به اعتقاد علم اعداد روزی که در آن متولد شده ایم (میلادی) و مضارب آن بهترین ارتعاش را دارد. روز تولد و اعداد هم مضرب آن مناسب ترین روزها برای اقدامات ماست.
مثلا روز تولد فردی دوم ماه می باشد این روز و روزهای هم مضرب آن برای فرد روزهای طلایی محسوب می شوند. منظور از روزهای هم مضرب یعنی اینکه روزهایی که پس از یک رقمی شدن به عدد دو برسند . مثل 11 که برابر است با 1+1 =2
یا 20 = 2 ویا روز 29 ماه که برابر است با: 2+9=11 = 1+1=2

نکته: به استثناء4 (22و13) و 8 که نباید از آنها استفاده کرد چرا که این اعداد دردسر می آفرینند .4و 8 دو عددی هستند که همدیگر را مثل مغناطیس جذب می کنند ولی عواقب بدی در پی دارند. همچنین اعدادی که جمعشان 8 می شود:17و 26.(به خصوص26)
توضیح اینکه اعداد نحس اعظم به هدفهایشان نمی رسند:13 11 22 33 .
اولین عدد روز ت لد عدد طلایی عمومی است.اولین مضرب جهت امور مادی ومضرب بعدی جهت امور عاطفی و اگر مضرب چهارمی وجود داشت نیز جهت امور عمومی استفاده می شود.

مثلا:
تاریخ تولد فردی روز 13 است. از این روز در هر ماه می توانیم جهت امور عمومی استفاده کنیم.
9 روز به این عدد اضافه می کنیم. مجموع عدد بعد باید با مجموع عدد روز تولد مساوی باشد. که این عدد 22 می شود. از این روز باید جهت امور مادی استفاده کنیم. به عدد قبل 9 واحد اضافه می کنیم. عدد 31 به دست می آید. اگر عدد چهارمی وجود داشت از آن نیز جهت امور عمومی استفاده می کنیم. در اینجا 4 میشود چون برابراست با مجموع عدد روز تولد یعنی . (4=3+1)13
2روز تولد جهت امور عمومی/11 مادی/20 :عاطفی/29:عمومی
19روز تولد :جهت امور عمومی/28 مادی/1 : عاطفی/10:عمومی
22: عمومی/31:مادی/4:عاطفی/13:عمومی.
مجموع اعداد روز تولد که از 5 بیشتر می شوند را فقط می توانیم با 3 عدد بنویسیم.
5 روز تولد:عمومی/14:مادی/23 عاطفی.
کسانی که در روز تولد به عدد 8 می رسند باید از عدد 6 استفاده کنند.
به عدد 4 رسیدن در روز تولد: باید از 1 جهت امور مالی و 7 جهت امور عاطفی استفاده کنیم.
اگر انسان صبوری باشیم می توانیم از 4 استفاده کنیم.
به 5 رسیدن در روز تولد: اگر کارهایی با دوام می خواهیم بکنیم باید از 2 و 7 استفاده کنیم.
از 8 در کنار4 نباید استفاده کرد.مثل مغناطیس به هم جذب می شوند ولی سرنوشت مخوف درانتظار انهاست.
مضارب آنها هم صادق است. عدد (زحل)8 بدترین تاثیرات را دارد. هنگام طلوع زحل جرم و جنایت و خودکشی بالا میرود. افرادی که 8 زیاد دارند باید از هر چیز 6 تا 6 تا در منزل استفاده کنند. مثلا مبلمان منزل را 6 ضلعی بچینند.
 
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/٢۳