فال چوب یکی از قدیمی ترین نوع فال بینی است که آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق (ع) نسبت میدهند.

برای انجام فال ابتدا چوبی به شکل مکعب بگیرید و در ۴ طرف ان حروف ب ، ج ، ا ، د را بنویسید ، سپس چشم ها را بسته و نفس عمیق بکشید و ذهنتان را به انچه مایلید متمرکز کنید ؛ بعد چوب مورد نظر را در کف دست بچرخانید و ان را روی میز یا زمین بیاندازید و حرف روی ان را یادداشت کنید.

این عمل را ۳ بار تکرار کرده و ۳ حرف بدست امده را در کنار هم بنویسید ، حالا حروف بدست امده را در ادامه پیدا کرده و شرح فال خود را بخوانید.» روش گرفتن فال با کلیک کردن روش مناسبی برای فال چوب نمیباشد ، زیرا انرژی باید از دستان شما به چوب انتقال یافته و جواب درست را به شما نشان دهد.


آ د ب

طالع خوبی داری عاقبت به آنچه که طالب هستی میرسی از کار و بیع و شراکت سود خواهی برد و رنج و مشکلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز به روز کارت بهتر میشود.

اگر قصد سفر داری برو ار آن سود خواهی برد اگر مسافر داری به سلامت باز میگردد ، اگر گره یا مشکلی تا اینجا در زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت انشاءالله.آ ب د

به زودی از طرف شخص بزرگی کمک میشوی و گشایشی در کارت پیدا میشود و توفیقاتی نصیب تو می شود و از آسیب بدخواهان دور می مانی و دوستان نیز با تو صمیمی تر میشوند.

اگر قصد سفر داری انجام بده اگر قصد ازدواج برای خودت یا کسی داری یا قصد انجام کار یا معامله ای داری ، انجام بده بخت با شما یار است.

فرزند صالحی نصیب شما میشود که قدمش برای شما خیر است ؛ از مال حرام پرهیز کن و در نماز کاهلی نکن مراقب افکار و اعمال و رفتارت باش تا گرفتار صدمه و بلا نشوی انشاءالله.آ ب ب

فکری را که در سر داری ترک کن و صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود ؛ قال و قیل و تلاش بیهوده مکن.

از بدی دوری کن و به امرو مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن ، از دروغ بر حذر باش چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند.

تا دوازده روز دیگر گشایشی در کار تو ایجاد میشود ، صبور باش و به خدا توکل کن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی انشاءالله.آ ب ج

بزودی مقصودت بر آورده میشود و از غم رها میشوی باید شکر خدا را به جا آوری.

افرادی هستند که در عین دوستی ، غیبت تو را میکنند ، از این افراد دوری کن ، برای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به ان برسی ، اگر کسی را رنجانده ای باید از او دلجویی کنی.

نیات خیر داشته باش و در کارها مردانه پیش برو و به خداوند توکل کن تا به مرادت برسی انشاءالله.آ د آ

نیت خوبی کرده ای طالعت روشن است و غم و تیرگی از تو دور شده و سعادت به تو روی آورده است.

از آسیب بدخواهان در امانی ، اگر چیزی را از دست بدهی از آن فایده ای نصیبت میشود ؛ ازدوست همکار یا همسر خود راحتی میبینی.

اگر فکر معامله هستی انجام بده نفع میبری ؛ مدتی است نگران هستی و تشویشی به دل داری اگر مسافری داری به سلامت باز میگردد ؛ اگر قصد انجام کاری را داری ، شرایط با تو موافق است و به مقصود میرسی انشاءالله.آ ج آ

به آنچه که نیت کرده ای میرسی ولی باید صبر کنی نه اینکه تعجیل کنی ، چون اگر تعجیل کنی از کارت پشیمان میشوی .

از قصدی که داری دور شو ، با کسی نزاع نکن و راز دل خود را به کسی نگو ، از شخصی گندمگون که قدی متوسط دارد و روی او یک نشان است دوری کن ، از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور و به خداوند توکل کن تا از غم و رنج در امان باشی انشاءالله.آ ب آ

ایمانت را قوی کن آنچه را که آرزو و انتظار داری از خداوند طلب کن .

به زودی کارهایت سر و سامان میگیرد و به مرادت میرسی ، البته با همت و اراده ی خودت ؛ از آنچه که میترسی در امان هستی ، به خداوند توکل کن تا به مرادت برسی انشاءالله.آ ‌آ ‌د

روزهای خوبی در پیش داری پس نا امید نباش و از کسی جز خدا یاری نخواه و از رحمت حق غافل نشو و افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا بخت به تو روی اورد و گشایشی در کارت ایجاد شود.

از افراد بد دوری کن غیبت نکن هدف یا کاری را که داری دنبال کن تا به توفیق برسی انشاءالله.آ آ ج

از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام کاری ناصواب داری یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار و از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن.

کسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی کنی ، اگر خواسته و آرزویی داری تا ده روز آینده به آن میرسی.

صدمه ای متوجه توست ، صدقه بده انشا الله رفع خواهد شد ؛ از فکر بد و پول و در آمد حرام دوری کن و در همه ی کارها به خدا توکل کن تا به مرادت برسی انشاءالله.آ آ ب

اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز میابی و از تندرستی بر خوردار میشوی ، به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت و در کار سود خوبی نصیب تو میشود.

یکی از کسانی که به او نیکی میکنی به تو بدی میکند اما از کار خود پشیمان میشود چون غمخوار توست ، اگر قصد سفر داری برو سفر خوبی خواهی داشت و اگر چیزی را از دست داده ای به زودی به دست خواهی اورد.

اگر مسافر داری به زودی باز میگردد و اگر کسی از نزدیکانت در زندان باشد به زودی آزاد میشود ؛ اگر خواسته ای داری به زودی بر آورده میشود.

از کارهای بد دوری کن و در انجام کارهای خیر پیش قدم باش ؛ به خاطر انجام یک کار خوب و خیر بر سر زبانها میافتی ؛ از جایی که انتظار نداری پول یا چیزی به شما میرسد پس خداوند را شاکر باش.آ ‌‌ آ ‌آ‌

به زودی گره ی کارت باز میشود و به هر خواسته ای که داری میرسی ؛ ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود.

دوستان خوبی داری به وقت نیاز با آنها مشورت کن ، تا حدی از شر بدخواهان در امانی ، در چند روز آینده یک خبر خوشحال کننده میشنوی.

اگر ارزو و یا نیتی داری به آن میرسی ؛ در کارهایت به خدا توکل کن تا به امید حق کارهایت درست به انجام برسد ؛ رازت را به هر کس نگو و خوددار باش و از بدی ها پرهیز کن ؛ آنچه را که انتظار داری به زودی به دست خواهی آورد انشاءالله.ب آ ج

حاجت و آرزویی داری که بر آورده میشود و گشایشی در کارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت.

اگر مشکلی داری به زودی برطرف میشود ؛ اگر این مشکل مالی باشدموقعیت مالی خوبی پیدا میکنی ؛ در طالعت فرزند زیاد دیده میشود ؛ فرزندانی خوب و خوش قدم انشاءالله.ب د ب

به زودی از مشکلات و گرفتاری ها رها میشوی ؛ منتظر دست خیر دیگران نباش و خودت همت کن ، گمشده ای را پیدا میکنی.

اگر با کسی مشکلی داری داری عاقبت به نفع تو تمام میشود ، به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و در کارهایت موفق خواهی بود.ب د د

بهتر است از این خواسته و نیتی که داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود ؛ فعلا بهتر است دست به کاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی ، به زودی این موقعیت نیز تغییر خواهد کرد.

تو دوست و دشمن زیاد خواهی داشت باید مراقب آنها باشی تا در کارت فتنه نکنند ؛ اگر کسی تو را نصیحتی کرد آن را بپذیر.ب آ د

آنچه را که نیت و آرزو کرده ای به آن میرسی زیرا طالعت روشن است ؛ از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت میشود و از کار خود بهره مند میشوی و از دوستان باوفا شادمان خواهی شد.

اگر قصد خرید خانه و یا ساخت بنا دارید به آن عمل کنید به صلاح و نفع شما خواهد بود.ب د آ

طالعت خوب است اما از نیتی که داری دوری کن پشیمانی دارد و غمگین خواهی شد ، نباید چنین قصدی را دنبال کنی.

شخصی سیاه چهره با تو دشمنی دارد از او دوری کن ، حدود دو سال است که کارت خوب نیست اما اگر صبر داشته باشی گشایش در کارت دیده میشود و به مرادت میرسی انشاءالله.ب د ج

بزودی مشکل ات برطرف میشود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی ، چیزی را از دست داده ای که به زودی به دست میاوری.

اگر با کسی دعوا و مخاصمه داری عاقبت به نفع توتمام میشود ، اگر چنین قصدی را اکنون دارید چند روزی صبر کنید و سپس به ان اقدام کنید ، به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و کارت بالا میگیرد انشاءالله.ب آ آ

طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست.

اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آنها عمل کن ، به نفع تو خواهد بود ؛ غیبت دیگران را نکن و به کار خود مشغول باش تا آنچه خدا مصلحت میداند برای تو پیش اید انشاءالله.ب آ ب

نیتت بر آورده میشود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی و اگر بیمار هستی بهبود پیدا میکنی.

اگر قصد معامله و خرید وفروش داری ازآن سود خواهی برد ؛ اگر قصد سفر تجاری داری سود بخش خواهد بود ؛ خلاصه اینکه هر قصد و نیتی که داری به آن عمل کن چون طالعت سعد است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود انشاءالله.ب ب د

طالع خوبی است و نیتت بر آورده میشود و به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد.

در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود ؛ مراقب بدخواهان باش و رازت را به هرکس نگو ؛ با کسی خویشی یا دوستی خواهی کرد که بسیار خوب است ؛ در زندگی دو دل نباش و در نماز کاهلی نکن تا به مراد و مقصود برسی انشاءالله.ب ب ج

این نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد بهتر است از این خواسته دست برداری ؛ از کارهای بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن.

در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مراقب افکار و نیاتت باشی ؛ در زندگی صبر پیشه کن و به خداوند امیدوار باش.ب ب آ

طالعت خوب است و نیتت بر آورده میشود اما نباید عجله کنی بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد.

به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود اگر قصد فروش چیزی را داری صبر کن چون به نفع تو نخواهد بود ، اگر منتظر رسیدن خبر از جانب کسی هستی بزودی خبری از او به تو میرسد و از آن خبر شاد میشوی .

هیچ تشویشی به دل راه نده ،زیرا در آینده نزدیک همه چیز به نفع تو تغییر خواهد کرد و با توکل به خدا به مراد و خواسته خود خواهی رسید انشاءالله.ب ب ب

نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط میرسی.

شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت بت تو یار است ، به شرط انکه خود نیز همت کنی ، اگر با کسی در گیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه میابد.ج د د

با این قصد و نیتی که در سر داری ممکن است سلامتت به خطر بیافتد ، بهتر است ان را از سر بیرون کنی وگرنه صدمه سختی خواهی دید.

کسی به تو طعنه میزند از او دوری کن ؛ اگر در همه ی امور به خدا توکل کنی در کارت گشایش پیدا میشود و به مقصود میرسی انشاءالله.ج ب د

طالع خوبی داری و در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی که داری میرسی شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیکترشوی.

امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا میکنی و به زودی خبری خوشحال کننده دریافت میکنی ؛ اگر قصد انجام کاری را داری به آن عمل کن ، با موفقیت همراه خواهد بود انشاءالله.ج آ ب

قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن تا پشیمان نشوی ؛ بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی.

سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند در همه امور برخوردار شوی انشاءالله.ج ب ج

طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود خبر خوشی دریافت میکنی و به شادی و نشاط میرسی.

زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصومت میکند مراقب خودت باش ؛ از پول و در آمد حرام پرهیز کن آینده خوبی در پیش داری.

با دوستان و آشنایان به نیکی رفتار کن و اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن با موفقیت همراه خواهد بود انشاءالله.ج ا ج

به آنچه که نیت کرده ای میرسی اما باید صبر داشته باشی ؛ کسی در پی بدگویی و صدمه زدن به توست اما موفق نمیشود.

این روزها نادانی میکنی و به اندرز و نصایح دیگران توجه نمیکنی در این فکر هستی که عاقبت کارت چه میشود ؛ اگر صبر کنی کارت سر و سامان میگیرد ؛ اگر قصد انجام کاری را داری چند روزی دست نگهدار.ج د آ

به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میکنی ؛ دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی.

زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترک میکنند ؛ چند وقت دیگر گشایشی در کارت پیدا میشود و از جایی که انتظار نداری سود و نفعی به تو میرسد.

برای آنکه به رفاه و سعادت برسی باید کوشش و همت کنی ؛ در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد و در پیش بعضی ها عزیز میشوی.ج ج د

طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود و به مقصودت خواهی رسید.

از چیزی در تشویش هستی بزودی تشویشت بر طرف میشود ؛ کسی در فکر صدمه زدن به شماست به خدا توکل کن تا حیله اش برطرف شود ؛ رازت را به هر کسی نگو و در نماز کاهلی نکن.ج ج ب

طالع خوبی داری چیزی را که از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد ، به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی آسیب به تو نمیرسد چون کسی نمیتواند به آسانی به تو صدمه بزند.

به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود به خداوند توکل کن تا گره کارت باز شود و به خواسته ات برسی انشاءالله.ج ج آ

نیتت بر آورده میشود و آنچه که طلب کرده ای به دست خواهی آورد ؛ گشایش مالی در فالت دیده میشود ، اگر دست به کار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت.

اگر نو رسیده ای داری قدمش برای تو خیر است ؛ به توصیه و نصایح دیگران گوش کن تا به نیت و مراد دلت برسی انشاءالله.ج ب ب

آنچه را که از خدا طلب کنی به آن میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی ؛ اگر فکر و ذهنت را یکی کنی و در امور به خدا توکل کنی به مرادت میرسی.

یک نفر که به تو نزدیک است غیبت تو را میکند ؛ تو به آن بی اعتنا شو و به کار خود مشغول باش ، به زودی به خواسته ات میرسی انشاءالله.ج د ب

در این زمان طالعت خوب نیست بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی ؛ کسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش فریب او را نخوری.

نمیتوانی همه را دوست خود بدانی بعضی ها افکار فتنه انگیز دارند ؛ اگر کسی نصیحتی به تو کرد آن را بپذیر تا صدمه نبینی ، اگر قصد انجام کاری داری چند روزی صبر کن تا شرایط بهتر شود.ج د ج

فالت خوب است و اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی ، گشایشی در کارت دیده میشود باید برای رسیدن به مقصود خود نیز باید همت و کوشش کنی.

کسی با تو دشمنی میکند ، مراقب خودت باش ؛ اگر گم شده ای داری آن را پیدا میکنی و اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر بدست میاوری.د ج د

طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور ، مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد ؛ در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش.

تا چند روز آینده خبر خوشحال کننده ای خواهی شنید و کارها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید انشاءالله.د ج ب

در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد ، یک طلب سوخته و یا یک چیز گم شده را به دست می آوری و کارها بر وفق مراد تو خواهد بود و سود یا پول زیادی نصیبت میشود.

با دوستان خوب مشورت کن ، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد و مال حلال خوبی به دست می آوری قدر آن را بدان و شکر خدا کن ؛ میتوانی از آن به افراد مستحق احسان کنی تا اجر معنوی نصیبت شود.د ج آ

این نیت که کردی خوب نیست زندگی بر تو تلخ خواهد شد ؛ چندی است که دلت یکجا نیست به چه کنم چه کنم گرفتار شده ای ، برای رفع این حالت به خدا توکل کن.

مدتی است که به کسی دل بسته ای و از خیال او بیرون نمیایی ، از او بگذر خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد کرد.

در کارها صبور باش ، آینده روشنی داری و از همه غمها دور میشوی ؛ اگر قصد سفر یا معامله ای داری انجام بده از آن نفع خواهی برد.ج آ‌ د

برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن ، صبر پیشه کن تا به آن برسی ؛ خداوند همه بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش.

به جای تشویش ، در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقیت بر تو گشوده شود.د د ب

در این نیت که کرده ای باید صبر کنی تا مرادت حاصل شود.

اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از ان خواهی برد ؛ اگر قصد انجام کار خیری داری به آن عمل کن و مراقب باش تا گناه نکنی و برای بهتر شدن کارها به خداوند توکل کن.د ج ج

گشایش خوبی در کارت ایجاد میشود و به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی که بر تو حسودی کنند.

از یکی از خویشان و نزدیکان بی اطلاعی به زودی از او خبری به دست تو میرسد ؛ و اگر گم شده ای داری آن را پیدا میکنی ؛ اگر صبور باشی و به خدا توکل کنی به مراد خواهی رسید انشاءالله.د ب ج

از چیزی دلخور یا غمگین هستی ، فکرش را از سر ت بیرون کن ، در روزی به رویت گشوده است و به زودی از یکی از خویشان چیزی به تو میرسد ، متواضع باش و تکبر را کنار بگذار.

در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد ، اگر قصد سفر داری برو زیرا هم موجب شادی تو و هم دوست و آشنا میشود ؛ به زودی کارها بر وفق مراد تو میشود.د د د

نیت خوبی کرده ای ، به خواسته و آرزویت میرسی و در روزی به رویت گشوده میشود و به سعادت و خوشی دست میابی.

اگر قصد سفر یا معامله ای داری به آن عمل کن به نفع تو خواهد بود ؛ به دیگران اعتماد کن اما رازت را به هر کس مگو ؛ به زودی خبر خوشی به تو میرسد.د د آ

طالعت روشن است و موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی و به مراد و مقصودت میرسی ؛ تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو میرسد.

اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن ، با چند زن گفتگو یا بگو مگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمیرسد.د ب د

طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی و روزی حلال به دستت میرسد قدرش را بدان.

سعی کن به کسی خیانت نکنی چون صدمه بدی خواهی خورد ؛ اگر قصد سفر دوری داری از آن منصرف شو زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد و از کار و تلاش غفلت مکن تا به مقصود برسی انشاءالله.د ب ب

نیت خوبی کردی ، قصد انجام هر کاری را داری در آن به توفیق میرسی و به زودی از رنج و غم رهایی میابی.

عیب تو اینست که راز دلت را به همه میگویی از این کار پرهیز کن ؛ در هر کاری به خدا توکل کن تا کارت کامل انجام شود انشاءالله.د آ ب

در این نیت که کرده ای هیچ خیری نیست ازآن چشم پوشی کن ؛ اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است.

باید صبر کنی تا گره کارت باز شود با کسی در این مورد صحبت نکن و از خصومت بپرهیز ؛ به زودی تغییر محسوسی در زندگیت پدید می آید به خداوند توکل کن و منتظر بمان.ب ج ب

این نیتی که کرده ای خوب است دو ر کارت گشایش دیده میشود و به زودی خبری به تو میرسد که تو را شادمان میکند.

اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوب است ؛ اگر کسی نصیحتی به تو کرد آن را بپذیر صلاح تو در آن است.

امسال سال خوبی برای توست ؛ به خدا توکل کن تا گشایش بیشتری در کارت پیدا شود.آ ج ب

با این نیتی که کرده ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود.

اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد ، اگر او با تو نمیسازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد.

اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می اوری ؛ از عبادت کوتاهی نکن تا کارت راست و هم قلبت مصفا شود .ج ب آ

طالعت نیک است و با توکل به خداوند به خواسته ات می رسی ؛ تغییراتی در پیش داری به خداوند توکل کن تا زودتر به مقصود برسی.

به همه اعتماد نکن ؛ چیزی یا خبری به تو میرسد که ممکن است خیلی با ارزش نباشد ولی تو را خوشحال میکند.

آینده ی روشنی داری و برای رسیدن به آن راه زیادی نمانده است اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.د ب آ

طالعت روشن است ؛ تشویش را از خودت دور کن ، کارها بر وفق مراد تو خواهد شد و اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن میرسی.

اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری ، آن را انجام بده برایت سودبخش است.ب ج ج

از طرف یکی از خویشان و نزدیکان کمکی دریافت میکنی و مورد حمایت او قرار میگیری ؛ متواضع باش و خودخواهی را ترک کن.

نیتت خوب است و کاری را که در نظر داری با توفیق همراه خواهد بود ؛ اگر قصد سفر داری برو خوب است ؛ دلت را به چیزی مشغول کرده ای فکرش را نکن ، همه چیز بر وفق مراد تو خواهد شد.آ ج ج

چیزی حلال به تو رسیده و یا میرسد ، گشایش در کارت پیدا شده ولی کسی از تو رنجیده خاطر است ، از او دلجویی کن.

افرادی تنگ نظر با تو دشمنی میکنند ، به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشی ، در این نیت که کرده ای پابرجا باش و به خداوند توکل کن ، آنچه را که آرزو داری به آن میرسی انشاءالله.آ د د

طالعت خوب است اما اگر راحت طلب هستی ، از این نیت که کرده ای منصرف شو چون پشیمان خواهی شد.

آدمی شتابزده و عجول هستی ، زنی کوتاه قد و سفید چهره درصدد نیرنگ زدن به توست مراقب باش به دام او گرفتار نشوی ؛ اگر قصد سفر داری تا پانزده روز آن را به تاخیر بیانداز تا از سستی و غمی که تو را به خود مشغول کرده است بیرون بیایی.

مدتی است با خودت درگیر هستی ، زندگی شیرین و با ارزش است ، خودت را دریاب و به خداوند توکل کن همه چیز در دست اوست و هر چه او صلاح بداند همان میشود.ج ج ج

آینده خوبی در انتظار توست اگر کمی همت کنی ، زندگی خوبی خواهی داشت ، راه موفقیت برای تو باز است و اگر نیاز به کمک و یا حمایت کسی پیدا کنی به آن پاسخ خواهد گفت.

ترفند بدخواهان را پشت سر میگذاری و به مراد و خواسته ات میرسی ، در همه امور به خدا توکل کن.د آ د

قصد و نیتت خوب است و در رحمت به سویت باز میشود.

از چشم زخم مردم ترسی به خود راه نده ،از آن در امان خواهی بود ؛ در هر کاری با اهلش مشورت کن و در همه حال رضای خدا و خلق خدا را در نظر داشته باش ، بخت با تو یار است.آ د ج

طالعت خوب است اما از نیتی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود ؛ از بدیها پرهیز کن و رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند.

از خوابی که دیده ای نترس عاقبت خوب خواهد شد ، اما آن را برای کسی بازگو نکن.

از همنشین بد دوری کن ، یک نفر که نان و نمک تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن.د آ آ

آینده خوبی در پیش داری اگر همتت را به کار بگیری ، با موفقیت فاصله ای نداری ؛ افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا خداوند تو را در کارهایت یاری دهد.

به زودی گشایشی در کارها پیدا میشود ؛ از چیزی نگرانی در دل داری نگران نباش ؛ اگر چیزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خیری در آن است.د آ ج

طالع نیکی داری کارت به زودی بالا میگیرد و به توفیقاتی دست پیدا میکنی ، اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو میرسد و اگر گم شده ای داری آن را پیدا میکنی.

دوستی داری که در پی راحتی توست ؛ با توکل به خداوند به کار و زندگیت ادامه بده تا به آنچه که برای تو مقرر شده دست بیابی.ب ج آ

این قصد و نیتی که داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود پس آن را از ذهن و فکرت بیرون کن اگر دیگران با تو موافق نیستند تو دلتنگی مکن و خویشتندار باش آنان عاقبت پشیمان خواهند شد.

اگر مسافر داری و برایش دلتنگ هستی ، به سلامت باز میگردد ، در عبادت کوتاهی مکن و بدان که خداوند ناظر و حافظ توست و این را بدان که عاقبت کارها به نفع و دلخواه تو پیش میرود و تو به مقصود میرسی انشاءالله.آ ج د

هر نیت و قصدی که داری بر آورده میشود چه مادی و چه معنوی و به زودی پول ، ملک یا مقامی به دست می آوری.

کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد ، موفق نمیشود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است ؛ اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می اوری و اگر قصد انجام کاری داری دودل نباش آن کار را انجام بده چون به مقصود میرسی.ب ج د

طالعت نیک است و نیتت بر آورده میشود ؛ رازت را به کسی نگو ؛ باید مراقب بدخواهان باشی.

در کارت گشایش دیده میشود ؛ به خئاوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگیت ادامه بده و اطمینان داشته باش که روزهای بهتری در پیش خواهی داشت .د د ج

قصد و نیتت خوبست به زودی کارهایت سر و سامان میگیرد ؛ تا چهل روز دیگر چنان گشایشی در کارت پیدا میشود که انتظارش را نداری.

تغییرات مثبتی در زندگیت در پیش داری و خیلی زود از غم و رنج رها میشوی و به نشاط و شادمانی دست پیدا میکنی البته اراده ی تو هم در این امر دخیل میباشد.ج آ ‌آ

به آنچه نیت کرده ای میرسی اما باید منتظر بمانی ، از اعمال بد دوری کن تا از غم و رنج در امان بمانی.

از فکر بد و پول حرام دوری کن ، خداوند روزی تو را به تو حواله کرده است ؛ به زودی یک خبر خوشحال کننده به تو میرسد که تغییراتی در زندگی تو به وجود می آورد ؛ اگر در همه ی امور به خداوند توکل کنی به مقصودت میرسی انشاءالله.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٩