برج های نر و ماده:

همه برج های گرم نراست و همه برج های سرد ماده. و ستاره بر طبع برج شود هرکجا باشد، تا گاه کوکبی یابی نر و بر مادگی دلالت کند از جهت بودنش در برج ماده(یعنی ستاره از نظر نر و ماده بودن تابع برج است). از نظر هندوان همه برج های نر نحس اند و همه مادگان سعد.

روزی و شبی:

برج های نر همه روزی اند و مادگان همه شبی. و ستارگان روزی ببرج روزی قوی باشند و شبی اندر برج شبی قوی گردد.

برج های اندام بریده:

حمل و ثور و اسد وحوت اندام بریده اند.

برج های راست ایستاده:

حمل و میزان وقوس منتصب اند بر پای.

 

برج های مردم و جز مردم:

آن برج ها که صورت مردم است یکی جوزا ودوم سنبله و میزان و نیمه نخستین از قوس و دلو.

و اما برج های چهار پای حمل و ثور و اسد و نیمه پسین از قوسند.

 

آوازدهنده و بی آواز:

جوزا و سنبله و میزان بلند آوازند. وحمل و ثور و اسد نیم آوازند. جدی و دلو سست آوازند. و سرطان وعقرب و حوت بی آوازند. و این آنگاه به کارآید که ستاره سخنگوی اندر این برج ها باشد.

 

برج های تاریک و با انده:

اسد و عقرب و جدی اند. و به هر یکی از میزان و سنبله اندک مایه از تاریکی هست.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧