت    ض
۹    ۱۰    ۱۱    ۱۲    ۱۳    ۱۴    ۱۵        ۱۸    ۱۹    ۲۰    ۲۱    ۲۲    ۲۳    ۲۴
       
ج    ز    ک    س    ق    ث    ظ        د    ح    ل    ع    ر    خ    غ
۲۷    ۲۸    ۲۹    ۳۰    ۳۱    ۳۲    ۳۳        ۳۶    ۳۷    ۳۸    ۳۹    ۴۰    ۴۱    ۴۲

دیگر عدد مثلثه مآت است و این عدد را وسیط و غایت تسلیط خوانند.
ا    هـ    ط    م    ف    ش    ذ        ب    و    ی    ن    ش    ت    ض
۱۰۰    ۲۰۰    ۳۰۰    ۴۰۰    ۵۰۰    ۶۰۰    ۷۰۰        ۳۰۰    ۴۰۰    ۵۰۰    ۶۰۰    ۷۰۰    ۸۰۰    ۹۰۰
       
ج    ز    ک    س    ق    ث    ظ        د    ح    ل    ع    ر    خ    غ
۶۰۰    ۷۰۰    ۸۰۰    ۹۰۰    ۱۰۰۰    ۱۱۰۰    ۱۲۰۰        ۹۰۰    ۱۰۰۰    ۱۱۰۰    ۱۲۰۰    ۱۳۰۰    ۱۴۰۰    ۱۵۰۰

دیگر مثلثه الوف است و این عدد را منتها دالا عدد و نهایت المراد خوانند، در حدیث آمده که عدد آلا حاد لتیل اعداد و العشرات تسهیل العشرات و عدد المآت لدفع الآفات و عدد الوف نظر والصفوف و دفع المخوف:
ا    هـ    ط    م    ف    ش    ذ        ب    و    ی    ن    ش    ت    ض
۱۰۰    ۲۰۰۰    ۳۰۰۰    ۴۰۰۰    ۵۰۰۰    ۶۰۰۰    ۷۰۰۰        ۳۰۰۰    ۴۰۰۰    ۵۰۰۰    ۶۰۰۰    ۷۰۰۰    ۸۰۰۰    ۹۰۰۰
       
ج    ز    ک    س    ق    ث    ظ        د    ح    ل    ع    ر    خ    غ
۶۰۰۰    ۷۰۰۰    ۸۰۰۰    ۹۰۰۰    ۱۰۰۰۰    ۱۱۰۰۰    ۱۲۰۰۰        ۹۰۰۰    ۱۰۰۰۰    ۱۱۰۰۰    ۱۲۰۰۰    ۱۳۰۰۰    ۱۴۰۰۰    ۱۵۰۰۰

آیا نام شما برای شما مناسب است؟
انرژی هائی که در نام شماست، زندگی شما، رسالت شما، علاقه ها و بیزاری های شما، ایده آل های شما، و شرایط و تجربیات شما را می سازد.
این انرژی ها را می توان در :
•       نام
•       نام خانوادگی
•       نام و نام خانوادگی
•       نام مستعار
یافت.
 
هرگز تاثیر نام خانوادگی را نادیده و دست کم نگیرید
آیا از شرایط و اوضاع زندگی خود خشنود هستید یا در انتظار تغییراتید؟ آیا تعجب نمی کنید از اینکه چرا همانطور که فکر می کنید؛ انجام می دهید و چرا احساس نمی کنید که کار را به اتمام می رسانید و احساس رضایت نمی کنید؟ اگر در جستجوی جواب باشید، می توانید تغییراتی را ایجاد کنید. بنابراین آماده اید تا  مسائل پایه ای را رسیدگی کنید که نشان می دهند زندگی شما بطور مستقیم از نام شما تاثیر می گیرد.
بسیاری از جوانان بدنبال تازه ها و مسائلی متفاوت هستند و اغلب بدون اینکه نسبت به اتفاقات آینده، توجه و تفکر جدی و آگاه لازم را داشته باشند؛ خیلی زود ازدواج می کنند. و یا اینکه شریک خود را واقعا درک نمی کنند و تغییرات باور نکردنی بین آنها اتفاق می افتد.
 
نام خانوادگی تفاوت ایجاد می کند
آیا تا بحال به این نکته توجه کرده اید که چرا بسیاری از خانواده ها با یکدیگر فرق می کنند؟ این تفاوت ها را می توان در مواردی از جمله : خانواده ای مستقل، خانواده ای خوشحال و خوشگذران، خانواده ای سودمند و شکاک، خانواده ای بی قرار و بی نظم، خانواده ای مسئول و عاشق، خانواده ای مرموز و حساس، خانواده ای سازمان یافته با طرز تفکر تجاری، و ... مشاهده نمود. همه اینها بنوعی به انرژی های موجود در نام خانوادگی هر خانواده مربوط می شود.
دلایل مختلفی برای تنوع شخصیت های ذهنی وجود دارد ولی رابطه مستقیم با چگونگی طرز تفکر والدین، طرز برخورد و رفتار آنها و سطح فکری که توسط نام ایجاد می شود؛ دارد. حتی ضعف های فیزیکی که در یک خانواده بوجود می آید. در اینحالت؛ با اصلاح نام خانوادگی، مشکلات و ضعف ها نیز قابل اصلاح خواهد بود.


سال - ماه - روز شخصی در علم اعداد
 
 

اگرچه هر یک از ما تاریخ تولد خاص خود را داراست، ولی در عین حال ما چرخه های منظم و پیش رونده ای را تجربه می کنیم

شناخت این چرخه ها به ما کمک می کند تا بهترین استفاده را از انرژی های تاثیرگذار بر زندگی مان بکنیم. ما می توانیم این آگاهی ها را به شیوه های کاملا عملی برای بهبود زمان بندی برنامه ها و طرح های شخصی بکار بندیم و با همساز نمودن انرژی ها با چرخه های طبیعی، احساس زمان بندی و افزایش احتمال آماده بودن برای مواجهه، بهره برداری از فرصت های پیش آمده را ارتقاء بخشیم.


زندگی چرخه ای از فراز و نشیب هاست که فرد با آگاهی از این دوره ها، می تواند بجای اینکه قربانی شرایط باشد، با ایجاد تغییرات لازم در محیط خود، ارباب تقدیر خویش شود.


وقایع عوض نمی شوند، بلکه این انسان است که با اتخاذ نگرش مثبت نسبت به زندگی خود تغییر می کند. در مواجهه با این چرخه ها و دوره ها باید دوراندیش بود، چون صرفا وضعیتی انتقالی یا مرحله ای موقتی است و شرایط زندگی یا اطرافیان آن چیزی نیستند که در لحظه می نمایند. 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢٩