عجیب

اطمینان حاصل کنید که تاریخ تولدی که در دست دارید کاملاً دقیق و درست باشد.
برای نشان دادن مراحل انجام عمل، من 30 آگوست 1983 را مثال می زنم.
تاریخ تولد را به عدد بنویسید، به هر ترتیبی که بنویسید تفاوتی نمی کند اما برای اینکه ترتیب ثابتی را رعایت
کنید، اول شماره ی ماه، بعد روز و بعد سال را به صورت کامل بنویسید. 8/30/1983

شماره ی ماه ها را اشتباه نکنید:

1. ژانویه 5. مه 9. سپتامبر

2. فوریه 6. ژوئن 10. اکتبر

3. مارس 7. ژوئیه 11. نوامبر

4. آوریل 8. آگوست 12. دسامبر


3. بین تک تک رقم ها علامت + بگذارید، حتی صفرها؛ بعد تمام رقم ها را با هم
جمع کنید تا به حاصل جمع برسید. در مثال 8/30/1983 اینطور عمل می کنیم.
32= 3+8+9+1+0+3+8

4. وقتی تمام رقم های تاریخ تولد را با هم جمع کردید و به یک حاصل جمع رسیدید،
بین دو عدد حاصل جمع هم علامت + بگذرید و آنها را با هم جمع کنید.
5= 2+3 = 32

اگر حاصل جمع اولیه ی شما به صفر ختم شود، مانند 20، 30 یا 40، باز هم
این دو عدد را مانند هر عدد دیگری با هم جمع کنید.

برای اعداد تولد قرن بیستم، شما همیشه در پایان به یکی از اعداد زیر میرسید:

3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، یا 12

5. یکبار دیگر جمع بستن خود را کنترل کنید تا مطمئن شوید دقیقاً عدد زندگی درست
را به دست آورده اید.

انرژی های هر یک از اعداد

(1) خلاقیت و اعتماد به نفس
(2) همکاری و تعادل
(3) بیان و حساسیت
(4) ثبات قدم و مراحل
(5) آزادی و انظباط
(6) بینش و پذیرش
(7) اعتماد و گشاده دلی
(8) وفور و قدرت
(9) تمامیت و عقل
(0) استعدادهای درونی

آنها که عدد زندگیشان دو رقمی است، انرژی درونیشان از ترکیب دو عدد به دست میآید.
مثلاً آنکه عدد زندگی 10 است، ترکیبی از انرژی 1 و انرژی 0 می باشد. 11 مشخص کننده
دو مرتبه 1 است که تمام مشکلات و ویژگی های عدد یک را دو برابر قوی تر می کند.
بدون درنظر گرفتن عدد تولدمان، همه ی ما سهمی از تمام مشکلات همراه با اعداد 1 تا 9
را در خود داریم. با وجود آنکه ممکن است آگاهانه با بعضی یا تمام این انرژی ها ارتباط
داشته باشیم، اما انرژی عدد زندگی خودمان در دراز مدت تاثیر بسیار بیشتر و شدیدتری
بر زندگیمان دارد.


1. ها خلاقیت و اعتماد به نفسشان را بروز می دهند.

2. ها به صورت سیاستمدارانی تکامل یافته و متعادل درمی آیند.

3. ها با بیان و حساسیتشان خود را بالا می کشند.

4. ها به مراحل قدم به قدم برای رسیدن به اهدافشان غلبه می کنند.

5. ها از طریق انضباط به ازادی درونی می رسند.

6. ها تصویر بزرگتر را می بینند و به قبول کمال ذاتی دنیا می رسند.

7. ها در به روی ایمان به خودشان و دیگران می گشایند.

8. ها به قدرت و فراوانی می رسند و آن را در راه اهداف برتر صرف می کنند.

9. ها با نمونه قرار گرفتن و الهام بخشیدن به دیگران درمورد تمامیت عقل برترشان،
دیگران را رهبری میکنند.


معنای اعداد

در معرفی انرژی ها، مشکلات و معانی هر یک از ارقام، باید به خاطر داشته باشید که انگیزه ها و قدرت های
همراه با هر یک از اعداد ممکن است تا به حال به ظهور رسیده باشند و یا فعلاً تا مدتی پنهان بمانند. عواملی
مانند تاریخ خانوادگی، عادات شخصی و ارزش نهادن به خود ممکن است بر زمان ظهور این انرژی ها تاثیر
بگذارند.

1: خلاقیت و اعتماد:

وقتی مانعی در جلوی جریان انرژی نباشد، به صورتی طبیعی انرژی خلاقه تبدیل به دستاوردهای واقعی
می شود. وفور چنین انرژی به 1 ها قدرت می دهد که در هر کاری که میکنند خلاقیت خود را به ظهور
برسانند، همین انرژی مانند رودخانه ای روان نیاز به حرکت و بیان دارد و اگر راه های مناسب برای جریان
یافتن آن به وجود نیاید ممکن است خود را به صورت اعتیادهای خطرناک و ویرانگر به ظهور برساند.

2: همکاری و تعادل:

انرژی 2 ها از آنها منبع قدرت، پشتیبانی و همکاری در خدمت به خلق می سازد. اما آنها ابتدا باید حدود و
مرزها و سطوح مسئولیت های خود را مشخص کنند و اگرنه ممکن است در کمک کردن به دیگران زیاده روی
کرده و بعد سرخورده، خود را کنار بکشند. لازم است آنها از زیاده روی در خدمت کردن که منجر به رنجش
و مقاومت خودشان می شود خودداری کنند.

3: بیان و حساسیت

لازمه ی اجرای هدف زندگی 3 ها آوردن بیان سازنده ی احساسی به این دنیاست و این کار با درمیان گذاردن
احساسات و عقایدشان از مستقیم ترین، مثبت ترین و صادقانه ترین روش ممکن انجام می پذیرد. آنها نیاز
دارند که راه هایی برای به عمل آوردن قدرت های بیانگر و حساسیت هایشان در راه بالا بردن دیگران، نه
تحقیر کردن آنها، استفاده کنند.

4: ثبات و مراحل

همانطور که در هر ساختمان و خانه ای می بینیم، 4 ها هم باید یک زیربنای محکم و پابرجا بسازند و بعد با
طی مراحل گام به گام بعدی به سوی کامل کردن هدف های خود پیش روند. 4 ها با متعادل ساختن قدرت با
انعطاف پذیری و تجزیه و تحلیلی، می توانند به هدف هایشان برسند.

5: آزادی و انضباط

افرادی که با انرژی 5 کار میکنند، نوزایی مجدد خود را در جستجوی آزادی از طریق طیف وسیعی از
تجربیات مستقیم به دست می آورند. گاهی این کار آنها را در به عهده گرفتن بیش از حد رهنبری میکنند. آنها
به این دنیا آمده اند تا از طریق انضباط، توجه و تمرکز به عمق تجربیات دست یابند. آنها ممکن است بین دو
سر حد وابستگی بیش از حد و استقلال بیش از حد در نوسان باشند تا وقتی به آزادی درونی خودشان برسند.

6: بینش و پذیرش

بینش زیبایی، پاکی و ایدآل های برترِ آنها که با نیروی 6 کار می کنند ممکن است از طریق قضاوت درمورد
خودشان، دیگران و دنیا آلوده شود. هدف آنها باید تشخیص کمال برتر یا متعادل در هر کس یا هر چیز باشد.
در عین حال که خودشان و دیگران را قبول می کنند به سوی ایدآلهای برتر حرکت کنند.

7: اعتماد و گشاده دلی

آنها که با عدد 7 کار می کنند، ذهن های بسیار نافذی دارند. آنها از زیبایی دنیای بیرون، زمین، دریا، گل ها،
باد و آسمان لذت می برند. آنها به این دنیا آمده اند تا به عقل و عشق درونی خودشان اعتماد کنند و تا آن حد به
روح برتری که در درونشان در کار است ایمان داشته باشند که از "پناهگاهشان" بیرون آیند و با گشاده دلی
احساساتشان را با دیگرا در میان بگذارند.

8: وفور و قدرت

بیشتر 8 ها یا در طلب پول، قدرت، کنترل، مقام و شهرت هستند و یا از آنها می گریزند. در همین حوزه هم
هست که بزرگترین مبارزات و بزرگترین رضایت برای آنها وجود دارد. آنها به این دنیا آمده اند تا با به کار
بردن وفور و قدرت در خدمت یک هدف برتر باشند نه اینکه آن را هدف خود بدانند.

9: تمامیت و عقل

هدف زندگی 9 ها، آنها را به سوی برترین تمامیت می خواند. درحقیقت توقعش این است که 9 ها با قرار
گرفتن در خط اصول برتر و الگو قرار دادن خود، به دیگران الهام بخشند. آنها با عمق و جاذبه ی طبیعیشان
اغلب در مقامهای رهبری قرار می گیرند و به صورت نمونه های تمامیت، تعادل، و عقل و یا به صورت
نمونه ی فاقد آن صفات زندگی می کنند.


((جنبه های مثبت و منفی اعداد)) :

بصورت مثبت:


1. خلاقیت و اعتماد : انرژی و الهامات برترش را در راه های خلاقه و کمک به کار می اندازد. به خودش مطمئن است.

2. همکاری و تعادل: در مورد محدودیت ها و مرزهای شخصی خود حس روشنی دارد. به خودش و دیگران به یک نسبت کمک می کند.

3.بیان و احساسات: بیانی صمیمانه، از ته دل، و تعالی بخش دارد. با الهام بخشی، حساسیت و شادمانی ارتباط برقرار می کند.

4. ثبات و قبول مراحل: به خوبی آماده می شود و قدم به قدم پیش می رود. صبورانه راهش را ادامه می دهد. منطق را با احساسات متعادل میسازد

5. آزادی و انضباط: مواهب و ذوق های مختلفی را به صورتی متمرکز به کار می گیرد. برای رسیدن به استقلال انضباط عملی دارد.

6. بینش و پذیرش: تصویر بزرگتر را می بیند، بخشنده و صبور است، کارش را عالی انجام میدهد بدون اینکه در دام کمال گرایی بیفتد. خودش و دیگران را قبول میکند.

7. اعتماد و گشاده دلی: به درونی ترین احساساتش اعتماد میکند. آنقدر به دیگران اعتماد دارد که قلب خود را به روی او بگشاید. از نظر احساسی خطر می کند و احساساتش را در میان می گذارد.

8. وفور و قدرت: از وفور و تاثیرگذاری بدون ترس یا سوء استفاده لذت می برد. مواهب الهی را با دست و دلبازی و عاقلانه با دیگران قسمت می کند.

9. تمامیت و عقل: در خط اصول برتر زندگی می کند. با مثال وجودیش دیگران را رهبری می کند. تجلی دهنده ی عمق، جذابیت، و عقل است.

0. استعدادهای درونی: از مواهب حساسیت، قدرت، بیانگری، و الهام در خدمت به دیگران و برای اهداف برتر استفاده می کند.

بصورت منفی:

1.خلاقیت و اعتماد: احساس بسته بودن، باز داشته شدن و یاس میکند، احساس حقارت، بیماری، بیحالی، و سنگینی و ناامنی دارد و احتمالاً معتاد است.

2. همکاری و تعادل: احساس غرق شدگی و پایمال شدگی دارد، مقاوم است و عکس العمل نشان می دهد. کار را با همکاری بیش از حد شروع می کند و بعد ناگهان خود را کنار می کشد.

3. بیان و احساسات: احساس افسردگی و ناامیدی میکند، بیش از حد حساس است، شکایت و انتقاد می کند و بسیار به خود شکاک است.

4. . ثبات و قبول مراحل: همه چیز را یکباره و همین الان می خواهد. از روی پله ها می پرد. زیاده خواه، عجول، و گیج است. ثبات قدم و پشتکار کمی دارد.

5. آزادی و انضباط: بین وابستگی بیش از حد و عدم وابستگی در نوسان است، پرشان است، بیش از حد تلاش می کند، متظاهر و بلوف زن است.

6. بینش و پذیرش: بیش از حد منتقد است. خودش و دیگران را با معیارهای کمال طلبانه قضاوت می کند، در جزئیات کم اهمیت غرق می شود.

7. . اعتماد و گشاده دلی: احساس تلخی، گول خوردگی، و دیوانگی دارد. از ذهنش به عنوان یک سپر استفاده می کند. به خودش و دیگران اعتماد ندارد.

8. . وفور و قدرت: از مشکلات مربوط به پول، قدرت، و شهرت هم می ترسد و هم گرفتار آنهاست. برای خود کارشکنی می کند.

9. . تمامیت و عقل: اهداف برتر را گم کرده، احساس تنهایی و بریدگی می کند. در ذهنیتش گم شده و ارتباط خود را با قلب و رهبر الهامیش از دست داده است.

0. استعدادهای درونی: بیش از حد حساس و عصبی است، کله شق، با زبانی طعنه زن و نیشدار، در مقابل احساسات درونی و الهامات گیج است.

با وجود اینکه هیچ عدد خاصی بر مشکلات یا امکانات انحصار بخصوصی ندارد، میتوانیم عمومی ترین تمایلات و کیفیات همراه با هر یک از این اعداد را خلاصه کنیم. این تمایلات در کسانی که آن ارقام را در هر جای تولدشان دارند، ظهور می کند.

بصورت مثبت:

1 ها بهترین هنرمندان خلاق را می سازند.

2 ها بهترین سیاستمداران را می سازند.

3 ها بهترین سخنوران را می سازند.

4 ها بهترین تحلیل گران را می سازند.

5 ها بهترین محققین را می سازند.

6 ها بهترین قاضی ها را می سازند.

7 ها بهترین مدرسان را می سازند.

8 ها بهترین بشر دوستان را می سازند.

9 ها بهترین رهبران را می سازند.

بصورت منفی:

1 ها بیش از همه معتاد می شوند.

2 ها بیش از همه وابسته می شوند.

3 ها بیش از همه دچار افسردگی می شوند.

4 ها بیش از همه نوسانی می شوند.

5 ها بیش از همه وابسته می شوند.

6 ها بیش از همه کمال طلب می شوند.

7 ها بیش از همه دیوانه می شوند.

8 ها بیش از همه رفتارهای مهاجمانه نشان می دهند.

9 ها بیش از همه متعصب می شوند.


تحول انرژی ها: ((از ناتوانی به قدرت))

هر یک از اعداد دارای طیفی از کیفیات هستند که از منفی ترین تمایلات (ناتوانی ها) تا صفات مثبت (تواناییها) را در بر میگیرد:آنها که با عدد 1 کار می کنند می توانند از عدم امنیت و اعتماد به قدرت ها ی خلاقه و اعتماد به نفس برسند.

آنها که با عدد 2 کار می کنند می توانند از وابستگی متقابل و رنجش به تعادل و سیاسمتمداری برسند.

آنها که با عدد 3 کار می کنند می توانند از افسردگی و تحمیل خود به بیانگری و الهام برسند.

آنها که با عدد 4 کار می کنند. می توانند از عدم ثبات و عدم قاطعیت به قابلیت اعتماد و مدیریت برسند.

آنها که با عدد 5 کار می کنند می توانند از احساساتی باز و وابستگی به زیرکی و اعتماد به نفس برسند.

آنها که با عدد 6 کار می کنند می توانند از ناامیدی و انتقادگری به دید بازتر و پذیرش برسند.

آنها که با عدد 7 کار می کنند می توانند از دیوانگی و عزلت گرایی به بصیرت و گشاده دلی برسند.

آنها که با عدد 8 کار می کنند می توانند از گول زدن خود و موقعیت طلبی به ثمربخشی و دست و دلبازی برسند.

آنها که با عدد 9 کار می کنند می توانند از ریاکاری و تعصب به تمامیت و عقل برسند.

آنها که با صفر کار می کنند می توانند از ترس های درونی و حساسیت بیش از حد به توازن با محیط و خدمت به خلق برسند.

بندهای بالا تصویری کلی را ترسیم کرد و مقصود این نیست که این مطالب در مورد همه کس صدق می کند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢۱