هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب می باشد و در این روزها سفر نباید کرد ویا عقد وازدواج نکردو...مگر در امر بغض و آوارگی  و نوشتن طلسمات برای آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد  به طور دایم باقی می ماند مگر آنکه باطل شود.

قمر در عقرب هم در کار نقصان می دهدو عامل را ضرورت است یاد کردن آن و باید که در این زمان ها هیچ کار را آغاز ننماید اما اگر در میان عمل افتد ایراد ندارد.

در تمام سال 24 روز نحس اکبرند....و باید درآن تاریخهای نحس کاری شروع ننماید تا که عمل نتیجه مطلوب دهد:

محرم: 11و14

صفر: 1و3

ربیع الاول: 10و20

ربیع الثانی: 1و18

جمادی الاول: 2و11

جمادی الثانی: 2و4

رجب: 13و15

شعبان:3و4

رمضان: 9و20

شوال: 6و7

ذیقعده: 3و5

ذیحجه: 2و7

ونیز این تاریخ هارا نحس اکبر می گویند:

محرم: 11و12و14

صفر: 10و12و20

ربیع الاول: 10و4و20

ربیع الثانی: 1و11و28

جمادی الاول: 10و11و28

جمادی الثانی: 1و11و12

رجب: 11و12و13

شعبان:14و20و26

رمضان: 2و20و24

شوال:2و 6و8

ذیقعده: 6و8و10

ذیحجه: 8و20و28

 قاعده دیگر در شناختن تاریخ های نحس:

هرشخص باید طالع موافق اسم خود را یافته و در این تاریخ ها پرهیز از کار نماید: 

حمل

6و11و20و29و2

ثور

4و9و24و25و28

جوزا

4و13و17و28و30

سرطان

8و13و18و2و28

اسد

9و13و16و21و25

سنبله

16و17و12

میزان

22و23و28

عقرب

4و9و13و15و24و28

قوس

4و9و13

جدی

17و22و24و25

دلو

12و17و23و2

حوت

24و29و13

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧