خوابی که در روز ششم بیند ، بعد از یکروز یا دو روز تعبیرش ظاهر شود در روز نهم خوابی که دیده شود ، در همان روز اثرش ظاهر شود در روز دهم و یازدهم ، تعبیرش بعد از بیست روز به ظهور آید در روز سیزدهم خواب که دیده شود ، بعد از نُه روز تعبیرش ظاهر شود در روز چهاردهم ، بعد از بیست و شش روز بعمل آید در روز پانزدهم، بعد از سه روز اثرش ظاهر شود در روز بیست و هشتم ، در همان روز اثرش ظاهر شود و در بیست و نهم نیز، در همان روز ، اثر و تعبیرش ظاهر و هویدا شود.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢۱