به تست زیر جواب بدهید و خود قضاوت کنید، حد اکثر ده درصد خطا وجود دارد، بهتر است خود را فریب ندهید!!!

1-
اول از هر چیز اعداد 1 تا 11 را بصورت ستونی یا ردیفی (زیر هم) بر روی کاغذ بنویسید.

2- سپس در جلوی ردیف (ستون) 1 و 2 هر عددی را که مایلید بنویسید.

3- حال در جلوی ردیف 3 و ردیف 7 نام شخصی را از جنس مخالف -بنویسید.

قرار نشد به پایین نگاه کنید! تقلب ممنوع !!

4- نام اشخاصی را که میشناسید (چه دوست یا اعضای خانواده یا فامیل) در جلوی ردیفهای 4، 5 و 6 بنویسید.

5- در ردیفهای 8، 9، 10 و 11 نام چهار ترانه (آهنگ) را بنیوسید (در جلوی هر ردیف نام یک ترانه)

و حالا کلید رمز گشایی این بازی:
- 1 عددی را که در ردیف2 نوشته اید مشخص کننده تعداد اشخاصی - است که شما باید در باره این بازی به آنهابگویید

- 2شخصی که نامش در ردیف 3 قید شده کسی است که شما عاشقش هستید!!!

- 3 شخصی که نامش در ردیف 7 قید شده کسی است که شما دوستش دارید ولی با همنمیسازید (یا به تعبیر دیگر عاقبت خوشی نخواهد داشت!!!! (

- 4 شخص شماره 4کسی است که شما بیش از همه به او اهمیت میدهید!

- 5 شخص شماره 5 کسی است کهشما را بسیار خوب میشناسد.

- 6 شخصی که نامش در ردیف 6 قید شده، ستاره بخت(ستاره خوش شانسی) شماست!

- 7 آهنگ قید شده در ردیف 8 با شخص شماره 3 تطبیق می کند (مرتبط است!!!(

- 8 آهنگ شماره 9 آهنگی برای شخص شماره 7 است!
- 9 آهنگ شماره 10 آهنگی است که بیش از همه افکار شما را بازگو می***کند!

- 10 و بالاخره شماره 11 آهنگی است که میگوید شما در باره زندگی چهاحساسی دارید!!!!

واقعا شگفت آور است! نه؟! ولی بنظر میآید که درست باشه

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٢