اساس این روش طالع‎ بینی، تفسیر روانی افراد براساس اعداد تولد و اعداد حروف نام و نام فامیلی خواهد بود. در این روش، شما ابتدا با جمع کردن اعداد کامل تاریخ تولد خود و تلخیص آن به عدد (1 تا 12) طالع مربوط به آن عدد را می‎خوانید، سپس با نوشتن نام و نام فامیل خود به صورت حروف جداگانه و نوشتن اعداد آن حروف براساس ابجاد صغیر (که در  بعد خواهد آمد) در زیر آن، و جمع کردن آن اعداد مانند روش قبل، طالع مربوط به آن عدد را نیز می‎خوانید .توجه داشته باشید که تاریخ تولد شما دقیق و درست باشد. در ضمن از نام و نام فامیل شناسنامه خود استفاده کنید، (نه به آن نام که احیاناً شما را می‎خوانند) در این صورت ارتباط خاصی بین دو طالع مربوط به شما وجود خواهد داشت .
حروف و اعداد ابجدی که بایستی در این عمل مورد استفاده قرار بگیرد، به شرح ذیل است :
ا ::.. 1
2 ::.. ب
3 ::.. ج
4 ::.. د
5 ::.. ه
6 ::.. و
7 ::.. ز
8 ::.. ح
9 ::.. ط
1 ::.. ی
2 ::.. ک
3 ::.. ل
4 ::.. م
5 ::.. ن
6 ::.. س
7 ::.. ع
8 ::.. ف 
9 ::.. ص
1 ::.. ق
2 ::..  ر
3 ::.. ش
4 ::.. ت
5 ::.. ث
6 ::.. خ
7 ::.. ذ
8 ::.. ض
9 ::.. ظ
1 ::.. غ
 تذکر مهم: در حروف ابجد، چهار حرف فارسی (پ – چ – ژ – گ) وجود ندارد. لذا جهت این حروف از اعداد حروف ابجدی 2 ب برای حرف پ و 3 ج برای چ و 7 ز برای حرف ژ و 2 ک برای حرف گ استفاده نمایید .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٠