منحصراً برای استفاده ی جویندگان حقیقت

برخی افراد گمان دارند نباید علوم خفیه را را ظاهر کرد، لکن نمی توانند خرده یی بر ما بگیرند، زیرا تجربه نشان داده است که می توان همه چیز را بدون ترس گفت و افراد فقط آنجه را باید بفهمند می فهمند. برخی دیگر نوشته های ما را متهم می کنند به اینکه گنگ و غیر قابل فهم نوشته شده است، ما با گذاشتن جمله ی زیر بر ابتدای کتاب این مطلب را پیش بینی کرده ایم

برگهای تاروت ، بیشک قدیمیترین وسایل تفال و بازی هستند؛ ثورا جهانی ازنماد است.  در ثورا تصاویری وجود دارد که مشخصا متعلق به قرون وسطا است  ثورا با نمادهای مسیحی در آمیخته است.ثورا دارای 78 برگ است ، 56 رمز صغیر و 22 رمز کبیر . این اعداد دارای مفاهیم خاصی هستند؛ شماره 22 تعداد حروف عبری است.56 رمز صغیر از 4 دسته برگ 14 تایی تشکیل شده .22 رمز کبیر از 21 برگ بدون شماره و یک برگ بدون شماره تشکیل شده است. کارتهای کبیر سیر تکاملی انسان وکارتهای صغیر زندگی مادی انسان  را نمایش می دهد   . جهان از چهار عنصر   اب  اتش  هوا  خاک   تشکیل شده   که به حروف   عبری برمیگردد  که همان یهوه میباشد ضمنا چهار فصل و چهار جهت اصلی نیز تداعی چنین امری است. میباشد تمامی برگهای ثورا دارای رنگهای زنده ای هستندکه هر یک در جایگاه خاص خود مفهوم خاص خود را دارد.فرضا رنگ گوشتی (صورتی) ، آبی ، قرمز ، و زرد : رنگ گوشتی ف همواره  نشانه چیزی انسانی است. آبی رنگ شبانه ، انفعالی ، قمری و رنگ راز ، رنگ احساسات رنگ جان ، (آنیما) و رنگ ارزشهای رنانه است . قرمز رنگ مذکر ، نیروهای درونی ، نیروهای بالقوه ، پیدایش روان ، (آنیموس) ، خون و ذات است.زرد دو وجهیست : زرد رنگ زمین _ خورشید ، عسل ، خرمن ، نورتفکر ، و طلای فساد ناپذیر است.

 چهار قسم رموز  صغیرکه 

چوبدست= اتش،  عصای مطران ، عالم لاهوت ، سر و تفکر ،      شاه ، ی

 جام=  اب (آناهیتا)   تبرک کلیسا ، عالم بشری، سینه نیروی حیات، بی بی ،ه

 شمشر=هوا  ، صلیب، چرخ خورشید، عالم مادی ، کمر جسم ،   سردار ،   و

سکه= خاک ، نان، عالم تغییروتولید ،انتقال ازخالی به خال دیگر، سرباز ، ه دوم.

  که کلمه یهوه را تشکیل میدهد. قانون اصلی تاروت پیرو منطق اعداد چهارتایی و بر مبنای کلمه ی مقدس «یهوه» و حروف عبری  است و کلیه ی رموز کبیر و صغیر این کارت بر این مبنا شکل گرفته.در زیر این حروف و رابطه آن با اعداد را توضیح میدهم.لازم به توضیح است کهبر طبق قبالا حروف عبری هر کدام قدرت خواصی دارد و بیان و تلفظ صحیح کلمات میتواند تاثیراتی بر ما ویا محیط اطراف ما بگذارد نام اعظم خداوند در عبری י-ה-ו-ה است وهیچ یهودی حق تلفظ آن را ندارد واز نظر قبالا کتابها در مورد این نام نوشته شده اگر بخواهیم این نام مقدس را حرف به حرف و همانطور که میبینیم به عربی بنویسیم یاهو میشود که یهودیان در مورد بیان آن نیز بایستی با احترام عمل کنند.(יیا- הه-וو-ה).نام مقدس دیگر باری تعالا در عبری א-ל-ה است و همچنین اگر این کلمۀ مقدس عبری را همانطور که میبینیم بدون تلفظ صحیح عبری حرف به حرف به عربی بنویسیم الله میشود (אا-לلا-הه).

حروف:حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. گاهی از این شیوه در شماره‌گذاری موردها یا صفحات بکار می‌رود.دسته بندی فعلی پپیش از اسلام چنین بوده است:  «الف، ب، ج، د، ه‍، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ».

وبه شکل واژه در آمده آن: «اَبْجَدْ - هَوََّزْ - حُطّی - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَِّذْ - ضَظِغْ»ارزش گذاری عددی آن بدین صورت است :

از الف تا ی   برابر از  یک تا ده  

از ی تا ق   برابر از  ده تا صد

از ق تا غ برابر از  صد تا هزار

 

حروف الفبای عِبری در نوشتن حروف عبری و نیز برخی نشانه‌های علمی و ریاضی بکار می‌رود. الفبای عبری از ۲۲ حرف تشکیل شده است.حروف عبری پایه و اساس تشکیل و آفرینش جهان هستند. صداهای زیر شیوه تلفظ حروف زبان عبری می‌باشند:

اَلِف - بِیت – گیمل – دالِت – هِ – واو – زَین – خِت – تِت – یُد – کاف – لَمِد – مِم – نون – سَمِخ – عَین – پِه - زادی – کُف – رِش – شین – تاو

ارزش عددی این حروف که از الف بای فینیقی گرفته شده

 ا=1، ب=2، ج=3، د=4، ﻫ=5، و=6، ز=7، ح=8، ط=9، ی=10، ک=11، ل=12، م=13، ن=14، س=15، ع=16، ف=17، ص=18، ق=19، ر=20، ش=21، ت=22.

 

حرف ی از نظر نمادین با شماره 10 نشان داده میشود حرف ی نشانه اصل اشیا است تمامی حروف عبری از ترکیب و جفت شدن حرف  ی=10 است اولین حرف عبری " الف " از چهار ی  تشکیل شده که دو به دو مقابل هم قرار گرفته اند.

ی=10 میباشد و 10 همان صفر(هیچ) و یک(کل و اصل) ، که در کنار هم قرار دارند.ی : نشانه اصل اشیا است ، اصل فعال ، فاعل ، خالق ملکوتی ،من ، مثبت ،

 

ﻫ :من نیتواند درک شود مگر با نامن خود . به محض این که من درک شد بلافاصله یک انعکاس روی من مطلق انجام میشود و به نوعی واحد تقسیم میشود.این اصل دوگانگی و تضاد است.اصل تصویر زنانگی. ی(10) برای ایجاد تضاد با خودش بر دو تقصیم میشود :10 بر دو میشود پنج دقیقا عدد حرف ﻫ حرف دوم کلمه مقدس یهوه. پس در مقابل حرف ی ؛( فعال ، مرد ، مطلق من .) حرف ﻫ است که نشانه زنانگی  ، مفعول ، نامن ، ماده ، زندگی ،زمین و جام  است. نشانه نگهدارنده نجومی یا اصل غیر فعال یا مفعول ، منفی ، انعکاس برگ اول .

و: رابط و ربط دهنده بین من و نامن " واو " است.ششمین حرف عبری به صورت زیر محاسبه میشود:  6 = 5 + 1=15  = (ﻫ)5 + (ی)10

واو نشانه قلاب و پیوند است.شاید پیامبر.این قلاب ضدین را به هم پیوند میدهد وسومین راس عرفان است.تثلیث.

ﻫ دوم: ﻫ دوم در کلمه یهوه به مفهوم انتقال یا دوره انتقالی ، بازگشت از دنیای ماورا به دنیای ماده ، انتقال از جهانی به جهان دیگر ، مانند عدد 13 نزد زرتشتیان که نشانه انتقال است روز 13نوروز نشانه پایان یک دوره و آغاز دوره جدید است . ﻫ دوم بیانگر تکرار دایره و عبور دهنده در برابر خالق است.

 

ی

ی ﻫ

ی ﻫ و

ی ﻫ و ﻫ

 

 

عرفان اعداد: در عهد باستان از اعداد مفاهیمی عرفانی داشتند. اعداد دارای ارزش کاهش عرفانی و افزایش عرفانی بودند.کاهش عرفانی یعنی رساندن اعداد به یک رقم.

تمامی اعداد از یک به بالا را میتوان به یکی از چهار عدد (1و2و3و4) تبدیل کرد .مثلا:2=1+1=11 است .12=1+2=3

افزایش عرفانی یعنی شناخت ارزش عرفانی آن عدد مثلا چهار:    10=4+3+2+1=4

افزایش عرفانی به ما میگوید اعداد 1و4و7و10 همگی برابر 1 هستند.و....

تمامی اعداد در تبدیل به چهار عدد تبدیل میشوند.1 و2و3و4 و خود 4 عدد تبدیل به واحد است :

عدد 1 نماد واحد .نشانه اصل آفرینش اعداد ، فاعل ، اصل فعال است.

عدد 2 نماد غیر خود و انعکاس 1 بر خودش ، مفعول و غیر فعال است.

عدد 3 نماد خنثی است دو متضاد را یک خنثی مشترک متصل میسازد.

عدد 4 این سه اصل در یک عدد چهارم کاهش عرفانی میابد. عدد انتقال.

همان طور که در بالا آمد قانون اصلی ثورا پیرو منطق اعداد چهارتایی و بر مبنای کلمه ی مقدس «یهوه» است

عدد 1 به معنای خداوند و تقدیر الهی، عدد 2 به معنای انسان و روح زمینی و عدد 3 واسط و رابط عدد یک و دو و یا طبیعت . 4 رابط بین این حلقه و حلقه ی بعدی است. در عین حال 1 به معنای مرد و 2 به معنای زن و 3 به معنای فرزنداست. 1 به معنای «پدر»، 2 به معنای «پسر» و 3 به معنای «روح القدس» است. عدد 4 در عین اینکه عدد پایانی حلقه ی اول است، عدد آغازین حلقه ی دوم نیز هست یعنی دین و آیین جدید. عدد 1 به معنای شروع یک روند، 2 به معنای اوج ان روند، 3 به معنای پایان و 4 به معنای سقوط است. بر طبق این اصل، اعداد 1 تا 10 در سه دسته چیده می شوند:

 

گروه اول: 1 و 2و 3و 4 // به معنای شروع

مثلث اول فاعل است و مرتبط با ی مثلث دوم مفعول و مرتبط با ﻫ  4عدد انتقال انعکاس مثلث اول روی مثلث دوم ،سومین مثلث را به وجود می آورد .                                                      عدد هفت عدد انتقالی است به هفتایی دوم.

گروه دوم: 4و 5و 6و 7 // به معنای اوج

گروه سوم: 7و 8و 9و 10// پایان روندحاکم.

درون هر کدام از این سه دسته اعداد بر طبق اصل چهارتایی معنا می شوند. 1 به معنای شروع. 2 به معنای اوج و...

اولین هفتایی نشانه خلقت فعال، اوزیریس (Osiris) برهما ،پدر است "ی" مرتبط با خدا

دومین هفتایی نماد نگهدارنده ،اختری ایزیس (Isis) ویشنو پسر است"ﻫ"  انسان

سومین هفتایی نشانه جسم ،هورس ، شیوا (الاهه مرگ) روح القدس است"و" طبیعت

در پایان با اعداد 19و20 و21 مثلث انتقالی (به رموز صغیر)شکل میگیرد. ﻫ دوم قیامت

اعداد 7و13و19 اعداد انتقالی اند.

 

الف

بت

گیمل

دالت

ه

واو

زین

خت

تت

ید

کاف

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ך

لمد

مم

نون

سمخ

عین

په

زادی

کف

رش

شین

طا

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת

ם

ן

ף

ץ

 

رموز کبیر:راههای باطنی

رموز کبیر، خود راههای باطنی هستند که مراحل آن به شیوه های مختلف تفسیر شده است. رموز کبیرچون لب ولباب هرمسی گری محسوب میشوند، چون مقامات والایی که بر روی تودهیی گمنام و ناشناخته جای گرفته اند:

 

 

1.        •مغ  The Magician 

 

 

2.        •پاپ بانو The High Primestess

 

دومین رمز کبیر ثورا.پاپ بانو،برخلاف مغ که ایستاده بود نشسته است،بی حرکت و مرموز.او زیر حجاب و عبای آبی ، نیرویی را پنهان کرده (سرخ) (مثل امپراطریس ، عدالت ف و درویش ). او همان کسیست که منتظر قانون اخلاق ... تقدس ... دانش در مقابل قدرت . تضاد درونی ثنویت ، تقابل ابدی هستی و جوهر است.
 

3.        •امپراتریس(شاهبانو) The Empress

 

4.        امپراتور(شاه)

 

5.        پاپ

 

پنجمین رمز کبیر ثورا:آستین های پاپ سفیدند که نشانه پاکی اوست.روی صلیب سه خط افقی نماد قدت خلاق وی در عوالم ملکوتی،روانی،

6.        عاشق

 

•دو تن دلداده ،دو تن عاشق و معشوق ،دونامزد
 

 

عاشق، ششمین رمز کبیر ثورا.اساسا“ نماد امتجانی است که ازفرد  جوانی میشود که به تقاطع بلوغ رسیده و باید انتخابی کند.از این به بعد مسیرش به دو راه چپ (فلاکت) و راست تقسیم میشود این همان Y فیثاغوریسی ایست.تنها کروموزوم تعین جنسیت مردانه.شماره این برگ بر وجه جنسی نیز تاکید دارد.
 

7.        ارابه

 

8.        عدالت

 

•عدالت ،انصاف ،درستى ،دادگسترى قسط،
 

 

عدالت هشتمین رمز کبیر ثورا.اولین برگ دسته هفتایی دوم، (هفتایی دوم روح است.که بین جسم(7تای اول) و ذات(7تای آخر) واقع شده.) با شمشیر و ترازویی در دیت که نشانه قدیمی عدالت محوریست.شمشیر نشانه قدرت تقسیمگر عدالت.ترازو نشانه وظیفه و وسیله برقراری عدل در جامعه است.
 

9.        درویش

زاهد گوشه نشین ،تارک دنیا،منزوى

 

 

 

10.    چرخ سرنوشت

 

fortune بحث واقبال ،طالع ،خوش بختى ،شانس ،مال ،دارایى ،ثروت ،اتفاق افتادن ،مقدرکردن

 

اگر درویش ثورا ، راه جستجوی تکنفره را نشان میدهد، دهمین رمز کبیر ثورا ، انسان را دوباره گرفتار دنیا و تسلسل آن میکند . چرخ سرنوشت توالی قرعه ی  قرعه بخت را نشان میدهد ، و اقبال و بد بیاری آن را.
 

11.    نیرو

 

12.    به دار آویخته

   

دوازدهمین رمز ثورا،که مکمل چرخ سرنوشت است.در نظر اول این برگ نشانه شکست وضعف کامل است.اما از سوئی یک صلیب روی مثلث نقش کرده که گویای نوعی عمل جادوئی است.احتیاط.نماد تزکیه از طریق معکوس کردن نظم زمینی؛عارف.

13.    رمز بدون نام(مرگ)

 

14.    اعتدال

 

15.    شیطان

 

شیطان پانزدهمین رمز کبیر ثورا.بین دو برگ اعتدال و برج واقع شده.حاکم بر نیروهای هرج ومرج و بی نظمی.آن کسی که آرزو دارد به نیروهای خفیه دست یابد باید چون مغ،به تعادل رسد.یا چون فاتح سوار بر ارابه(رمز7) بر گرایشهای متضاد فایق آید.یا چون درویش(رمز9) به صلحی درونی دست یابد.یا همچون به دار آویخته (رمز12) از خواسته های خود مقابل دیگری بگذرد،وگرنه گرفتارو قربانی جریان بی نظم سیالی میشود،که آن را خیالپردازی کرده ونمیدانسته چگونه آن را مهار کند.هر چند که وجود نیروهای عدم ونیستی برای ایجاد توازن در طبیعت ضروری است اما شاتان هم به قانون عدالت گردن مینهد.برگ شیطان نشانه بردگی نیز هست.

16.    برج

 

شانزدهمین رمز کبیر ثورا:گویای بلائی آنی الهی .این برگ نشانه تغییر نامنتظره مثبت در یک وضع بحرانی است.ضربه ای اورمزدی به جاه طلبی فردی
 

17.    ستاره

 

هفدهمین رمز کبیر ثورا:نماد جاودانگی و روح بشر

18.    ماه

 

19.    خورشید

 

 

20.    قیامت

 

حکم محکمه ،راى دادگاه ،قضاوت ،  judgment داورى ،دادرسى ،فتوى ،راى

   

قیامت ، رستاخیز ، بیداری مردگان ، بیستمین رمز کبیر ثورا ست.نشانه تنفس و نفخه رهایی بخش ؛تغییر وضعیت ، قدردانی ،مسائل حقوقی ، بازگشت اشیا ، پایان آزمایش ، بهبودی ، بخشش جبران ، تصحیح  خطا ، اعاده حیثیت ، معالجه  ، قیام قائم
آدمیان بعد از خروج از قبر ، عریان در مقابل فرشته حاضر میشوند، عاری از هر تعلق دنیوی. برای تولدی دوباره باید ندای شیپور طلایی را شنید،چرا که از آن نفخه اللهی دمیده خواهد شد.قیامت نماد هشدار است .
 

21.    دنیا

 

   

 

       شیدا

 

•  نادانى و حماقت کردن ،نادان ،احمق ،ابله ،لوده ،دلقک ،مسخره ،گول زدن ،فریب دادن ،دست انداختن
دیوانه
 

 

شیدا شماره ای ندارد.صفر یا بیست و دو.یعنی بیرون از مجموعه.خارج از دنیای آدمیان.بیرون از دیوارهای شهر.بی دغدغه ای.او خلا فنا فی الله است.مصداق ”غلام همت آنم که ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است.“

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٥