عدد 4

سرشت کسانی که عدد چرخه زندگیشان 4 است ...
عدد چهار نماد عدالت، مسئولیت و اطمینان است، و پایدارترین نفحه محسوب می شود و با زحل پیوند دارد....
آنان که عدد چرخه زندگی شان چهار می باشد، انسانهایی سخت کوش، راسخ و قابل اعتماد هستند. در واقع، این افراد خلاق یا مبتکر نیستند، بلکه خدمات و قابل اعتماد بودنشان موجب تمایز آنان از سایرین می گردد. افراد گروه چهار رکن اصلی صنعت و جامعه خود هستند؛ سازماندهندگان و سازندگانی که هر کاری را به انجام می رسانند.* اکثر افراد گروه چهار با دقت و تفکر زیادی کاری را تقبل می کنند. دقت در کار صفت بارز آنان است، خواه این کار ساختن پل باشد، خواه پرچین کردن باغ. در واقع، علاقه وافر به دقت در کار کلیتی است که می اواند موجب شود هدف و مقصود اصلی افراد این گروه از نظرشان محو گردد. به بیان دیگر، این افراد به کسانی بدل می شوند که «جنگل را به خاطر وجود درختان نمی توانند ببینند.» اگر با افراد گروه چهار با عقل و درایت رفتار شود، وظیفه شناسی و وجدان کاری او ارزشمنترین امتیازش خواهد بود، و چنانچه بی هوفبا انان رفتار شود، همان خصایص به صرف وقت و اتلاف انرژی ایشان منجر می شود.* افراد گروه چهار قاعدتاً محافظه کارانی هستند که در برابر تغییرات مقاومت می کنند. اینان پیش از اقدام به انجام کاری، تحقیق می کنند..... و تحقیق می کنند....و تحقیق می کنند. پول برای اکثر افراد گروه چهار اهمیت زیادی دارد، اما این اهمیت بیشتر به مثابه نوعی امنیت است تا ابزاری جهت کسب لذت. احتمالاً به دلیل آنکه این افراد عمیقاً به کار سخت توجه دارند، بسیاری از آنان به موفقیتهای سهل الوصول بدگمان هستند، و علناً کسانی را که «تجارت را پیش از لذت» قرار نمی دهند، تقبیح می کنند. گر چه فردی از این گروه در اکثر موارد کندکار است، اما با مشاهدة بی عدالتی و یا تبعیض به سرعت متأثر شده و واکنش نشان می دهد. غالباً فرد، این گروه بر اطلاعات اجتماعی دولت اصرار می ورزد، و ملهم و رهبر یک قیام سازمان یافته علیه قوانین ناعادلانه و روشهای تبعیض آمیز می گردد....

شخصیت کسانی که عدد چرخه زندگیتان 4است ...
کسانی که عدد چرخه زندگیشان چهار می باشد، همیشه به کم حرفی، تیزهوشی و توداری گرایش دارند. غیر طبیعی نیست اگر افراد این گروه بدخلق باشند یا شوخ طبعی کمی داشته باشند، با وجود این، آنچه را مه در بذله گویی شان نتوان یافت، در وفاداری، صداقت و امانتداری آنان یافت می شود. این افراد دوستان بی نظیری هستند که به ندرت متلون و دمدمی مزاج بوده و اغلب در طئل زندگی خود به دوستی با همان دوستان ادامه می دهند....
با طور کلی، فرد گروه چهار بیشتر موجودی است درون گرا تا برون گرا، و یاوه گویی بیش از مزاح آنان را می رنجاند. اکثر اینان به خاطر هنر کوتاه گویی شان مشهورند، نه سنجیدگی کلامشان. فرد این گروه به خاطر رک گویی و صداقتش آنچه را که در دل دارد دقیقاً باز گو می کند، و از یاد می برد که میان رک گویی و گستاخی سر مویی فاصله است. *آنان که عدد چرخه زندگی شان چهار استبه ندرت سلطه جو یا مقتدر هستند، اما وقتی تصمیم به انجام کار می گیرند، هیچکس، حقیقتاً هیچکس را سرسخت تر و لجوج تر از فرد این گر.ه نمی توان یافت. در بسیاری موارد، ساختن یک آسمان ده طبقه آسان تر از تغییر فکر یا تغییر تصمیم فرد گروه چهار است. *بیشتر افراد این گروه هنگام انجام کار، بسیار شادمان و بشاش هستند، و چنانچه بیکار باشند، بی تاب و بی قرار شده، و حتی ممکن است احساس گناه کنند. بسیار یافراد گروه چهارمانند پیورتن ها( پروتستانهای اصلاح طلب) باستانی معتقدند که شیطان، شرارت و گناه را در دستهای بیکار قرار می دهد، و یا که لذت صرف اندکی زیانبار است.

عشق و ازدواج کسانی که عدد چرخه زندگیشان 4است ...
کسانی که عدد چرخه زندگیشان چهار است، به سادگی عاشق نمی شوند. این افراد محتاط و واقع گرا بوده، با فکر و منطق به آهستگی به عشق نزدیک می شوند. شخصی از این گروه به طور اتفاقی ممکن است یک شبه دل و دینش به تاراج رود، اما چنین مواردی نادر است. افراد گروه چهار احتماً مدت یکسال یا بیشتر مدام با کسی مراوده دارند سپس با او نامزد شده و این نامزدی را پیش از ازدواج به مدت یکسال دیگر ادامه می دهند. * برای کسانی که در جستجوی همسری قابل اعتماد، همفکر و سخت کوش هستند، فرد این گروه شریک ایده الی محسوب می شود. با وجود این، افراد این گروه برای کسانی مه در پی ازدواجی آرمانی و رویایی هستند، نمی توانند بهترین زوج باشند. اینان اغلب تودار و کم حرف بوده، احساسات یا رفتار خاصی از خود بروز نمی دهند و معمولاً با شریکی خوشحال خواهند بود که همان رفتار را داشته باشد...
* افراد این گروه به اندازه افراد سایر گروهها به عشق نیازمندند( در واقع اگر عشق در زندگی آنان وجود نداشته باشد، به افسردگی و مالیخولیای ژرقفی مبتلا شوند)، اما معدود افرادی از این گروه می توانند، یا مایلند، احساسات خود را بر زبان آورند. * در سر تا سر تاریخ، افراد گروه چهار بیشترین رضایت خاطر را با همسری از گروههای چهار یا هفت یا نه یافته اند؛ انسانهایی که مانند خود ایشان به زندگی به گونه ا ی جدی می نگرند. ازدواج با افراد گروههای دو یا شش خوشبختی عظیمی که برای فرد گروه چهار به ارمغان می آورد، در صورتی که فرد گروه دوبتواند خصلت کاملاً رمانتیک خود را کنار بگذارد، و یا فرد گروه شش از آرمان گرایی خویش بکاهد. افراد این گروه گاهی به طور مادر زادی می توانند با فردی از گروهها ی یک یا هفت که آموخته اند خوی پرخاشگر خود را اصلاح کنند، وصلت نمایند، اما پیوند فردی از این گروه با فردی از گروهای سه یا پنج چیزی جز محنت و اندوه در پی نخواهد اشت. پیوند میان فرد سهل انگار سه یا پنج با فرد معقول و محتاط گروه چهار به همان اندازه ناخوشایند است که آب را با روغن مخلوط کنیم و این ترکیب به طرز خطرناکی انفجاری خواهد بود.
سانی که عدد چرخه زندگیشان چهار است، به سادگی عاشق نمی شوند. این افراد محتاط و واقع گرا بوده، با فکر و منطق به آهستگی به عشق نزدیک می شوند. شخصی از این گروه به طور اتفاقی ممکن است یک شبه دل و دینش به تاراج رود، اما چنین مواردی نادر است. افراد گروه چهار احتماً مدت یکسال یا بیشتر مدام با کسی مراوده دارند سپس با او نامزد شده و این نامزدی را پیش از ازدواج به مدت یکسال دیگر ادامه می دهند. * برای کسانی که در جستجوی همسری قابل اعتماد، همفکر و سخت کوش هستند، فرد این گروه شریک ایده الی محسوب می شود. با وجود این، افراد این گروه برای کسانی مه در پی ازدواجی آرمانی و رویایی هستند، نمی توانند بهترین زوج باشند. اینان اغلب تودار و کم حرف بوده، احساسات یا رفتار خاصی از خود بروز نمی دهند و معمولاً با شریکی خوشحال خواهند بود که همان رفتار را داشته باشد. * افراد این گروه به اندازه افراد سایر گروهها به عشق نیازمندند( در واقع اگر عشق در زندگی آنان وجود نداشته باشد، به افسردگی و مالیخولیای ژرقفی مبتلا شوند)، اما معدود افرادی از این گروه می توانند، یا مایلند، احساسات خود را بر زبان آورند. * در سر تا سر تاریخ، افراد گروه چهار بیشترین رضایت خاطر را با همسری از گروههای چهار یا هفت یا نه یافته اند؛ انسانهایی که مانند خود ایشان به زندگی به گونه ا ی جدی می نگرند. ازدواج با افراد گروههای دو یا شش خوشبختی عظیمی که برای فرد گروه چهار به ارمغان می آورد، در صورتی که فرد گروه دوبتواند خصلت کاملاً رمانتیک خود را کنار بگذارد، و یا فرد گروه شش از آرمان گرایی خویش بکاهد. افراد این گروه گاهی به طور مادر زادی می توانند با فردی از گروهها ی یک یا هفت که آموخته اند خوی پرخاشگر خود را اصلاح کنند، وصلت نمایند، اما پیوند فردی از این گروه با فردی از گروهای سه یا پنج چیزی جز محنت و اندوه در پی نخواهد اشت. پیوند میان فرد سهل انگار سه یا پنج با فرد معقول و محتاط گروه چهار به همان اندازه ناخوشایند است که آب را با روغن مخلوط کنیم و این ترکیب به طرز خطرناکی انفجاری خواهد بود.

حرفه و پیشه کسانی که عدد چرخه زندگیتان4 است ...
آنان که عدد چرخه زندگیشان چهار است در مشاغل یا کارههایی که به تفکر و یا توجه طاقت فرسایی در جزئیات نیاز دارند، سرآمد هستند. افراد این گروه مهندس، نقشه کش، پیمانکار، حسابدار، تحویلدار، کتابدار، شیمی دان، داروساز، ریاضی دان و مصحح برجسته ای هستند. افراد این گروه چون درستکاری تزلزل ناپذیر و حس تساوی طلبانه عمیقی دارند، قانون نه فقط موفقیت بلکه خرسندی را هم به ارمغان می آورد. کسان زیادی از این گروه در زمره برجسته ترین حقوق دانان و قضات بوده اند. علم نیز جای پای محکمی برای افراد گروه چهار به وجود می آورند، به ویژه علوم تحقیقی که به صبر و تحمل طاقت فرسایی نیاز دارد.
افراد گروه چهار به استعدادهای خلاق احترام می گذارند اما اکثریت آنان نه خلاق هستند و نه اندیشمند، از این رو مشاغلی همچون صنعت تجارت و تبلیغات و انتشارات و جز اینها برای ایشان مناسب نیستند. فرد عاقل این گروه کسی است که استعدادش را برای کار دقیق تشخیص می دهد، و از آن به بهترین وجه سود می جوید. فرد گروه چهار در مقام کارمند هرگز از انجام وظیفه یا مسئولیت خود شانه خالی نمی کند. آنان از انجام چند کار با هم لذت می برند، و در وظایف محوله بسیار ساعی و کوشا هستند. این افراد قابل اطمینان، امین و عاشق کار و کوشش یوده، و از بسیاری جهات کارمندان ایده الی به شمار می آیند. * با وجود این، افراد این گروه در مقام کارفرما غالباً زیاد مطلوب نیستند. آنان احتمالاً کسانی را با احساسات و خویی نظیر خودشاتن به کار می گمارند؛ و به احتمال زیاد نسبت به کوچکترین خطا یا بی توجهی زیردستان خود ناشکیبا هستند. کارفرمایان این گروه به کارگران سخت کوش پاداش خوبی می دهند اما سایرین بی نصیب می مانند و محیط مار برایشان طاقت فرسا می گردد

مسائل مالی کسانی که چرخه زندگیشان 4 است ...
آنان که عدد چرخ زندگیشان چهار است، رفتاری حسابگرانه و متصدانه دارند. افراد این گروه کسانی هستند که برای روز مبادا پس انداز می کنند؛ از حراج اجناس به نفع خود استفاده می کنند؛ و خرید اتومبیل، کولر و دیگر وسایل دست دوم را بیش از خرید دست اول این اجناس ترجیح می دهند. با وجود این، افراد این گروه در مورد پول خسیس نیستند ـ
پول در واقع موضوعی است که این افراد در صورت امکان خواهان پس انداز آن هستند، و بیشتر از آنچه خرج کنند، کسب می کنند. * افراد بسیار بسیار انگشت شمار از این گروه قمار باز یا سوداگران بی کله ای هستند، آنان محتاط و دور اندیش بوده، و روی کاری سرمایه گذاری نمی کنند که احتمال خطر ورشکستگی در آن وجود داشته باشد. احنمالاً‌چون اکثر افراد این گروه برای کسب هر دینار به سختی تلاش می کنند، بیشتر از آن را پس انداز می کنند، به آن می افزایند و تا آنجا که بتوانند نمی گذارند پول کسب شده از چنگشان خارج شود

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢۱