اسم یک نفر را به زبان لاتین بنویسید و سپس برای هر حرف یک عدد در نظر بگیرید. از جدول زیر می توانید استفاده کنید .


Z = 26
Y = 25
X = 24
W = 23
V = 22
U = 21
T = 20
S = 19
R = 18
Q = 17
P = 16
O = 15
N = 14
M = 13
L = 12
K = 11
J = 10
I = 9
H = 8
G = 7
F = 6
E = 5
D = 4
C = 3
B = 2
A = 1


پس از عدد نویسی ، اعداد را با یکدیگر جمع کنید . حاصل جمع، یک عدد استثنایی است که کلید آینده آن فرد خواهد بود . هر چه عدد بزرگتر باشد ، آن فرد خوشبخت تر است . یونانیان قدیم که به این امر معتقد بودند علت پیروزی آشیل (Achilles ) قهرمان یونانی را بر قهرمان تروا ، ترواژن (Trojan ) بالا بودن مقدار عددی نام آشیل می دانستند و اعتقادشان بر این بود که مقدر شده است ، آشیل بر ترواژن پیروز شود .
شاید داشتن یک اسم خوب ، خوشبختی را به شما هدیه کند ، اما همیشه صحت این مطلب تایید نمی شود ؛ چرا که ممکن است دوست شما در حین محاسبه عددی نامتان ، دیکته خوبی نداشته باشد و در نتیجه در تعیین مقدار عددی نام شما اشتباه کند ویا به علت حسادت ، با تغییراتی در اسم خودش ، خود را خوشبخت تر از شما بداند .
مردم گذشته گاهی اوقات برای نام خوانی و عدد خوانی به نزد پیشگوها می رفتند پیشگوها با عدد نویسی و نام خوانی ، آینده را پیش بینی می کردند . نام خوانها از چند روش برای پیشگویی آینده مردم استفاده می کردند . در ابتدا، اعداد مربوط به حروف نام او را می نوشتند و سپس همه آنها را با یکدیگر جمع می کردند . اگر حاصل جمع عدد یک رقمی بود ، آن عدد ، کلید آینده آن فرد به حساب می آمد . اگر حاصل جمع دو رقمی یا سه رقمی بود ، رقمهای عدد جدید باز با یکدیگر جمع می شد واگر عدد جدید از 10 کوچکتر بود ، عدد به دست آمده ، کلید آینده به حساب می آمد . اگر حاصل جمع بیشتر از 9 بود، رقمها برای بار دیگر با هم جمع می شدند تا عدد یک رقمی کوچکتر از 10 به دست آید . در زیر کلید آینده نگری هر عدد آمده است :


عدد 1 : هوش ، ذکاوت و توانایی استدلال منطقی
عدد 2 : طبیعت آرام ، حساس و بذله گو
عدد 3 : فردی مبتکر و خلاق
عدد 4 : عادل
عدد 5 : ازدواج
عدد 6 : انسان کامل
عدد 7 : خوش شانس
عدد 8 : دوستان خوبی داشتن
عدد 9 : ثروت و فراوانی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۱٧