روان شناسان شخصیتی براین عقیده اند که شماره تولد، شما را از آن چیزی که میخواهید باشید دور نمی کند، بلکه مانند رنگی است که نوع آن و زیبایی اش برای افراد مختلف متفاوت است.
به مثال زیر توجه کنید :

فرض می کنیم که شما متولد ۸مهر ۱۳۵۵ هستید مهر ماه هفتم (۷) سال است پس از راست به چپ

2 = 1+1 = 11 = 0+7+3+1 = 1370 = 1355+7+8

شماره تولد 2 است و اکنون می توانید آنچه راکه مربوط به این شماره است با خود مطابقت دهید .


تفسیر اعداد :

1- خالق و مبتکر

:'' یک'' ها پایه و اساس زندگی هستند. همیشه عقاید جدید وبدیع دارند و این حالت درآنها طبیعی است. همیشه دوست دارند تمامی کارها و مسائل بر حول محوری که آنها میگویند و تعیین می کنند در
گردش باشد و چون مبتکرهستند، گاهی خود خواه میشوند. با این حال ''یک'' هابشدت صادق و وفادارند و به خوبی مهارتهای سیاسی را یادمیگیرند . همیشه دوست دارندحرف اول را بزنند و غالبارهبر و فرمانده هستند،چون عاشق این هستند که''بهترین'' باشند . در استخدامخود بودن و برای خود کارکردن بزرگترین کمک به آنهاست ولی باید یاد بگیرند عقایددیگران ممکن است بهتر باشدو باید با رویی باز آنهارا نیز بشنوند .
-2 پیام آور صلح :

'' دو'' ها سیاستمدار به دنیا می آیند! از نیازدیگران خبر دارند و غالبا پیش از دیگران به آنها فکرمی کنند . اصلا تنهایی رادوست ندارند . دوستی وهمراهی با دیگران برایشان بسیار مهم است و می تواندآنها را به موفقیت درزندگی رهنمون سازد . اما ازطرف دیگر ، چنانچه دردوستی با کسی احساس ناراحتی کنند ترجیح می دهند تنهاباشند. از آنجایی که ذاتاخجالتی هستند باید در تقویت اعتماد به نفس خود تلاش کنند و با استفاده از لحظه ها و فرصت ها آنها را ازدست ندهند .

3- قلب تپنده زندگی :

'' سه '' ها ایده آلیست هستند، بسیارفعال،اجتماعی،جذاب،رمانتیک وبسیار بردبار و پر تحمل.خیلی کارها را با هم شروع می کنند اما همه آنها راپیگیری نمی کنند. دوستدارند که دیگران شاد باشندو برای این کار تمام تلاش خود رابه کار می گیرند.
بسیار محبوب اجتماعی و ایده آلیست هستند اما باید یادبگیرند که دنیا را از دید واقع گرایایه تری هم ببینند.

4- محافظه کار :

'' چهار'' هابسیار حساس و سنتی هستند.آنها عاشق کارهای روزمره،روتین و پیرو نظم وانضباط هستند و تنها زمانیوارد عمل می شوند کهدقیقا بدانند چه کاری بایدانجام دهند. به سختی کار وتلاش می کنند. عاشق طبیعت ومحیط خارج از خانه هستند .بسیار مقاوم و با پشتکارهستند. اما باید یاد بگیرندکه انعطاف پذیری بیشتری داشته و با خود مهربانترباشند.

5- ناهماهنگ با جماعت:

'' پنج''ها جهانگرد هستند و کنجکاوی ذاتی، خطر پذیری و اشتیاق سیری ناپذیر آنها به جهان هستی و دیدن محیط اطراف خود،غالبا برایشان درد سر سازمی شود. آنها عاشق تنوع هستند ودوست ندارند ماننددرخت در یک جا ثابت بمانند.تمام دنیا مدرسه آنهاست ودر هر موقعیتی به دنبالیادگیری هستند. سوالات آنهاهرگز تمام نمی شود. آنهابه خوبی یاد گرفته اند کهقبل از اقدام به عمل،تمامی جوانب کار را سنجیده و مطمئن شوند که پیش ازنتیجه گیری ،تمامی حقایق را مد نظر قرار داده اند .

6-رمانتیک و احساساتی:

'' شش'' هاایده آلیست هستند و زمانی خوشحال می شوند که احساس مفید بودن کنند . یک رابطه
خانوادگی بسیار محکم برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعمالشان بر تصمیم گیری هایشان موثراست و آنها حس غریب برای مراقبت از دیگران و کمک به آنها دارند. بسیار وفادار وصادق بوده و معلمان بزرگی می شوند. عاشق هنرو موسیقی هستند . دوستانی صادق و در دوستی ثابت قدم هستند.''شش'' ها باید بین چیزهایی که می توانند آنها را تغییر دهند و چیزهایی که نمی توانند،تفاوت قائل شوند

7- عاقل و خردمند :

'' هفت''ها جستجو گر هستند. آنهاهمیشه به دنبال اطلاعات پنهان و مخفی بوده و به سختی اطلاعات به دست آمده را با ارزش حقیقی آن می پذیرند. احساسات هیچ ارتباطی با تصمیم گیری های آنها
ندارد. با اینکه در مورد همه چیز در زندگی سوال می کنند اما دوست ندارند موردپرسش واقع شوند و هیچگاه کاری را ابتدا به ساکن با سرعت شروع نمی کنند و شعارآنها این است که به آرامی می توان مسابقه رابرد. آنها فیلسوفهای آینده هستند؛ طالبان علم که به هر چه می خواهند می رسندو سوال بی جوابی ندارند .مرموز هستند و در دنیای خودشان زندگی می کنند وباید یاد بگیرند در این دنیا چه چیزی قابل قبول است و چه چیزی نه !

8- آدم کله گنده :
 '' هشت ''ها حلال مشکلات هستند. اساسی و حرفه ای سراغ مشکل رفته و آن را حل می کنند.
قضاوتی درست دارند و بسیارمصمم هستندو طرحهاو نقشههای بزرگی دارند و دوست دارند زندگی خوبی داشته باشند. مسوولیت افراد را برعهده می گیرند و مردم رابا هدف خاص خود می بینند.
با شرایط ویژه ای این امکان رابه وجود می آورند که دیگران همیشه آنها رارئیس ببینند

9 -اجرا کننده و بازیگر :
 
 '' نه '' ها ذاتا هنرمند هستند .بسیار دلسوز دیگران و بخشنده بوده و آخرین پول جیب خود را نیز برای کمکبه دیگران خرج میکنند . باجذابیت ذاتی شان اصلا دردوست یابی مشکلی ندارند وهیچ کـس برای آنها فردغریبه ای به حساب نمی آید.در حالات مختلف شخصیتهای متفاوتی از خود بروزمی دهند و برای افرادی که اطرافشان هستند شناخت این افراد کمی دشوار به نظر میرسد . آنها شبیه بازیگرانی هستند که در موقعیت های مختلف رفتارهای متفاوتی نشان می دهند. افرادی خوش شانس هستند اما خیلی وقتهااز آینده خود بیمناک ونسبت به آن هراسان هستند.
آنها برای موفقیت باید به یک دوستی و عشق دو جانبه که می تواند مکملشان درزندگی باشد دست یابند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/٢۳