کایرون Chiron - آرکی تایپِ شفاگر دردمند The Wounded Healer -


 کایرون، خدای ِ نیمه اسب و نیمه انسان است. او با آنکه بنظر میرسد از طایفه "سانتور" ها ، یعنی" اسب- انسانها" ست ، در واقع خدائی است که تصادفا به این هییت در آمده است . کایرون فرزند ( Philyra) ) از پریان و کرونوس خدای زمان است. وقتی که کرونوس با این پری در حال عشقبازی بود ، همسرش رئا در رسید و او برای پنهان کردن خود ، خودش را به شکل اسبی نمایان کرد و بچه ای که از این واقعه متولد شد ، نیمه بالاتنه او یک انسان و نیمه دیگر او یک اسب است. پس کایرون برادر ناتنی زئوس هم هست.

وقتی کایرون بدنیا آمد بخاطر شکل عجیب اش مورد تنفر مادرش واقع شد و مادر او را از خود راند. اما آپولو وقتی این طفل بی پناه را دید او را نجات داد و تربیت اش کرده و به او موسیقی ، شعر و ادبیات، فلسفه ، ستاره شناسی و طب گیاهی را آموخت. کایرون در نزد آپولو بسیار دانا و فرهیخته گشت و برخلاف" اسب-مردان " دیگر که همواره در حال مستی و عیش و هرزگی و بی خبری بودند او بخاطر تربیتی که از آپولو گرفته بود ، از نیمه اسبی حیوانی خود بسوی انسان بودن خود متعالی شده و آنگاه راهنما و معلم بسیاری از قهرمانان و نیمه خدایان از جمله هرکول و راهنمائی او در دوازده خوان هرکول ، آشیل جنگاور ، آسکلپوس طبیب، و قهرمانان دیگر گشت. کایرون آرکی تایپ انسانی است که جنبه حیوانیت را با جنبه قدوسیت خود پیوند زده و " تمامیت" میان این دو ایجاد میکند و به بیان دیگر او آرکی تایپ "تفرد" و نور آگاهی است. 
کایرون دو بار زخمی گشته بود. یک زخم روحی که مادرش با طرد کردن او به او وارد ساخته بود و یک زخم بدنی که هرکول اشتباها تیر زهر آهگینی که آغشته به خون هیولا هایدرا بود به زانوی او اصابت میکند و با آنکه او خودش شفابخش بزرگی بود زیرا که همه گیاهان و خواص آنها را میشناخت ، با این حال از شفا دادن به خود برای درآوردن این تیر زهر آگین عاجز بود و چون او نامیرنده بود ، همیشه در حال درد و محنت بود بی آنکه بمیرد و یا شفا بیابد.
سرانجام در هنگامی که پرومته که به سبب دزدیدن آتش از خدایان و هدیه کردن آ ن به انسانها به سختی شکنجه میشد ، کایرون داوطلب شد که جای او را بگیرد و پرومته را از بند آزاد کند. 
آرکی تایپ ِ "شفا بخش ِ دردمند" ، به نشانه کسانی است که درد دیگران را به دلیل دردی که خود حس میکنند می فهمند. این آرکی تایپ در روانشناسان و روانکاوان میتواند بخوبی فعال باشد. آرکی تایپ کایرون در هنگام تراپی میتواند در سایکی روانکاو حلول کند و شفا بخشی را بصورت یک شهود به روانکاو منتقل کند. دانش و خرد کایرون با آنکه از ژرفا بر میخیزد اما به سبب تعلیم او از آپولو با فهم و درک عقلی قابل فهم و اندازه گیری است. در ستاره شناسی ، برج قوس یا کمان به کایرون منسوب است و علامت او را دارد ( نیمه اسب ، نیمه مرد کماندار). متولدین آذر معمولا به فلسفه و علوم انسانی گرایش و تمایل دارند.

 

 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱/۱٧