نکاتی در مورد عطسهامام صادق فرمودند : هرکه عطسه کند و دست را بر روی بینی گذارد و بگوید:الحمدلله رب العالمین کثیرا"کما هو اهلُهُ و صلی الله علی محمدٍ النبی و اله و سلم از سمت او مرغی که از ملخ کوچکتر و از مگس بزرگتر است به سمت عرش خداوند میرود و در زیر عرش برای او تا روز قیامت استغفار میکند .در حدیثی دیگر فرمودند : کسی که عطسه کند تا هفت روز از مردن ایمن است.از حضرت رسول (ص) منقول است که فرمودند : عطسه تصدیق میکند سخنی را که مقارن او واقع شود و علامت راستی آن سخن است یعنی : اگر سخنی گفتیمو فورا" خودمان یا اطرافیان عطسه ای کردیم دلیل بر درستی آن است و اگر تصمیم به انجام داریم بهتر است انجامش دهیم نه اینکه بگوییم صبر آمد باید صبر کنیم و انجام ندهیم!!!از حضرت علی (ع) منقول است که هر که بعد از عطسه بگوید : الحمدلله رب العالمین علی کلِّ حال درد گوش و درد دندان نیابد و از حضرت امام صادق منقول است هر که عطسه کسی را بشنود حمد الهی کند و صلوات بر محمد و اهل بیتش بفرستد درد چشم و درد دندان به او نرسد و فرمود که این را بگو اگرچه دریا در میان تو و او فاصله باشد .در حدیث دیگر فرمود : برای رفع درد دندان و درد گوش که چون کسی عطسه کند حمد خدا را بگوید در حدیث دیگر منقول است که ترسایی عطسه نمود آن حضرت به او گفتند: یرحمک الله.
در حدیث دیگر منقول است : چون مسلمانی عطسه کند و ساکت بماند از برای علتی ملائکه از جانب او می گویند :الحمدلله ربُ العالمین و اگر آن مسلمان این را بگوید ملائکه میگویند :یغفرالله لک .همچنین حضرت علی (ع) فرمودند : عطسه نمودن بیمار علامت عافیت او و راحت بدن اوست.
از امام صادق منقول است که فرمودند : عطسه نفع میبخشد به بدن مادامی که زیاده از سه مرتبه نشود و چون زیاده از سه مرتبه شود درد و بیماری است .
از حضرت رسول (ص) منقول است :چون کسی عطسه کند او را دعا کنید اگرچه دریا در میان فاصله باشد .از امام رضا(ع) منقول است : دهن دره از شیطان است و عطسه از جانب خداوند عالمیان است .در حدیثی دیگر است : حق تعالی را نعمتهای بسیار بر بنده است در هنگام صحت بدن و سلامتی اعضاء و جوارح بنده فراموش میکند که خدا را بر آن نعمتها شکر کند پس به این سبب خداوند امر میفرماید بادی را که در بدنش جولان میکند و از بینی اش بیرون می آید.پس از این جهت مقرر نموده اند که در این حال خداوند را حمد کندکه این حمد تلافی شکر آن نعمتها باشد که فراموش نموده است .حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود :نیکو چیزی است عطسه ، نفع میرساند به بدن و خدا را یاد می آورد.   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٩