رنگ کف دست

اگر کف دست مثل دست مرده رنگ پریذه به نظر برسد نشانه ی اینست که صاحبش فاقد حرارت بوده و نمی تواند با اشخاص بجوشد.افرادی که دارای اینگونه کف دست هستند خیلی خونسرد و بی حال هستند و از اجتماعات گریزانند.این افراد به عرفانو علوم پنهانی و هر چیزی که جنبه ی راز دارد دلبسته شده و زندگی مرموز و گوشه نشینی را دوست می دارند.

افرادی که کف دستشان گلگون است خیلی بشاش و با طراوت می باشند و از دوستس خیلی لذت می برند.اینها سرشار از نیروی حیاتی بوده و نمی توانند بدبین و گوشه گیر باشند.ولی اگر کف دست بی اندازه سرخ باشد نشانه ی جریان زیاد خون است.اینگونه افراد در هر کاری افراط می کنند.به شدت کار می کنند و به شدت هم عاشق می شوند.اگر خشمگین شوند خشم آنها شدید و خطرناک خواهد بود.در صحبت جملات کوتاه و قوی به کار می برند و در حرکت سریع و چابکند ولی از لحاظ فکری زیاد سرعت انتقال ندارند و کند هستند.

کف دستی که رنگش زرد است(البته این رنگ نباید ناشی از یرقان یا بیماری دیگری باشد)نشانه ی غم و اندوه است.این گونه افراد همیشه اندوهگین و ناراضی بوده و همیشه نق می زنند.این گونه افراد هم از اجتماع گریزانند و دوستان معدودی دارند.

اگر رنگ کف دست کبود باشد دلیل بدی جریان خون است و اگر خیلی کبود باشد دلیل وجود بیماری قلب است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱