عدد یک نشان دهنده خصوصیات دختران و عدد دو نشان دهنده خصوصیات پسران .......۱)اساسا به سکوت علاقه دارند.
2)اساسا به گفتگو علاقه دارند .
۱)در روز به طور متوسط ۲۶۰۰۰ کلمه حرف می زنند.
۲)در روز به طور متوسط ۴۰۰۰ کلمه حرف می زنند.
۱) با گفتگو مشکل خود را حل می کنند.
۲) با سکوت مشکل خود را حل می کنند.
۱)اساسا شنوندگان بسیار خوبی اند۲) اساسا شنوندگان خوبی نیستند.
۱) به تشریفات توجه دارند.
۲) تشریفاتی نیستند.
۱) بسیار جزیی نگر هستند.
۲) اصولا کلی نگر هستند.
۱) رابطه گرا و مسیر گرا هستند
۲) هدف گرا و افق نگر هستند.
۱) از راه گوش عاشق می شوند
۲) از راه چشم عاشق می شوند.
۱) در گذشته سیر می کند
۲) در آینده سیر می کند
۱) در جوانی مهربان و در پیری خودخواه
۲) در جوانی خودخواه و در پیری مهربان.
۱) به بود و نبود توجه خاصی دارند
۲) به بایدها و نبایدها توجه خاصی دارند.
۱) وقتی عاشق می شوند یک سوم انرژی تمرکز آن ها افت پیدا می کند
۲) وقتی عاشق می شوند انرژی و تمرکز آنها ۹/۱ برابر افزایش می یابد.
۱) در زمان شکست عاطفی افسرده می شوند ( تاثیر منفی برای دختران جامعه )
۲) در زمان شکست عاطفی آرام و ساکت می شوند.
۱) به احساسات خود توجه دارند
۲) به احتیاجات خود توجه دارند.
۱) خانمها در جوانی و در پیری عشق اول است، دوم سلامتی و سوم پول
۲) آقایان در جوانی ابتدا عشق، دوم پول و سوم سلامتی مهم است اما در پیری ابتدا سلامتی، پول ودر آخر عشق مهم است.
۱) عشق تمام زندگی یک دختر را در بر می گیرد ( به خاطر همین هست که یک دختر از شکست عاطفی ضربه بدی می خوره )
۲) عشق قسمتی از زندگی آقایان را در بر می گیرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱۳